ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027» «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης(1)


Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027» «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης(1)
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023 12:02

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Η τουριστική βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς
μοχλούς ανάπτυξης της  ελληνικής οικονομίας.
Οι επιδόσεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο αυτής της 
οικονομικής δραστηριότητας
στο εθνικό εισόδημα και την απασχόληση.
Ταυτόχρονα, καθώς η δραστηριότητα εκτυλίσσεται αφ’ ενός σε ένα διεθνές
περιβάλλον με εξαιρετικά έντονη 
ανταγωνιστικότητα, αφ’ ετέρου σε ένα εγχώριο περιβάλλον που διαθέτει ακόμη
μεγάλο ανεκμετάλλευτο  δυναμικό,
είναι κρίσιμης σημασίας η συνέχιση της ανάπτυξης και της εξέλιξης του κλάδου.
Για τους λόγους αυτούς, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ακολουθεί
πολιτική δυναμικής ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος της Χώρας, με βασικές

προτεραιότητες:

τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας,  διεθνώς ανταγωνιστικά

την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών
τουρισμού και νέων  τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας
νέων πολύ μικρών,  μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η Δράση θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού  ύψους
160.000.000 € για το σύνολο της Χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της  Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη  λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και
νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και  πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται
να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού
, όπως αυτές  ορίζονται στη
Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει
παρέλθει 12μηνο συνεχούς  λειτουργίας από την ημερομηνία
έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας.

Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα
Μυκόνου και την Περιφερειακή  Ενότητα Θήρας,
στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην 
Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται
να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού  τους σχεδίου.
Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης
της επένδυσης  επί συγκεκριμένου ακινήτου
(γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη
αίτηση έκδοσης αυτής σε  περιπτώσεις ανέγερσης
και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής 
υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.

Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο
υλοποίησης της επένδυσης.
Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης
(κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν  επί του ακινήτου.

Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της
Ιδιωτικής Συμμετοχής σε  ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis)
στον οποίο στηρίζεται  η Δράση.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα,
αυτό να είναι συγκεκριμένης  δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ξενοδοχεία

- Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω

- Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός
παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο  π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων
καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων 
κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

- Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

- Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα ορισθούν στην Αναλυτική
Πρόσκληση της Δράσης. Επισημαίνεται ότι:

- θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού
σχεδίου κατά την  υλοποίηση,
μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την
αποπληρωμή  της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν

- δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου
σε περισσότερες  από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης

- δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου
ως εταίρου αν διαθέτει ήδη  επιχειρηματική δραστηριότητα
σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης
στην ίδια ή  σε άλλη περιφέρεια.

- δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου
του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση,
μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
και  την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν.
Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή  η αλλαγή δραστηριότητας από
Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές
δραστηριότητες (πχ ενοικίαση  αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία)
και το αντίστροφο.

- δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού
σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.
Η επιχορήγηση
θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των
υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά
(α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε
  απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
(β) επιπλέον κατά 5% με την  επίτευξη της κάλυψης
του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση  της επένδυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου
ορίζεται αυστηρά  σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την
οποιαδήποτε παράταση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό

Λοιπός Εξοπλισμός

Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Τεχνικές Μελέτες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μεταφορικά Μέσα

Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών,
θα ορισθούν στην Αναλυτική  Πρόσκληση της Δράσης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά
χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου 
δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων  (ΟΠΣΚΕ).
Η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων  καθώς και οι λοιποί
όροι υλοποίησης θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν
διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων  Δεδομένων
ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται
σε αυτές και να αποφευχθούν 
φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράση
ς είναι η
Συγκριτική Αξιολόγηση.

Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και στη
συνέχεια θα βαθμολογούνται βάσει  κριτηρίων
που θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και στα αντίστοιχα
παραρτήματα αυτής. Ενδεικτικά,  δύνανται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

η περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

η εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων
της επιχείρησης για την υλοποίηση του  επενδυτικού σχεδίου

η εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής με βαθμολόγηση της
διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων  / μετόχων

η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις
απαιτούμενες άδειες για την έναρξη  υλοποίησης του

η συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση
ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η περίοδος υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης
θα οριστεί στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής  Πρόσκλησης.

Η Προδημοσίευση, η Αναλυτική Πρόσκληση
(καθώς και το σύνολο των Παραρτημάτων που την συνοδεύουν) της  Δράσης,
θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
  http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του www.efepae.gr.

E-mail επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γραμμή επικοινωνίας: 801 11 36300

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση της  Δράσης και η ΕΥΔ Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει  του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.
 

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε