ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. για δυο κατηγορίες επιδοτούμενων προγραμμάτων. Η πρώτη κατηγορία αφορά προγράμματα του ΕΣΠΑ και μέσω Ελληνικών διαχειριστικών αρχών και η δεύτερη κατηγορία αφορά προγράμματα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Α. Προγράμματα του ΕΣΠΑ & μέσω Ελληνικών διαχειριστικών αρχών

 

1. Πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Για τουριστικά καταλύματα πού έχουν Κωδικό Δραστηριότητας ΚΑΔ08 55.1, 55.2 (εκτός του 55.20.19) και 55.30.11. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό Ξενοδοχειακών μονάδων με βασικό στόχο τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, μέσα από την εξοικονόμηση ενεργείας, νερού και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργείας (Α.Π.Ε.). Το πρόγραμμα είναι ανοικτό έως 31 Μαρτίου και χρηματοδοτεί έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=801&Itemid=90

 

 

2. Πρόγραμμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Για τουριστικά καταλύματα και τουριστικά πρακτορεία που προσφέρουν ή θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού και ο Κωδικός Δραστηριότητας τους αρχίζει από ΚΑΔ08 55 η 79. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ενέργειες όπως η απόκτηση εξοπλισμού, κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις, προβολή – προώθηση, κα. Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και χρηματοδοτεί έως το 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php option=com_content&view=article&id=147:-q-q&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

3. Πρόγραμμα ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ – Μέτρο 121. Το πρόγραμμα αφορά τους νέους γεωργούς, γεωργούς σε καπνοπαραγωγικές περιοχές και λοιποί γεωργοί. Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών – καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Tο πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και είναι ανοικτό έως 31 Μαρτίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php option=com_content&view=article&id=148:-121-q-q&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

4. Προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση από τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της προώθησης της απασχόλησης και της στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων έχει προκηρύξει τα παρακάτω προγράμματα:

 

 • Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Εξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (A.με.Α). Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στις 28.000 EΥΡΩ. Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
 • Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με την δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
 • Τροποποιημένο Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, θα καθοριστεί με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: www.oaed.gr

 

 

5. Πρόγραμμα DIGITAL VALUE. Επιλέξιμες επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στο πρόγραμμα είναι οι μεμονωμένες υφιστάμενες (και νεοϊδρυθείσες) επιχειρήσεις, ιδιωτικού δικαίου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Προστιθεμένης Αξίας στον πολιτισμό, τουρισμό, κα (e-services). Tο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει τον Μάρτιο και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=819&Itemid=91

 

 

 

6. Πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις ανάγκες των ΜΜΕ και των νε ων επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων ερευνάς και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους εξειδικευμένους φορείς για λογαριασμό και προς όφελος των επιχειρήσεων. Tο πρόγραμμα είναι συνεχώς ανοιχτό (σε κύκλους) και χρηματοδοτεί έως το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=803&Itemid=90

 

 

7. Πρόγραμμα LEADER. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν καταθέτοντας πρόταση σε έναν από τους παρακάτω άξονες που έχουν προκηρύχνει:

 

Μέτρο 312: Στήριξη της Δημιουργίας & Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (π.χ. Ίδρυση

παντοπωλείων παραδοσιακών προϊόντων, κα)

Μέτρο 313: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων (π.χ. Ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων, κα)

Μέτρο 321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (π.χ. Διοργάνωση

πολιτιστικών εκδηλώσεων, κα)

Μέτρο 323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (π.χ. Διατήρηση και

αναβάθμιση παραδοσιακών κτηρίων, γεφυριών, κα)

 

Η προθεσμία υποβολής για αιτήσεις στην:

 

