Το πρόγραμμα, ύψους 30 εκατ. Ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και – υπό προϋποθέσεις – και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη ή στήριξη και συνέχιση της επιχειρηματικής τους δράσης με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Συγκεκριμένα:

  • Ενισχύονται οι κλάδοι της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένοι κλάδοι του εμπορίου
  • Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση.
  • Υποστηρίζουμε και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον επιχορήγηση, υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις προϋπολογισμού από 30.000 έως 250.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, εάν συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα.

Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:

1. Μηχανολογικό Εξοπλισμό
2. Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών
3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας
4. Ενέργειες προβολής σε αγορές-στόχους
5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
6. Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας
7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν, ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο Πρόγραμμα, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν και (επιλέξιμες) δαπάνες που θα γίνουν από σήμερα, δηλαδή και 1 μήνα πριν την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστότοπου του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ – www.efepae.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2011.