Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος για «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» που ψηφίστηκε πρόσφατα σε σχέση με τον προηγούμενο επενδυτικό νόμο 3299/04.

Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι:

Διευρύνονται οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας που υπάγονται στις διατάξεις του, ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Μένουν εκτός των διατάξεων του νόμου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

 

Οι φοροαπαλλαγές και τα χαμηλότοκα δάνεια υπερτερούν ως μορφή κινήτρων από τις άμεσες ενισχύσεις, ενώ εισάγονται ποσοτικοί περιορισμοί σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο 3299/04. Τα κίνητρα ενίσχυσης κεφαλαίου και επιδότησης leasing περιορίζονται στα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας και τα πολυετή επενδυτικά σχέδια προβλέπεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

 

Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό θα προσδιορίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και ανά περιφέρεια. Οι φοροαπαλλαγές δεν θα είναι απεριόριστες όπως ίσχυε στο νόμο 3299/04, αλλά τριπλάσιες από το σύνολο των υπολοίπων ενισχύσεων, ενώ θα ισχύουν για 8 έτη για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις αντί των 10 ετών του νόμου 3299/04.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 2 φορές το έτος και, αφού αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, θα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και θα εγκρίνονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται από 15% έως 55% ακολουθώντας το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

 

Διπλασιάζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης ανά μέγεθος επιχειρήσεων, εκτός από τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας.

 

Εισάγονται νέες ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων όπως Επιχειρηματικότητας των Νέων, Μεγάλων Επενδυτικών σχεδίων και Επενδυτικών Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης. Για τις κατηγορίες αυτές προβλέπεται ειδικό καθεστώς ενίσχυσης το οποίο θα εξειδικευτεί με υπουργικές αποφάσεις.

 

Για τα επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων (έως 40 ετών) προβλέπεται και η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης για τα πρώτα 5 έτη της λειτουργίας της νέας επιχείρησης.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.


Οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:

 • Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
 • Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
 • Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
 • Μεταφορά και αποθήκευση (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).
 • Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Από τον κατασκευαστικό τομέα, μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
 • Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλάδοι:
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
 • Τηλεπικοινωνίες.
 • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
 • Aλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές).
 • Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
 • Επενδύσεις τουρισμού υγείας.
 • Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (Γηροκομεία ).
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.

 

 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.

 

Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 55%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας τα ελάχιστα όρια είναι στο ήμισυ των προαναφερθέντων ποσών.

 

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού).
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αϋλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.

Tα είδη της ενίσχυσης είναι:

 • Επιχορήγηση κεφαλαίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Φορολογική απαλλαγή.

 Όλες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανωτάτου ορίου ενίσχυσης ανά περίπτωση.

 

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να χρηματοδοτούνται με δάνεια χαμηλού κόστους από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Στην περίπτωση αυτή, το όφελος από την ανωτέρω χρηματοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

Οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων είναι:

 • Γενικά επενδυτικά σχέδια
 • Γενικής Επιχειρηματικότητας (Υγιείς επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια): Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με χαμηλότοκα δάνεια από ΕΤΕΑΝ.
 • Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, εισαγωγή καινοτομιών): 80%-90% της ενίσχυσης επιχορήγηση κεφαλαίου ή επιδότηση leasing – φοροαπαλλαγές, χαμηλότοκα δάνεια ΕΤΕΑΝ.
 • Περιφερειακής Συνοχής (Αντιμετώπιση περιφερειακών αναγκών): 70%-80% της ενίσχυσης επιχορήγηση κεφαλαίου ή επιδότηση leasing φοροαπαλλαγές, χαμηλότοκα δάνεια ΕΤΕΑΝ.

Ειδικά επενδυτικά σχέδια

 • Επιχειρηματικότητας των Νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις με συμμετοχή νέων έως 39 ετών άνω του 50%): Ενίσχυση έως 1.000.000 ευρώ και έως 40% για το σύνολο των δαπανών για τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας.
 • Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (Με προϋπολογισμό από 50 εκ. ευρώ και άνω): έως 60% της ενίσχυσης επιχορήγηση κεφαλαίου ή επιδότηση leasing φοροαπαλλαγές, χαμηλότοκα δάνεια ΕΤΕΑΝ.
 • Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια (σχέδια 2- 5 ετών άνω των 2 εκ. ευρώ): Φορολογική Απαλλαγή σε συνδυασμό με χαμηλότοκα δάνεια.
 • Συνέργειας και Δικτύωσης (σχέδια από 10 στην Αττική- Θεσσαλονίκη ή 5 στην υπόλοιπη Ελλάδα τουλάχιστον επιχειρήσεις υπό μορφή κοινοπραξίας): Ενισχύσεις βάσει υπουργικής απόφασης.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε. Με βάση τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία αξιολογούνται και εγκρίνονται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.

 

Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης.