Το πρόγραμμα “Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης” εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και αφορά νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους, ανεξαρτήτου μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα (νέες επιχειρήσεις με την έννοια της πρωτοεμφανιζόμενης).

Στόχος είναι η ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους τομείς:

 

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία,

3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα),

4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία-Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική,

5. Ενέργεια,

6. Μεταφορές,

7. Περιβάλλον,

8. Υγεία,

9. Διάστημα και Τεχνολογίες Ασφάλειας,

10. Πολιτιστική Κληρονομιά.

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της πράξης για την εκτέλεση έργων έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:
α) Δαπάνες «προσωπικού», β) Δαπάνες για «όργανα και εξοπλισμό», γ) Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει», δ) Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» ε) «Συμπληρωματικά γενικά έξοδα», στ) Aλλες «λειτουργικές δαπάνες.

 

Ο προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων είναι έως € 200.000,00. Τα ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει έως 70% ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και την κατηγορία της έρευνας. Έναρξη Υποβολής Προτάσεων για τον δεύτερο κύκλο ορίστηκε από 10/11/2009 έως και 15/09/2010.

 

 

2. Πρόγραμμα “Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης”

 

Το πρόγραμμα “Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης” εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και αφορά Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), Φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ (RTD performers) και Σύνδεσμους ή ενώσεις ΜμΕ (προαιρετικά).

 

Στόχος είναι η υποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που εκτελούνται στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ (Πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε.) με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους ή κλάδους υψηλής τεχνολογίας ή διαθέτουν τα μέσα να υλοποιήσουν οι ίδιες μέρος της έρευνας.

Οι Επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας (θεματικές περιοχές) στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις από την παρούσα δράση είναι οι ακόλουθοι:

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία

3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα)

4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική

5. Ενέργεια

6. Μεταφορές

7. Περιβάλλον

8. Υγεία

9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας

10. Πολιτιστική Κληρονομιά

11. Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης

 

Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων εκτιμάται στα 300.000€. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000€. Το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει έως 75% ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και την κατηγορία της έρευνας. Έναρξη Υποβολής Προτάσεων για τον δεύτερο κύκλο ορίστηκε απο 4/8/2009 έως 31/5/2010.

 

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της πράξης για την εκτέλεση έργων έρευνας και ανάπτυξης είναι οι εξής:
α) Δαπάνες «προσωπικού», β) Δαπάνες για «όργανα και εξοπλισμό», γ) Δαπάνες για «έρευνα επί συμβάσει», δ) Δαπάνες για «αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας» ε) «Συμπληρωματικά γενικά έξοδα», στ) Aλλες «λειτουργικές δαπάνες.