Σας ενημερώνουμε ότι αυτή την περίοδο έχουν ανακοινωθεί επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των άλλων επιλέξιμοι φορείς ειναι και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

1. Πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ (MEDITERRANEAN SEA BASIN – ENPI).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή? της Μεσογειακής Λεκάνης, αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Το πρόγραμμα αφορά Δημόσιους Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Δημόσιου Δίκαιου. Φορείς του ιδιωτικού? τομέα δύναται να συμμετέχουν με κάποιες προϋποθέσεις. Οι προσκλήσεις που αναμένονται να προκηρυχθούν επικεντρώνονται στις ακόλουθες Θεματικές Προτεραιότητες:

 • Προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των επιλέξιμων περιοχών
 • Προώθηση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη Μεσογειακή Λεκάνη
 • Προώθηση καλυτέρων συνθηκών για τη μετακίνηση ατόμων, αγαθών και κεφαλαίων
 • Προώθηση του πολιτιστικού διαλο?γου και της τοπικής διακυβέρνησης

Οι προσκλήσεις που αναμένονται για την υποβολή προτάσεων θα ανοίξουν σε δυο κύκλους, τον Μάιο και τον Οκτώβρη. Η επιδότηση φτάνει έως το 90% του προϋπολογισμού του έργου και η κοινοπραξία θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 ή 4 κράτη – εταίρους ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: www.enpicbcmed.eu.

 

2. Πρόγραμμα ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (MED) 2007-2013.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις που ενισχύουν την οικονομία της περιοχής παρέμβασης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η απασχόληση για τις μελλοντικές γενιές, να υποστηρίξουν την εδαφικής συνοχή, τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Στο Πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν Δημόσιοι Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Δημόσιου Δίκαιου. Φορείς του ιδιωτικού τομέα δύναται να συμμετέχουν με κάποιες προϋποθέσεις. Οι προσκλήσεις που είναι ανοιχτές επικεντρώνονται στις ακόλουθες Θεματικές Προτεραιότητες:

 • Βελτίωση της θαλάσσιας προσβασιμότητας και των δυνατοτήτων διαμετακόμισης μέσω πολυτονικών και διατοπικών μεταφορών.
 • Υποστήριξη της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας για την καλύτερη προσβασιμότητα και την εδαφική συνεργασία αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Η πρόσκληση κλείνει 30 Σεπτεμβρίου (Η πρώτη φάση για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλείνει 31 Μαΐου). Η επιδότηση φτάνει έως το 85% για νέα Κράτη Μελή και 75% για Ε.Ε – 15 του προϋπολογισμού του έργου και η κοινοπραξία θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 κράτη – εταίρους. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: www.programmemed.eu.

 

3. Πρόγραμμα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης, κα, και αφορά δημόσιους φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικούς φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

 • Comenius, Grundtvig: Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. Προθεσμίες: 29 Απριλίου 2011 & 16 Σεπτεμβρίου 2011.
 • Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα. Προθεσμία: 14 Οκτωβρίου.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 100% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση, την κατηγορία εξόδου, την διάρκεια του σχεδίου και τον αριθμό των συμμετεχουσών χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.iky.gr/IKY/portal/gr

 

4. Πρόγραμμα Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις για την ενεργό συμμέτοχη του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και επομένως, τη συμμέτοχη των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωση. Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς και ιδιωτικοί φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

 • Συναντήσεις πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1 – Μέτρο 1.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011 & 01/09/2011.
 • Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων (Δράση 1- Μέτρο 1.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/09/2011.
 • Σχέδια των πολιτών (Δράση 1-Μέτρο 2.1). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
 • Μέτρα υποστήριξης (Δράση 2 – Μέτρο 2.2). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.
 • Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Δράση 2 Μέτρο 3). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/02/2011.
 • Ενεργός Ευρωπαϊκοί Μνήμη (δράση 4). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 01/06/2011.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως 60% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_2008_0185_EL.pdf

 

5. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

Το πρόγραμμα δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού χώρου ο οποίος είναι κοινός για τους ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με σκοπό να ενθαρρύνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Δικαιούχοι είναι δημόσιοι φορείς, φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς. Οι παρακάτω δράσεις είναι ανοιχτές:

Σκέλος 1.1: Πολυετή σχέδια συνεργασίας (διαρκείας από τρία έως πέντε έτη). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.

Σκέλος 1.2.1: Σχεδία συνεργασίας (διαρκείας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 05/10/2011.

Σκέλος 1.3.5: Σχεδία συνεργασίας με τρίτες χώρες (διαρκείας έως 24 μήνες). Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 03/05/2011.

Σκέλος 1.3.6. Στήριξη για ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/11/2011.

Σκέλος 2. Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 15/09/2011.

Οι δράσεις επιδοτούν τον προϋπολογισμό του έργου έως και 80% ή κατ’ αποκοπή ανάλογα με την δράση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=821&Itemid=90

 

6. Πρόγραμμα LIFE+ 2011.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί) στις παρακάτω θεματικές:

 • LIFE+ φύση και βιοποικιλότητα (Nature and Biodiversity
 • LIFE+ Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση
 • LIFE+ Πληροφόρηση και επικοινωνία Συντελεστές χρηματοδότησης ΕΕ

Το ποσοστό οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εγκριθεί μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 75 % για τις προτάσεις που επικεντρώνονται σε υψηλής προτεραιότητας οικολογικά ενδιαιτήματα και βιολογικά είδη που ορίζουν οι οδηγίες για τα πτηνά και τα οικολογικά ενδιαιτήματα.

Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται στην αρμόδια εθνική αρχή μέχρι τις 18ης Ιουλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=824&Itemid=90

 

7. Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες στις παρακάτω προτεραιότητες:

 • Η προτεραιότητα ALTENER η οποία συμπεριλαμβάνει την προώθηση των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κεντρική και αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης και βιοκαύσιμα, στηρίζοντας έτσι την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Την ενσωμάτωση των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπικό περιβάλλον και στα ενεργειακά συστήματα. Την υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
 • Η προτεραιότητα SAVE η αφορά πρωτοβουλίες στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, ειδικότερα στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό τομέα. Στην υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
 • Η προτεραιότητα STEER η οποία αφορά την στήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με όλες τις ενεργειακές πτυχές των μεταφορών και τη διαφοροποίηση των καυσίμων. Την προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων και της ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές. Την υποστήριξη της προετοιμασίας και εφαρμογής των νομοθετικών μέτρων.
 • Η προτεραιότητα Πρωτοβουλίες Ενσωμάτωσης μπορεί να συνδυάζουν διάφορες υποκατηγορίες των τομέων SAVE, ALTENER και STEER ή προτεραιότητες της Ε.Ε. Οι πρωτοβουλίες μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις ενσωμάτωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αρκετούς τομείς της οικονομίας και / ή συνδυάζοντας διάφορα μέσα, εργαλεία και φορείς στο πλαίσιο της ίδιας δράσης ή σχεδίου. ?Για την υπο-προτεραιότητα “Building Workforce Training and Qualification Initiative in the field of energy efficiency and renewable energy” στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής, η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 15 Ιουνίου 2011.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να προέρχονται τουλάχιστο από τρεις ανεξάρτητες νομικές οντότητες που έχουν έδρα σε διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. ?

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 12/05/2011 και το ποσοστό επιδότησης είναι έως 75%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=825&Itemid=91

 

8. Πρόγραμμα Υγείας (2008-2013) – Επιχορηγήσεις λειτουργιάς (operating grants).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευημερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της προστασίας και της προώθησης της υγείας και της ασφαλείας του ανθρώπου και μέσω της βελτίωσης της δημόσιας υγείας.

Μη κερδοσκοπικοί φορείς και δίκτυα στον τομέα της υγείας μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα έως 60%. Εντούτοις, το εν λογγό ποσοστό δύναται με προϋποθέσεις να υπερβεί το 80%.

Οι επιχορηγήσεις λειτουργιάς μπορούν να ανατίθενται για ανανέωση επιχορηγήσεων λειτουργιάς που έχουν χορηγηθεί σε μη κυβερνητικούς φορείς και σε ειδικευμένα δίκτυα στο πλαίσιο του προγράμματος υγείας για το 2010. Νέες επιχορηγήσεις λειτουργιάς μπορούν να χορηγηθούν σε μη κυβερνητικούς φορείς και σε ειδικευμένα δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αντιστοιχούν στις προτεραιότητες του προγράμματος για την υγεία και στις προτεραιότητες του παρόντος προγράμματος όπως ορίζονται κατώτερο:

 • Πληροφορίες και συμβουλές στον τομέα της υγείας
 • Ασθένειες
 • Καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία
 • Συστήματα υγείας
 • Νομοθεσία σχετικά με τα προϊόντα και τις ουσίες

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 27/05/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2011/WP2011_el.pdf

 

9. Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας έχει προκηρύξει το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδας – Βουλγαρίας. Το πρόγραμμα αφορά δημόσιους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Η πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων σε τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος:

1. Ποιότητα Ζωής

2. Προσβασιμότητα

3. Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι

και σε όλους τους ειδικούς στόχους του προγράμματος (areas of intervention)

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 10/06/2011 και η επιδότηση φτάνει έως το 100% του προϋπολογισμού του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://www.interreg.gr/

10. Πρόγραμμα ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

Ενόψει της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE, η διαχειριστική αρχή στην Ουγγαρία έχει προδημοσιεύσει πέντε δράσεις οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν μέχρι 20 Απριλίου. Το πρόγραμμα αφορά δημόσιους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Συγκεκριμένα οι δράσεις είναι:

Δράση 1. Μηχανισμοί εκμάθησης πολιτικής για την υποστήριξη της ανάπτυξης του συνεργατισμού (cluster)

Δράση 2. Διαχείριση των δημογραφικών αλλαγών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη – Μετανάστευση και ανθρώπινο κεφάλαιο ως κλειδί για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη

Δράση 3. Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: αξιολόγηση των αδυναμιών (ευπάθειας) και των κινδύνων και την μετατροπή τους σε δράσεις υλοποίησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Δράση 4. Δικτύωση πόλεων για την αύξηση της πρόσβασης και της κινητικότητας των ανθρώπων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Δράση 5. Αποτελεσματική πρόσβαση σε μια Νοτιοανατολική Ευρώπη με συντονισμένο δίκτυο πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των λιμανιών και των μεσόγειων χωρών (Ηπειρωτικών ή περίκλειστων).

Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμμετέχουν το πολύ τρεις εταίροι ανά χώρα και ανά έργο. Τουλάχιστον οκτώ κράτη εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα. Η επιδότηση του έργου ανέρχεται στο 85% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 90% για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=156;2011-04-13-15-24-50&catid=32;2009-10-15-08-30-56&Itemid=42

 

 Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

επικοινωνήστε με το

ΙΝΜΕΚΟ

τηλέφωνο 2108813760, 2108813761

κινητό 6989865476

e-mail anadrash@otenet.gr.