 • Πιερική Αναπτυξιακή (Δήμοι Ολύμπου, Αιγινίου, Κατερίνης, Κολίνδρου, Κορίνου, Μεθώνης, Παραλίας, Πύδνας και Λιτόχωρου) είναι 31 Μαρτίου.
 • Αναπτυξιακή Χαλκιδικής (Δήμοι Πολύγυρου, Καλλικράτειας, Κασσάνδρας, Μουδανίων, Ορμυλίας, Παλλήνης, Παναγίας, Σιθωνίας, Σταγίρων – Ακάνθου, Τριγλίας) είναι 31 Μαρτίου.
 • Φθιωτική Αναπτυξιακή (Δήμοι Λαμιεών, Αγ. Κωνσταντίνου, Αταλάντης, Γοργοπόταμου, Εχιναίων, Καμένων Βούρλων, Λιανοκλαδίου, Μαλεσίνας, Μώλου, Οπουντίων, Πελασγίας, Στυλίδος και Παυλιανής είναι 30 Απριλίου.

 

Το ποσοστό επιδότησης για τις μεν επιχειρηματικές δραστηριότητες κυμαίνονται από 50% έως 60% για τις μεν πολιτιστικές από 75% έως 85%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: www.pieriki-anaptixiaki.gr, www.anetxa.gr και www.fthianap.gr.

 

 

8. Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί υφιστάμενες η υπό ίδρυση επιχειρήσεις εταιρικής μορφής για έργα που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή και προωθείται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργιά των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρωπινού δυναμικού της χώρας. Tο πρόγραμμα είναι δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο & Οκτώβριο) και χρηματοδοτεί έως το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php option=com_content&view=article&id=149:—-39082011-&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

9. Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μια τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση με συγκεκριμένους ΚΑΔ που ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος. Το πρόγραμμα ενισχύει δράσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας (προώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, βελτίωση εικόνας προϊόντος κλπ.) των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό έως 25 Μαΐου και χρηματοδοτεί έως το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php option=com_content&view=article&id=150:2011-02-11-14-40-42&catid=32:2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 

10. Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣΜέτρο 125. Το πρόγραμμα αφορά φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος του μέτρου είναι η υλοποίηση δημόσιων έργων υποδομών που περιλαμβάνουν:

 • Εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Έργα αναδασμών
 • Αγροτικό εξηλεκτρισμό
 • Βελτίωση βοσκοτόπων
 • Βελτίωση προσπελασιμότητας σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 • Διάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών

Tο πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=820&Itemid=90

 

 

11. Πρόγραμμα ESECURITY. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την ψηφιακή ασφάλεια και με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του λογισμικού κλπ.

Tο πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και χρηματοδοτεί έως το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=822&Itemid=111

 

 

12. Πρόγραμμα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Tο πρόγραμμα είναι ανοιχτό έως 15 Απριλίου και χρηματοδοτεί κατ’ αποκοπή και έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=823&Itemid=91

 

 

13. Πρόγραμμα JEREMIE Νέα Επιχειρηματικότητα: Ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ και λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank.O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου (το επιτόκιο του δανείου υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερο από αυτό της αγοράς περίπου κατά 4%).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx item=1546

 

 

Β. Προγράμματα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

14. Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης, κα, και αφορά δημόσιους φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικούς φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

 

 • Comenius, Grundtvig: Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Προθεσμίες: 29 Απριλίου 2011 & 16 Σεπτεμβρίου 2011.
 • Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα. Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2011 & 14 Οκτωβρίου.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 100% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση, την κατηγορία εξόδου, την διάρκεια του σχεδίου και τον αριθμό των συμμετεχουσών χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr

 

 

15. Πρόγραμμα Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την ενεργό συμμέτοχη του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και, επομένως, τη συμμέτοχη των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς και ιδιωτικοί φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

 

 • Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1 – Μέτρο 1.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011 & 01/09/2011.
 • Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1- Μέτρο 1.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/09/2011.
 • Σχέδια των πολιτών (Δράση 1-Μέτρο 2.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
 • Μέτρα υποστήριξης (Δράση 2 – Μέτρο 2.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
 • Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Δράση 2 Μέτρο 3). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/02/2011.
 • Ενεργός Ευρωπαϊκοί Μνήμη ( δράση 4). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.

 

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 60% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_EL.pdf

 

 

16. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Το πρόγραμμα δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

 

Σκε λος 1.1: Πολυετή σχεδία συνεργασίας (διάρκειας από τρία έως πέντε έτη).Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.

