«EIΣAI νέος έως 40 ετών και θες να επιχειρήσεις; Θα λάβεις χρηματοδότηση και κεφαλαίου αλλά και των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας της». Ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καλεί τους νέους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011

 καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της ουσιαστικής ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από νέους έως 40 ετών. Η ουσιαστική ενίσχυση αφορά την επιδότηση του κόστους ίδρυσης (κτιριακά, εξοπλισμός), αλλά και του κόστους λειτουργίας (ενοίκια, ηλεκτρικό, τόκοι, μισθοδοσία κ.λπ.)

 

Συγκεκριμένα στην κατηγορία των ειδικών επενδυτικών σχεδίων επιχειρηματικότητας των νέων ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρίας. Εξαιρούνται και δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση οι μικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

 

Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής επιχορηγούνται κατά τα πρώτα πέντε μετά την ίδρυσή τους, έτη λειτουργίας και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλαδή όταν δεν γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης) παρέχεται επιχορήγηση 500.000 ευρώ συνολικά. Το κατ’Α έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

 

Χρηματοδοτούνται δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:

 

• αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης,

• τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

• δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,

• δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων),

• δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

• δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’Α αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25% έως 40% για τα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας και από 15% έως 30% για τα 2 επόμενα έτη, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης.

Οι κατ’Α αρχήν επιλέξιμες δραστηριότητες είναι:

• Αγροτικός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκομία).

• Ορυχεία και λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).

• Μεταποιητικός τομέας (εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα).

• Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.

• Μεταφορά και αποθήκευση.

• Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων και ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων).

• Εκδοτικές δραστηριότητες

• Τομέας παροχής υπηρεσιών:

– Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.

– Τηλεπικοινωνίες.

– Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.

– Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

– Aλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές).

– Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

– Επενδύσεις τουρισμού υγείας.

– Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία).

– Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.

– Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.

 

Ωστόσο, η πρόσφατη ψήφιση του νόμου δεν συνεπάγεται και τη δυνατότητα για άμεση υποβολή αιτήσεων καθώς αναμένεται η σχετική υπουργική απόφαση για την προκήρυξη του προγράμματος όπου θα καθορίζονται οι παρεχόμενες ενισχύσεις, το είδος και τα ποσοστά των χορηγούμενων ενισχύσεων, το είδος και τα ποσοστά των ενισχυόμενων δαπανών, η νομική μορφή των επιχειρήσεων, το περιεχόμενο και το ελάχιστο κόστος ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία παροχής των ενισχύσεων, ο χρόνος και οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις και τα όργανα εξέτασης και έγκρισης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Πηγή: Express.gr 15/02/11
Του Νικόλαου Τάτλη