Επιχορήγηση επιχειρήσεων 7000 για Internet και στα κινητά για αγορές – ενημέρωση και δικτύωση

Το πρόγραμμα digi mobile είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο ενισχυεί επιχειρήσεις για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).

1. Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας – Δικαιούχοι Δράσης
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση του έργου που προτείνουν, θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε κύκλου υποβολής αιτήσεων:

 • Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη, με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2011.
 • Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα του Οδηγού του Προγράμματος (αφορά κωδικούς του πρωτόγεννη τομέα, αλιεία, εξορύξεις, δημοσία διοίκηση & άμυνα, δραστηρίοτητες νοικοκυριών, κα).
 • Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική (π.χ. σε κατασταση πτωχευσης)
 • Η δικαιούχος επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία «ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ» (εως 0 – 9 εργαζόμενους και εως 2 εκ. € τζιρο) ή «ΜΙΚΡΗ» (εως 10 – 49 εργαζόμενους και εως 10 εκ. € τζιρο)
 • Επιλέξιμη μορφή επιχείρησης. Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων είναι η Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία καθώς επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
 • Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

2. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενο έργο διαμορφώνεται από το δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα:

 • €7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών
 • €1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις των web mobile portals

3. Κατηγορίες Δαπανών
Κάθε δικαιούχος που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi-mobile» πρέπει να υλοποιήσει έργο που περιλαμβάνει δαπάνες δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service.
Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται αναγκαίες για την ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc.
Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την Επιχείρηση.

 

4. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων που καλύπτονται ανά πρόγραμμα
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να καλύψει της ανάγκες των επιχειρήσεων χρηματοδοτώντας επενδύσεις για την ανάπτυξη και αξιοποιήση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).
Ενδεικτικά, οι εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές.

 

5. Προϋπολογισμός Δράσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ.

 

6. Προθεσμία υποβολής
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-mobile» αναμένεται να ανοίξει το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

 

7. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 • Βεβαίωση Έναρξης δραστηριότητας της οικείας Δ.Ο.Υ. ή/ και ισοδύναμο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση μεταβολής)
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης, και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Επιχείρησης, πρωτότυπη και επικυρωμένη για το γνήσιο του αντιγράφου από αρμόδια δημόσια αρχή, συμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται απο την διαχειριστική αρχή
 • Προσφορές που συνιστούν την προτεινόμενη επένδυση.

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2108813760, 2108813761 και e-mail anadrash@otenet.gr και inmekoe@gmail.com.