Σκε λος 1.2.1: Σχεδία συνεργασίας (διάρκειας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.

Σκε λος 1.3.5: Σχεδία συνεργασίας με τρίτες χώρες (διάρκειας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 03/05/2011.

Σκε λος 1.3.6. Στήριξη για ευρωπαϊκά πολιτιστικά έστυβα λ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/11/2011.

Σκε λος 2. Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/09/2011.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως και 80% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=821&Itemid=90

 

17. Πρόγραμμα LIFE+ 2011. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί) στις παρακάτω θεματικές:

 

 • LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity
 • LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση
 • LIFE+ Πληροφόρηση και επικοινωνία Συντελεστές χρηματοδότησης ΕΕ

 

Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75 % για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.

Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή μέχρι τις 18ης Ιουλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=824&Itemid=90

 

18. Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη. Δικαιούχοι του πρόγραμματος ειναι δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί προτωβουλίες στις παρακάτω προτεραιόητητες:

 

 • Η προτεραιότητα ALTENER η οποία συμπεριλαμβάνει την προώθηση των νέων και ανανώσιμων πηγών ενέργειας για κεντρική και αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και βιοκαύσιμα, στηρίζοντας έτσι την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Την ενσωμάτωση των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό περιβάλλον και στα ενεργειακά συστήματα. Την υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
 • Η προτεραιότητα SAVE η αφορά προτωβουλίες στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, ειδικότερα στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. Στην υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
 • Η προτεραιότητα STEER η οποία αφορά την στήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με όλες τις ενεργειακές πτυχές των μεταφορών και τη διαφοροποίηση των καυσίμων. Την προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων και της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές. Την υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
 • Η προτεραιότητα Πρωτοβουλίες Ενσωμάτωσης μπορεί να συνδυάζουν διάφορες υποκατηγορίες των τομέων SAVE, ALTENER και STEER ή προτεραιότητες της Ε.Ε. Οι πρωτοβουλίες μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις ενσωμάτωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αρκετούς τομείς της οικονομίας και / ή συνδυάζοντας διάφορα μέσα, εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο της ίδιας δράσης ή σχεδίου. Για την υπο-προτεραιότητα “Building Workforce Training and Qualification Initiative in the field of energy efficiency and renewable energy” στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 15 Ιουνίου 2011.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστον από τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες που έχουν έδρα σε διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 12/05/2011 και το ποσοστό επιδότησης είναι έως 75%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php option=com_content&task=view&id=825&Itemid=91

 

 

19. Πρόγραμμα Υγείας (2008-2013) – Επιχορηγεί σεις λειτουργιάς (operating grants). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της προστασίας και της προώθησης της υγείας και της ασφάλειας του ανθρώπου και μέσω της βελτίωσης της δημοσίας υγείας.

Μη κερδοσκοπικοί φορείς και δίκτυα στον τομέα της υγείας μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα έως 60%. Εντούτοις, το εν λόγω ποσοστό δύναται με προϋποθέσεις να υπερβεί το 80%.

Οι επιχορηγήσεις λειτουργιάς μπορούν να ανατίθενται για ανανέωση επιχορηγήσεων λειτουργιάς που έχουν χορηγηθεί σε μη κυβερνητικούς φορείς και σε ειδικευμένα δίκτυα στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας για το 2010. Νέες επιχορηγήσεις λειτουργιάς μπορούν να χορηγηθούν σε μη κυβερνητικούς φορείς και σε ειδικευμένα δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αντιστοιχούν στις προτεραιότητες του προγράμματος για την Ηγία και στις προτεραιότητες του παρόντος προγράμματος ο πως ορίζονται κατωτέρω:

 

Πληροφορίες και συμβουλές στον τομέα της υγείας

Ασθένειες

Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία

Συστήματα υγείας

Νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα και τις ουσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2011/WP2011_el.pdf

 

 

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2108813760, 2108813761,  κινητό 6989865476 και e-mail anadrash@otenet.gr.