ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική


Επιδοτήσεις


ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου για τις

παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Άνεργες: Δελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων σε ισχύ την

ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή βεβαίωση

από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

(β ) Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει

αναγγελία πρόσληψης από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως

την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟY και όλες οι τυχόν μεταβολές.

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:

(α) Για Ε.Π.Ε.: Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν

τροποποιήσεών του.

(β) Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατατεθειμένο στο αρμόδιο

πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

(γ) Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.

4025/2012: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

(δ) Για Συνεταιρισμούς του Ν. 1667/1986: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή

αίτηση καταχώρισης στο μητρώο συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

(ε) Για ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και

όλες τις τυχόν μεταβολές.

Για λοιπές νομικές μορφές προσκομίζονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα

δικαιολογητικά.

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (20% , 50%, 100%)

1) Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών (Τ.Π., Τ.Δ.Α., Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. ιδιωτικό

συμφωνητικό μίσθωσης, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, λογαριασμός κοινοχρήστων με

ανάλυση για τη δαπάνη θέρμανσης, κ.α.).

2) Δελτία Αποστολής ή CMR, όπου αυτά απαιτούνται

3) Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου/ Συμβάσεις (θεωρημένα από Δ.Ο.Υ. εφόσον η

συμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €).

4) Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές Αποδείξεις, εξόφληση μέσω

τραπέζης, παραστατικά εξόφλησης της τράπεζας, κ.α. όπως αυτά

αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά)

Περισσότερα...
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤHΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Α) Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών

δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση,

παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 

εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να

αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς

κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα διακαιολογητικά για τις γυναίκες- επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι:


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ) 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχο

  • · Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία

(2010,2011,2012). Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν .1599/1986

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα διακαιολογητικά για τις  γυναίκες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ) 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου 

(εναλλακτικά κατά περίπτωση):

α) Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου.

β)Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99): Απόφαση πρωτοδικείου υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99

γ) Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και

Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν .1599/1986

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 12

Leader Φθιώτιδας

biotour_od

Βασίλης Τακτικός


Βασίλης Τακτικός - προσωπικός ιστότοπος

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε