ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Αρχική Πράσινη ανάπτυξη


Πράσινη ανάπτυξη
Επιδοτούμενες δαπάνες για επιχειρήσεις Πράσινης μετάβασηςΠρόγραμμα Ανταγωνιστική Λογότυπο
«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»: Ενημέρωση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης  του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (05ΚΕ).

Prosklisi Πίνακας Α

Περισσότερα...
 
Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ

 • Η πράσινη οικονομία στηρίζεται στην αντίληψη της  βιωσιμότητας όσο και σε αυτήν της  αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον .
 • Αντιμετωπίζει το περιβάλλον σαν ζωτική πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και της βιωσιμότητας της κοινωνίας.
 • Στηρίζεται στο συνδυασμό  της καινοτομίας, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης.
 • Η πράσινη οικονομία διακηρύττει τη λήψη μέτρων για την κλιματική αλλαγή, τη μείωση των ρύπων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας καθώς και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Μέσα από την πράσινη οικονομία αναδύεται και αναπτύσσεται η  πράσινη επιχειρηματικότητα .

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι που σε αντίθεση με τους μη ανανεώσιμους π.χ. (τα ορυκτά καύσιμα), δεν μπορεί να γίνει χωρίς αρνήσεις για το περιβάλλον, δεν έχει αειφορική χρήση.
 • Πρόκειται για μια αναδυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που βασίζεται πρωταρχικά σε ζωτικές ανάγκες που έχουν σχέση με την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος και αποτελεί έναν επιχειρηματικό κλάδο με μεγάλο ευρύτερο πεδίο.
 • Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην εκμετάλλευση των προστατευόμενων χωρών (π.χ περιοχών Natura) ως πόλους πράσινης ανάπτυξης.
 • Την παραγωγή και πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αλλά και στην ανάπτυξη της οικοξενοποίησης και του οικοτουρισμού
 • Ταυτόχρονα, δίνει έμφαση στη  διαχείριση των φυσικών πόρων και των απορριμμάτων, στην ανακύκλωση αλλά και στις «πράσινες υποδομές» .
 • Την επένδυση στις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές που θα περιορίσουν τις εκπομπές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελεί ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Περισσότερα...
 
Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (ΕΚΠ)

