Η προσπάθεια για την περιγραφή, τη διατύπωση και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων και των δράσεων, που εμπεριέχονται σε ένα όραμα και αποκρυσταλλώνονται σε ένα master plan για την ευρύτερη περιοχή της Κεντροδυτικής Πελοποννήσου, είναι διαρκής και πολυσήμαντη τα τελευταία χρόνια.

Αυτή η προσπάθεια για την «Ανάδυση ενός Τοπικού Οράματος» συγκεντρώνει μια σειρά από μελέτες και παρεμβάσεις και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την έκδοση των εξής βιβλίων: διαβάστε περίληψη των βιβλίων

  • Αρχαίες Πόλεις Πέριξ Της Ολυμπίας
  • Τα Χωριά Νότια Του Ερύμανθου
  • Τοπικό Όραμα και Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχής Ερυμάνθου
  • Τα χωριά του Δήμου Κοντοβάζαινας

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω βιβλία, ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει μια συνεπή ισορροπία ανάμεσα στην προβολή ιστορικών στοιχείων, πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού πλούτου και σε μια εξορθολογισμένη και ρεαλιστική προσέγγιση, σχετικά με τις αναπτυξιακές προτάσεις και την ανάλυση της δυναμικότητας του κάθε τόπου.

 

Η ανάπτυξη των πολιτιστικών και φυσικών διαθεσίμων γίνεται χωρίς υπερβολές και αποσκοπεί σε μια γρήγορη, αξιόπιστη και συνάμα ευρεία πληροφόρηση του αναγνώστη για την περιοχή. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η οικοανάπτυξη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τη διεθνή εμπειρία (Συνέδριο Θεσσαλονίκης 2001 – «Οικοτουρισμός – Η Ελληνική και η Διεθνής Εμπειρία»).

Οι οικοαναπτυξιακές προτάσεις διατυπώνονται υπό το πρίσμα των πορισμάτων της διεθνούς εμπειρίας και βιβλιογραφίας. Έτσι, εντάσσονται όχι μόνο στο στενό πλαίσιο του οικοτουρισμού, αλλά σε μια ευρύτερη μακροοικονομική θεώρηση, που αφορά τρόπους περιορισμού και διόρθωσης μακροοικονομικών ανισορροπιών και ανισοτήτων κατανομής πόρων και ευκαιριών, που δημιουργεί το υπάρχον σύστημα, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και την ύπαιθρο.

Παράλληλα με τα βιβλία, η προσπάθεια ανάδυσης του τοπικού οράματος τροφοδοτήθηκε και από τις δραστηριότητες, όπως εκείνη της Μ.Κ.Ο. «Ανάδραση», που είναι η σύνταξη μελετών και σχεδίων δράσης για την ευρύτερη περιοχή του Ερυμάνθου. Αυτές οι μελέτες περιλαμβάνουν σχέδια ανάπτυξης για κάθε Δήμο και αποτελούνται από δράσεις οι οποίες, εκτός από την τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική τους επάρκεια, είναι έτσι καταρτισμένες ώστε να προκαλούν πρόσθετες συνέργιες και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Υπό την προϋπόθεση της ακριβούς εφαρμογής τους, παράγουν μόνιμα ενισχυτικά αποτελέσματα για το τοπικό εισόδημα και τους ανθρώπινους πόρους όλης της περιοχής.

Άλλωστε, η ιδέα της οικοανάπτυξης που εξυπηρετούν οι μελέτες, είναι ο μέγιστος δυνατός συνδυασμός της υποβόσκουσας αναπτυξιακής δυναμικότητας των ορεινών περιοχών, των ιδιαίτερων φυσικών διαθεσίμων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανθρώπινων πόρων, με στόχο την ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουρισμού και την παραγωγή εισοδημάτων για τον τοπικό πληθυσμό.

Ο αναγνώστης, εξετάζοντας τις μελέτες, θα δει ότι ο κάθε Δήμος και ο κάθε τόπος έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αποθέματα πόρων, οι οποίοι, προβαλλόμενοι με συγκεκριμένη μεθοδολογία και συνδυαζόμενοι με διάφορους τρόπους μεταξύ τους, μπορούν να παράγουν αποτελέσματα οικοανάπτυξης.

Συνεπώς, οι παρουσιαζόμενες μελέτες, δε θα πρέπει να ειδωθούν μόνο υπό το πρίσμα των μεμονωμένων καλοδιατυπωμένων αναπτυξιακών προτάσεων, αλλά να αναγνωστούν ως υποσύνολα μιας ευρύτερης ολότητας, που είναι η προσπάθεια διατύπωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης για την περιοχή, ενός master – plan.

Αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο είναι απόρροια ενός οράματος, που περιλαμβάνει τους κατοίκους, τους Δήμους και τις τοπικές συλλογικές οργανώσεις, τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής και αποσκοπεί στην προαγωγή της ευρύτερης περιοχής σε αναπτυξιακό πόλο, με ωφέλειες που διανέμονται σε κάθε εμπλεκόμενο.