Σίτος σκληρός, τριτικάλε, κριθάρι, βίκος καρπός και σανός, μπιζέλι καρπός και σανός σε ξηρικές καλλιέργειες αραβόσιτος καρπός, αραβόσιτος για ενσίρωση, μηδική σανός σε αρδευόμενες εκτάσεις. Μπορούν να στηρίξουν εισοδηματικά τους παραγωγούς και την Βιολογική κτηνοτροφία .

Προτεινόμενη Δράση :

Ίδρυση και λειτουργία Ομάδας παραγωγών Βιολογικών Ζωοτροφών.

Καθετοποιημένη παραγωγή καρπών και σανών με βιολογικά πιστοποιημένες μεθόδους .
α) Καλλιέργειες

β) Σιλό για τους καρπούς – αποθηκευτικό χώροι για τους σανούς

γ) παρασκευαστήριο βιολογικών ζωοτροφών

Προαπαιτούμενα :

  1. Η δημιουργία Ομάδας με επιλεγμένους παραγωγούς που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα .
  2. Προγραμματική Σύμβαση με το Γραφείο Συμβούλων μας για τεχνική υποστήριξη και υλοποίηση της Δράσης .
  3. Διαθέσιμος αριθμός αγροτεμαχίων να ενταχθούν στην Βιολογική Γεωργία και σε λοιπές Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις .
  4. Ικανός αριθμός αρδευόμενων αγροτεμαχίων για αραβόσιτο και μηδική .
  5. Διαθέσιμος Μηχανολογικός εξοπλισμός με τα παρελκόμενα για τις βασικές καλλιεργητικές εργασίες κατά πρώτα στάδια ανάπτυξης της Ομάδας .
  6. Διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της Ομάδας Παραγωγών .
  7. Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός γραφείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη της Ομάδας .
  8. Συμβολαιακή Σχέση με Κτηνοτροφικές Μονάδες της ευρύτερης περιοχής .


Τεχνικά στοιχεία :

Πιν.2 1. Σιτηρά (f. Gramineae)

α/α

Καλλιέργεια

Απόδοση

(tn/he)

1

Σιτάρι σκληρό, Triticum durum Desf . καρπός

2,00~3,00

+άχυρο: 30% κ.β. καρπού

αλεύρι: 75~80% κ.β. καρπού

πίτυρα: 20~25% κ.β. καρπού

2

Σιτάρι μαλακό, Tr. aestivum (L.) ement. Fiori et Paol.

σανός

καρπός

3,00

3,00~4,00

+άχυρο: 30% κ.β. καρπού

3

Κριθάρι, Hordeum vulgare L. σανός

καρπός

3,00

1,50~3,00

+άχυρο: 30% κ.β. καρπού

4

Βρώμη, Avena sativa L. σανός

καρπός

4,00~5,00

2,00~3,00

+άχυρο: 30% κ.β. καρπού

5

Σίκαλη, Secale cereale L. σανός

καρπός

4,00~5,00

1,00~2,00

6

Αραβόσιτος, Zea mays L. σανός

καρπός

10,00~60,00 για ενσίρωση

10,00~20,00

7

Triticale, X Triticosecale Wittm. ex A. Camus σανός

καρπός

16,00

3,00~6,00

8

Φεστούκα λειμώνιος, Festuca pratensis Huds.

(~5ετές, συγκαλλιέργεια μετά ψυχανθών

προς τεχνητό λειμώνα, κυρίως για βόσκηση)

σανός ξηρικά

ποτιστικά

10,00 (1ο έτος)~3,00 (5ο έτος)

30,00 (1ο έτος)~5,00 (5ο έτος)


Πιν.3 . Ψυχανθή (f. Leguminosae)

α/α

Καλλιέργεια

Απόδοση

(tn/he)

1

Βίκος, Vicia sativa L. σανός

καρπός

5,00~10,00

1,50~2,20 ξ.β.

2

Κουκιά, V. faba L. (Partim) καρπός

1,00~5,00 ξ.β.

+άχυρο 1,00~5,00

3

Ρόβη, V. ervillia (L.) Willd. σανός

καρπός

2,00~2,50

0,70~1,00 ξ.β.

4

Λούπινο, Lupinus sp. L. καρπός

2,00~5,00 ξ.β.

5

Λαθούρι, Lathyrus sp. L. σανός

καρπός

4,50~6,00

2,50~3,00 ξ.β.

6

Μπιζέλι, Pisum sp. L. σανός

καρπός

25,00~35,00 ν.β.

4,00~5,00 ξ.β.

7

Ρεβύθια, Cicer arietinum L. μικρόσπερμα καρπός

μεσόσπερμα καρπός

μεγαλόσπερμα καρπός

<1,00 ξ.β.

1,00~2,00 ξ.β.

2,00~3,00 ξ.β.

8

Σόγια, Glycine max (L.) Merr. καρπός

χόρτο (κυρίως)

1,00~3,00 ξ.β.

20,00~40,00 ν.β.

9

Τριφύλι Trifolium sp.

Τριφύλι λειμώνιο, Tr. pratense L.

(~3ετές, κυρίως για βόσκηση)

1ο έτος χόρτο

σανός

2ο έτος χόρτο

σανός

3ο έτος

Τριφύλι έρπον, Tr. repens L.

(~3ετές, κυρίως για βόσκηση)

καρπός

Τριφύλι αλεξανδρινό, Tr. alexandrinum L.

(ετήσιο)

χόρτο

σανός

(2 κοπές) συν. 35,00 ν.β.

ή συν. 8,00 ξ.β.

(4 κοπές) συν. 60,00~70,00 ν.β.

ή συν. 15,00~20,00 ξ.β.

ως 2ο έτος

(0,40~0,50)Χ2 παραγωγές/έτος

(3~6 κοπές) συν. 50,00~90,00 ν.β.

ή συν. 12,00~30,00 ξ.β.

10

Μηδική, Medicago sativa L.

(~5ετές, για βόσκηση, χόρτο, σανό)

(ποτιστικό: 5~6 κοπές/έτος – ξηρικό: 2~4 κοπές/έτος)

σανός

συν. 10,00~35,00 ξ.β./έτος

11

Ηλίανθος, Helianthus annuus L. f. Asteraceae Καρπός

ηλιανθέλαιον

1,70~1,80

45~55 % κ.β.

αποφλοιωμένου καρπού

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Μέτρα Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013 (ΠΑΑ).

Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινών Οργανώσεων Αγορών των διαφόρων Τομέων και Προϊόντων.

Κίνητρα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (πρώην 3299/2004)Eθνική Xρηματοδότηση.