Σύμφωνα μα τον νέο νόμο Ν. 5037/2023(ΦΕΚ 78Α/28-3-2023)
Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) και οι Ενεργειακές
Κοινότητες Πολιτών (ΕΚΠ), έρχονται να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις
Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, με την
προοπτική να επιδοτηθούν για τις επενδύσεις τους.
Ο νέος νόμος όπως αναφέρεται έρχεται να θεραπεύσει την στρεβλή χρήση
των Ενεργειακών Κοινοτήτων του νόμου 4513/2018.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κ.Π. είναι τριάντα (30) μέλη, Ενώ ο
ελάχιστος αριθμός μελών είναι είκοσι (20) μέλη, αν πρόκειται για Ε.Κ.Π. με
έδρα σε δήμο νησιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες
εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, . Μέλη Ε.Κ.Π.
μπορεί να είναι: α) φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων, κατα παρέκκλιση κάθε
αντίθετης διάταξης,
 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού,
επιχειρήσεις που ανήκουν σε Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και
ενώσεις Ο.Τ.Α.,
 νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
 αγροτικοί συνεταιρισμοί και αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986 (Α’
196).
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο νόμου, «με κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από ΚΑΕ, προς
εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με χρηματοδότηση ιδίως
από πόρους της Ε.Ε. και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».
Αντίστοιχα οι επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες που θα είναι επιλέξιμες
στο πρόγραμμα όπως ανέφερε ο υπουργός, θα είναι στην πραγματικότητα
Κοινότητες Ανανεώσιμες Ενέργειας που θα συστήσουν επιχειρήσεις.
Η Κ.Α.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα με την
καταχώριση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 4919/2022 (Α’71),
σύμφωνα με το άρθρο 6Η του παρόντος.
. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την καταχώριση στο
οικείο Μητρώο, προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. πρακτικό
της προσωρινής διοικητικής επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για την
πιστοποίηση της καταβολής του συνεταιριστικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται
στο Καταστατικό.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται
προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων
αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότηση, ιδίως από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.
Υπάρχει ο περιορισμός ότι από 1ης Νοεμβρίου 2023 δεν επιτρέπεται η
υποβολή νέων αιτήσεων στον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμούς
αυτοκατανάλωσης με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του
άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, από Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018
(Α’ 9).
Στο αρθρο 63 προβλέπεται Ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3468/2006
Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ενεργούν ως αυτοκαταναλωτές ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές, είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων σωρευτικής
εκπροσώπησης και να:
(α) παράγουν ενέργεια, και για δική τους κατανάλωση, να αποθηκεύουν
ενέργεια, να πωλούν την πλεονάζουσα
ηλεκτρική ενέργεια, ιδίως μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάσεων εμπορίας, χωρίς
διαμεσολάβηση,
(β) εγκαθιστούν και λειτουργούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε
συνδυασμό με εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές,
(γ) διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως τελικοί
καταναλωτές,
Στο άρθρο 64 προβλέπεται Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές Αντικατάσταση
άρθρου 14Α ν. 3468/2006.
Το ΚΕΣΥΨΕΠ ( Κέντρο συμβουλευτικής και ψηφιακής εξυπηρέτησης  σας ενημερώνει¨:  για
όλα τα προγράμματα που αφορούν νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και
ανέργους.
μέσα από την πλατφόρμα https://coopsociety.gr/ και το site¨ http://www.erymanthos.eu/
Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε προφορικά και να θέσετε ερωτήματα  στο γραφείο
μας.  τηλ.2692051647
 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εισήγηση του Βασίλη Τακτικού στην ημερίδα της Πάτρας

Συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της πράσινης
επιχειρηματικότητας

Η πράσινη ατζέντα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μια επείγουσα προτεραιότητα,
όχι μόνο για το Δήμο της Πάτρας αλλά για κάθε πόλη. Είναι πολύ σημαντικό όμως
για τον δήμο εδώ ότι ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια από τους πρώτους στη χώρα.
 Μπροστά στο περιβαλλοντικό αδιέξοδο των μεγάλων πόλεων υπάρχει το
όραμα για τις πράσινες πόλεις, που είναι μια ρεαλιστική διέξοδος για να
αλλάξει την κατεύθυνση των επενδύσεων και το καταναλωτικό πρότυπο. Κι
αυτό το όραμα μπορεί να βρει έκφραση για να γίνει πράξη μέσα από την
κοινωνική σύμπραξη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών με στόχους την πράσινη ανάπτυξη και πράσινη
επιχειρηματικότητα.
Το βεβαρημένο αστικό περιβάλλον είναι μια από τις βασικές αιτίες της κλιματικής
αλλαγής, της σπατάλης πόρων, της κακοδιαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων. Η άλλη
οπτική είναι η διαδικασία της αειφόρου, βιώσιμης ανάπτυξης, που θέτει στο
επίκεντρο την πράσινη επιχειρηματικότητα.
Οφείλουμε λοιπόν να βάλουμε μπροστά την κινηματική λογική για το περιβάλλον.
Η κοινωνική σύμπραξη πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι στρατηγικής
σημασίας τόσο για την προώθηση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που επενδύει στις
πράσινες τεχνολογίες όσο και την τοπική απασχόληση. Συνακόλουθα, ο σχεδιασμός
της πράσινης ανάπτυξης συνδυάζεται με την κοινωνική οικονομία, που σημαίνει
πράσινη ανάπτυξη για όλους στην πόλη.
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 13

Transnational Partnerships

Βιοτουρισμός στα Τρίκαλα

bio_trikala_logo

Σας προτείνουμε