ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Περιβάλλον - Οικοανάπτυξη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
-Οργανωτική Δομή (Personnel Plan)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οργανωτικό διάγραμμα του διοικητικού προσωπικού και του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Οργανόγραµµα ΚΟΙΝΣΕΠ
Διοικούσα Επιτροπή
Υπεύθυνος Νομικής
Υποστήριξης
Διαχειριστής & Υπεύθυνος
Διασφάλισης Ποιότητας
Γραματεία
Τμήμα Επικοινωνίας &  Marketing Τμήμα Παραγωγής Οικονομικού Τμήματος
Υπεύθυνος Πληροφορικής
Διοικούσα επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το ανώτατο όργανο χάραξης στρατηγικής και λήψης της
ΚοινΣΕπ το οποίο απαρτίζεται από τους εταίρους της επιχείρησης και διαχειρίζεται όλες τις εταιρικές υποθέσεις.
Διαχειριστής. Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της επιχείρησης και για το ταμείο, έχει την ευθύνη
των θεμάτων προς τρίτους για οικονομικά θέματα, και για την είσπραξη των εσόδων από κάθε πηγή και των
πληρωμών προς τρίτους. Επίσης επιβλέπει τη λειτουργία της επιχείρησης και διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο παροχής
Υπηρεσίες και την εκτέλεση των εργασιών της Διοικούσας Επιτροπής.
Οικονομικό τμήμα. Το οικονομικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τα οικονομικά της επιχείρησης, ασχολείται με την τήρηση των
λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης και της διαχείρισης του ταμείου σε συμφωνία με τη Διοικούσα Επιτροπή.
Υπεύθυνος Νομικής υποστήριξης. Οι Νομικοί Σύμβουλοι της επιχείρησης είτε διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε
ενεργούν με έμμισθη εντολή. Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους όπου και όταν χρειάζεται για τη
δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της ΚοινΣΕπ.
Γραμματεία . Η γραμματεία έχει ευθύνη για:
- Τη συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων & μονάδων και τον διαχειριστή
- Την αρχειοθέτηση εγγράφων / πρωτόκολλο
- Έλεγχος και απόδοση μικρού ταμείου.
- Την συμπλήρωση και αποστολή αιτημάτων δαπάνης προς έγκριση και παρακολούθηση αυτών ως την υλοποίησή τους
- Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης.
Τμήμα παραγωγής. Το τμήμα ευθύνης για την παροχή όλων των υπηρεσιών και προϊόντων της ΚοινΣΕπ. Ο
υπεύθυνος του τμήματος αναλαμβάνει τον προγραμματισμό και την εισήγηση της εκτέλεσης των απαραίτητων ενεργειών για
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Επίσης έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των ήδη
υπαρχουσών.
Τμήμα επικοινωνίας & Εμπορία. Το τμήμα Marketing και προώθησης προϊόντος, αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη
παρουσίαση του ολοκληρωμένου οικοτουριστικού προϊόντος και αποτελείται από συνεργάτες πλήρως καταρτισμένους, με
χρόνια εμπειρία στο χώρο.
Υπεύθυνος Πληροφορικής. Ο Υπεύθυνος Πληροφορικής της Επιχείρησης μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των
υλικοτεχνικών υποδομών του φορέα, ενώ υποστηρίζει το σύνολο των στελεχών στην τήρηση του ηλεκτρονικού τους αρχείου.
Συγκεκριμένα φέρει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία της μηχανογράφησης, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-
κατάστημα & e-library), την επεξεργασία και τήρηση μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, την παροχή και τη διακίνηση
Πληροφορίες της επιχείρησης στους πελάτες και άλλους εμπλεκόμενους και σε κάθε άλλη συναφή εργασία. Επίσης φροντίζει
ώστε να λαμβάνονται σε τακτική βάση ηλεκτρονικά αντίγραφα (backup) για την ασφαλή τήρηση και την αποθήκευση των αρχείων και
πληροφορίες.
-Ομάδα διαχείρισης
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα της ομάδας διαχείρισης της επιχείρησης
-Προσωπικό
Αναλυτικός πίνακας του προσωπικού της επιχείρησης και των μισθών τους.
 

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε