ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Προγράμματα - Επιδοτήσεις


Επιδοτήσεις
Επίδομα Θέρμανσης
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2022 19:26

Υποβολή αιτήσεων έως και την 13η Ιανουαρίου (Α. 1179 /19-12-2022).

Δικαιούχοι

  • · Α. Πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς.

  • · Β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα  ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το  όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.
Περισσότερα...
 
ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστης   
Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 10:32
  1.  Ενίσχυση εστίασης για προμήθεια θερμαντικών σωμάτων

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

•           Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

•           Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

•           Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

•           Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, όπως αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας Πρόσκλησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 10:21

1. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου για τις

παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Άνεργες: Δελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων σε ισχύ την

ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή βεβαίωση

από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

(β ) Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει

αναγγελία πρόσληψης από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως

την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟY και όλες οι τυχόν μεταβολές.

3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:

(α) Για Ε.Π.Ε.: Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης και τυχόν

τροποποιήσεών του.

(β) Για Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατατεθειμένο στο αρμόδιο

πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

(γ) Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.

4025/2012: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή αίτηση εγγραφής στο Μητρώο

Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

(δ) Για Συνεταιρισμούς του Ν. 1667/1986: Καταστατικό σύστασης και βεβαίωση ή

αίτηση καταχώρισης στο μητρώο συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.

(ε) Για ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και

όλες τις τυχόν μεταβολές.

Για λοιπές νομικές μορφές προσκομίζονται τα κατά περίπτωση απαραίτητα

δικαιολογητικά.

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (20% , 50%, 100%)
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 10:19

1) Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών (Τ.Π., Τ.Δ.Α., Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. ιδιωτικό

συμφωνητικό μίσθωσης, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, λογαριασμός κοινοχρήστων με

ανάλυση για τη δαπάνη θέρμανσης, κ.α.).

2) Δελτία Αποστολής ή CMR, όπου αυτά απαιτούνται

3) Ιδιωτικά συμφωνητικά έργου/ Συμβάσεις (θεωρημένα από Δ.Ο.Υ. εφόσον η

συμφωνηθείσα ετήσια αμοιβή είναι πάνω από 6.000,00 €).

4) Παραστατικά εξόφλησης δαπανών (εξοφλητικές Αποδείξεις, εξόφληση μέσω

τραπέζης, παραστατικά εξόφλησης της τράπεζας, κ.α. όπως αυτά

αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά)

Περισσότερα...
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤHΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2013 09:57

Α) Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή: 

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών

δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση,

παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των 

εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:

• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να

αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς

κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 14:53

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα διακαιολογητικά για τις γυναίκες- επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι:


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ) 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχο

  • · Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία

(2010,2011,2012). Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ 

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν .1599/1986

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 14:48

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα διακαιολογητικά για τις  γυναίκες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ) 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου 

(εναλλακτικά κατά περίπτωση):

α) Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου.

β)Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99): Απόφαση πρωτοδικείου υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99

γ) Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και

Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν .1599/1986

Περισσότερα...
 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ
Συντάχθηκε απο τον/την Kladis Nikos   
Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 14:39

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (επιχειρηματικότητα γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα διακαιολογητικά για τις άνεργες γυναίκες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα είναι:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ) 

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας 

2. Εκκαθαριστικά Σημειώματα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα του 2011) 

3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιλέξιμης ιδιότητας του δικαιούχου 

(εναλλακτικά κατά περίπτωση):

Άνεργες: Δελτίο ανεργίας του φυσικού προσώπου ή των εταίρων σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης στην περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), ή βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία

πρόσληψης από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν .1599/1986

Περισσότερα...
 
Επιδοτούμενοι άνεργοι για ιδιωτικές επιχειρήσεις
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2013 11:56

Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου 2013 είναι ανοικτό Πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Περισσότερα...
 
Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2013 11:55

Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου 2013 θα είναι ανοικτό πρόγραμμα με στόχο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συνεισφέρει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενισχύει την σταθερότητα της επιχειρηματικότητας μέσα από την διαφοροποίηση και την ποικιλότητα των επιχειρηματικών μορφών, προωθεί την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάκαμψη. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την άμεση χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) που ιδρύονται βάσει του Ν.4019/2011, όπως αυτός ισχύει και με την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ.

Περισσότερα...
 
Επιδότηση επιχειρήσεων για νέους μέχρι 35 ετών
Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2013 11:54

Κατά τη διάρκεια του A’ τριμήνου 2013 θα είναι ανοικτό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών. Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 5 από 10

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε