Ενόψει της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE, η διαχειριστική αρχή στην Ουγγαρία έχει προδημοσιεύσεις πέντε δράσεις οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν μέχρι 20 Απριλίου.

Συγκεκριμένα τρεις από αυτές τις δράσεις παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 

 

Δράση 1.

Μηχανισμοί εκμάθησης πολιτικής για την υποστήριξη της ανάπτυξης του συνεργατισμού (cluster)

 

Κεντρικός στόχος για ένα έργο σε αυτή την δράση είναι η βελτίωση της ικανότητας της περιφερειακής δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση, ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικής περιφερειακής πολιτικής για την ανάπτυξη του συνεργατισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της διακρατικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή κοινής πολιτικής και μηχανισμών.

Οι ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια πρόταση είναι:

· Η ανάπτυξη και συνεχή λειτουργία ενός ή περισσοτέρων κοινού πλαισίου πολιτικής για την εκμάθηση του συνεργατισμού.

· Ανάπτυξη ευφυές μοντέλου για την συγκριτική αξιολόγηση των περιφερειακών πολιτικών για τον συνεργατισμό (θα πρέπει να εστιάζει σε μια συγκεκριμένη πολιτική και να λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες μεθοδολογίες και δεδομένα).

· Σύσταση τριών ομάδων εργασίας / εμπειρογνωμόνων που θα προτείνουν έναν νέο μηχανισμό για εκμάθησης πολιτικής. Σε κάθε ομάδα εργασίας θα πρέπει να συμμετέχουν οι αρμόδιοι για την χάραξη πολιτικής με σχετική εμπειρία. Ένας μηχανισμός εκμάθησης πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός διατμηματικού και πολυεπίπεδου μοντέλου κατανόησης και συντονισμού μεταξύ των συμμέτοχων.

· Ενέργειες συνοχής και συνεργειών. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο έργο διαδικασία για την συνεχή διαβούλευση με τους ειδικούς Ευρωπαϊκούς φορείς / όργανα για τον συνεργατισμό.

· Αξιολόγηση του έργου κατά την διάρκεια της υλοποίησης.

· Πιλοτικές πρωτοβουλίες για την δοκιμή και την επιχειρησιακή λειτουργία των μηχανισμών για την εκμάθηση πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Προαιρετικά μπορούν να υλοποιηθούν και οι παρακάτω ενέργειες:

· Ανάπτυξη & εφαρμογή μέσων και μεθόδων για την πρακτική της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ περιφερειών (π.χ. αξιολογήσεις από ειδικούς στις οποίες οι διαμορφωτές πολιτικής από διάφορες χώρες θα επισκεφτούν έναν επιλεγμένο αριθμό χωρών για την ανταλλαγή εμπειριών).

· Δράσεις οι οποίες θα συμβάλουν στον περιορισμό της έλλειψης πληροφόρησης ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη μηχανισμών μάθησης.

· Συμπληρωματικές δραστηριότητες π.χ. Διαχείριση γνώσης, γνώσεων δημιουργία ικανοτήτων διαχείρισης, ενίσχυση των ικανοτήτων.

Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

1. Κατά προτεραιότητα οι περιφερειακοί δημόσιοι φορείς / ιδρύματα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για το συνεργατισμό.

2. Οι αρμόδιοι εθνικοί δημόσιοι φορείς / ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για την προώθηση του συνεργατισμού και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

3. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά τμήματα που συμμετείχαν σε μελέτες συνεργατισμού. Φορείς που προωθούν την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία.

4. Ενώσεις συνεργατισμού, ομοσπονδίες συνεργατισμού και δικτύων και ομάδες ειδικών συμφερόντων.

Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετέχουν το πολύ τρεις εταίροι ανά χώρα και ανά έργο. Τουλάχιστον οκτώ κράτη εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα.

Χρηματοδότηση

Η επιδότηση του έργου ανέρχεται στο 85% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 90% για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δράση 2.

Διαχείριση των δημογραφικών αλλαγών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη – Μετανάστευση και ανθρώπινο κεφάλαιο ως κλειδί για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη

 

Κεντρικός στόχος της δράσης είναι ο σχεδιασμός νέων τρόπων αντιμετώπισης της μετανάστευσης που σχετίζονται με τις δημογραφικές αλλαγές και τις επιπτώσεις της στο ανθρώπινο δυναμικό και τις αγορές εργασίας, με απώτερο στόχο την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανταγωνιστικότητας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, των περιφερειών και των πόλεων. Για να γίνει αυτό, τα έργα θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση και την εναρμόνιση των στατιστικών στοιχείων σε όλη την περιοχή του προγράμματος, της προώθησης του πολιτικού – διακρατικού διαλόγου και την ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων διοικήσεων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών και στρατηγικών.

Οι ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια πρόταση είναι:

· Η χαρτογράφηση των δεδομένων και των πληροφοριών (καθώς και των συναφών στατιστικών εργαλείων) που διατίθενται στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης για τις μεταναστευτικές ροές και τις δημογραφικές αλλαγές σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τις τοπικές κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες.

· Η εκπόνηση συγκεκριμένου σχέδιου δράσης για τη μεταφορά γνώσεων και ικανοτήτων όταν αυτά τα δεδομένα, πληροφορίες ή / και τα εργαλεία δεν είναι διαθέσιμα.

· Την ανάπτυξη και εφαρμογή διακρατικών πολιτικών για μηχανισμούς εκμάθησης και διαλόγου, καθώς και τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για την έναρξη των διακρατικών πρωτοβουλιών πολιτικής.

· Την από κοινού ανάπτυξη ενός ευέλικτου μεθοδολογικού πλαισίου για μοντέλα πρόβλεψης και σενάρια πολιτικής τα οποία θα εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο.

· Την ανάπτυξη και παροχή εργαλείων άσκησης πολιτικής για τον εξορθολογισμό των τομεακών πολιτικών και του περιφερειακού προγραμματισμού των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων με στρατηγικό τρόπο.

· Την ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειακών διοικήσεων να χρησιμοποιούν σενάρια πολιτικής, τα αποτελέσματα από μελέτες προβλέψεων, καθώς και στατιστικά αποτελέσματα για το στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτικής και τον προγραμματισμό κατανομής των πόρων και των υπηρεσιών αναλόγως.

Προαιρετικά μπορούν να υλοποιηθούν και οι παρακάτω ενέργειες:

· Προσδιορισμός και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθοδολογίες / μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την ανάλυση δεδομένων και την πρόβλεψη.

· Ανάπτυξη προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τη δημογραφία, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την αγορά εργασίας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς πολιτικές και θεσμικά πλαίσια.

· Προσδιορισμός και συντονισμός των υφιστάμενων δικτύων στους τομείς πολιτικής, καθώς και εξέταση για την έναρξη νέων δικτύων.

· Υλοποίηση δραστηριοτήτων δικτύωσης για την ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας εντός και μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

· Προώθηση της εκμάθησης πολιτικών σχετικά με τον τρόπο καλύτερης χρήσης υφιστάμενων ερευνητικών δεδομένων για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

· Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη σύγκριση των περιφερειακών σενάριων και τον προσδιορισμό κοινών / συμπληρωματικών αναγκών μεταξύ των περιφερειών.

· Την από κοινού ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας / εγχειριδίων με σκοπό να βοηθήσει τις διοικήσεις να ενσωματώσουν τις προβλέψεις και τα σενάρια για την μετανάστευση στον χωροταξικό, οικονομικό και διατομεακό σχεδιασμό / προγράμματα τους.

· Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

· Εφαρμογή πιλοτικών μέτρων σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η δοκιμή, η σύγκριση και η τελειοποίηση μοντέλων πρόβλεψης σε επιλεγμένες περιοχές με διαφορετικά δημογραφικά σενάρια και αποτελέσματα.

Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

1. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τις δημογραφικές και τις μεταναστευτικές ροές.

2. Τα αρμόδια υπουργεία που έχουν άμεση αρμοδιότητα για τις δημογραφικές αλλαγές ή τη μετανάστευση και τις αντίστοιχες συνέπειες στην πολιτικής.

3. Οι στατιστικές υπηρεσίες, τα μητρώα πληθυσμού, γραφεία ευρέσεως εργασίας. –

4. Τα περιφερειακά δίκτυα σε επίπεδο νοτιοανατολικής Ευρώπης που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς.

5. Σχετικές με το αντικείμενο οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών (όχι συντονιστές)

Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετέχουν το πολύ τρεις εταίροι ανά χώρα και ανά έργο. Τουλάχιστον έξη κράτη εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα.

Χρηματοδότηση

Η επιδότηση του έργου ανέρχεται στο 85% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 90% για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δράση 3.

Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: αξιολόγηση των αδυναμιών (ευπάθειας) και των κινδύνων και την μετατροπή τους σε δράσεις υλοποίησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

 

Κεντρικός στόχος για ένα έργο σε αυτή την δράση είναι η αύξηση του επιπέδου της προσαρμοστικής ικανότητας, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων για την προσαρμογή και την μείωση της ευπάθειας των κρατών της νοτιοανατολικής Ευρώπης για την αλλαγή του κλίματος σε διακρατικό επίπεδο. Για να γίνει αυτό, το έργο θα πρέπει να διευκολύνει την ικανότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την καλύτερη κατανόηση συγκεκριμένων αδυναμιών τους για ως προς την αλλαγή του κλίματος, με βάση το μοντέλο “έκθεση-ευαισθησία-προσαρμοστική ικανότητα”, μέσω μεθοδολογικών εργασιών, τη δικτύωση, τη μάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές, και την ανταπόκριση σε θεσμικές αδυναμίες.

Οι ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια πρόταση είναι:

· Ανταλλαγή εμπειριών, διεξαγωγή σεμιναρίων που απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ώστε οι συμμετέχοντες να συζητήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της αλλαγής του κλίματος και των επιπτώσεων. Επίσης την συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών και την ένταξη αυτών στο τοπικό και περιφερειακό επιχειρησιακό προγραμματισμό.

· Από κοινού ανάπτυξη (από τους εταίρους και πιθανόν εξωτερικούς συνεργαζόμενους εμπειρογνώμονες) της μεθοδολογίας / εγχειριδίων ώστε να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενσωματώσουν στοιχεία, πληροφορίες και άλλα αποτελέσματα παλαιοτέρων μελετών για την αλλαγή του κλίματος στον χωρικό, οικονομικό και τομεακό σχεδιασμό / προγράμματά τους.

· Σεμινάρια, εργαστήρια και άλλες πλατφόρμες συζήτησης (π.χ. online) ειδικά μεταξύ ιδρυμάτων / φορέων που παρέχουν πληροφορίες / δεδομένα και των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

· Ανάπτυξη των 3 έως 5 μελετών ευπάθειας του περιβάλλοντος για τοπικές ή περιφερειακές περιοχές στο πλαίσιο της σύμπραξης, με σκοπό την ανάπτυξη και επίδειξη τεχνικών για την πρόβλεψη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στις τοπικές και περιφερειακές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένου και του χωροταξικού σχεδιασμού τους και των στρατηγικών χρήσης της γης. Οι πιλοτικές μελέτες θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων μέσω σεμιναρίων και κειμένων (εγχειρίδια, φυλλάδια, κτλ).

Προαιρετικά μπορούν να υλοποιηθούν και οι παρακάτω ενέργειες:

Καθιέρωση ενός επίσημου πλαισίου ή μηχανισμού (εικονικού ή ενσωμάτωση σε ένα ίδρυμα-εταίρο) για την ανταλλαγή και την κοινή ερμηνεία των δεδομένων, πληροφοριών και μελετών για τις επιπτώσεις του κλίματος και πώς να θα πρέπει να ενσωματώνονται στον τοπικό και περιφερειακό προγραμματισμό.

Επιλέξιμοι φορείς για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:

1. Φορείς οι οποία είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος: σε εθνικό επίπεδό υδρομετεωρολογικα ιδρύματα ή άλλα περιβαλλοντικά όργανα σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο

2. Φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των περιφερειών μιας χώρας: Υπουργεία της περιφερειακής ανάπτυξης (αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο τότε άλλους εθνικούς οργανισμούς), τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ.

3. Περιφερειακές αρχές (οι αρχές αυτές θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη πείρα και / ή την ικανότητα ή το κίνητρο να εργαστούν στον τομέα της αξιολόγησης της αλλαγής του κλίματος και στον σχεδιασμό για τον μετριασμό των συνεπειών)

4. Άλλοι δημόσιοι φορείς με εθνικό ή διεθνή χαρακτήρα οι οποίο έχουν την ικανότητα για εφαρμογή προγραμμάτων / πολιτικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Τουλάχιστον τρεις από τους εταίρους του σχεδίου θα πρέπει να είναι θεσμικά όργανα τα οποια είναι υπεύθυνα για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος.

Τουλάχιστον τέσσερις από τους εταίρους του έργου θα πρέπει να είναι περιφερειακές ή / και τοπικές αρχές με κάποια αποδεδειγμένη πείρα με την εφαρμογή καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κλίματος, μελέτες και προσπάθειες στον σχεδιασμό.

Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετέχουν το πολύ τρεις εταίροι ανά χώρα και ανά έργο. Τουλάχιστον οκτώ κράτη εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα.

Χρηματοδότηση

Η επιδότηση του έργου ανέρχεται στο 85% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 90% για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.