01/06/2006


Θέμα:
Νέες δυνατότητες για την προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών δίνονται μέσα από τη σύμπραξη Ο.Τ.Α. και ανωνύμων εταιρειών της Τ.Α. με ιδιωτικούς φορείς και οι δυνατότητες που διανοίγονται.

Σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα απόφαση, Νόμος Υπ. Αριθ. 3389, οι Ο.Τ.Α. ή οι εταιρείες των Ο.Τ.Α. μπορούν να συμπράττουν με φορείς του ιδιωτικού τομέα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

 

Για εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α.

Οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν έναντι ανταλλάγματος να φέρουν σε πέρας το έργο ή τμήμα του έργου.

Η ευθύνη της χρηματοδότησης του έργου και της παροχής υπηρεσιών θα ανήκει ύστερα από την υπογραφή σύμβασης στους ιδιωτικούς φορείς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 εκατ. €

Οι διαδικασίες ανάθεσης έργου τις οποίες οι Ο.Τ.Α. ή οι εταιρείες ευθύνης τους μπορούν να ακολουθήσουν χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ανοικτού Τύπου διαδικασίες, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ύστερα από δημοσιοποίηση υποβάλλει προσφορά.
  • Κλειστού Τύπου διαδικασίες, όπου γίνεται δημόσια πρόσκληση για προσφορές σε συγκεκριμένους ιδιώτες από την αναθέτουσα αρχή, με ελάχιστο αριθμό πέντε (5) υποψηφίων φορέων.
  • Διαδικασίες Ανταγωνιστικού Διαλόγου, όπου η Αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με επιλεγμένους υποψήφιους φορείς προκειμένου να εντοπίσει τις καλύτερες λύσεις και οι υποψήφιοι στη συνέχεια υποβάλλουν προσφορές πάνω σε αυτές τις λύσεις, με ελάχιστο αριθμό τριών (3) υποψήφιων φορέων.
  • Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης, όπου η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο με ιδιωτικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγματεύεται απευθείας τους όρους της σύμβασης έργου και παροχής υπηρεσιών.

Οι δύο τελευταίες διαδικασίες ανάθεσης συνίστανται εάν ύστερα από εφαρμογή των δύο πρώτων καθίσταται αναποτελεσματική η εύρεση κατάλληλων φορέων ή σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, όπου η τιμολόγηση είναι περίπλοκη.

Βλέπουμε ότι με αυτή την απόφαση διαμορφώνεται ένα περιβάλλον για τους Δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση που τους επιτρέπει να λειτουργούν με πολύ μεγάλη ευελιξία.

Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα σε διαφορετικούς Δήμους να συστήσουν εταιρεία που θα έχει σαν στόχο την από κοινού διαμόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής για ολόκληρη την περιφέρεια ευθύνης τους.

Αυτή η εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο θα έχουν συνεισφέρει όλοι οι δήμοι μπορεί να αναθέτει απευθείας σε ιδιωτικούς φορείς τη χάραξη της οικαναπτυξιακής στρατηγικής όλων των Δήμων, η οποία θα περιέχει:

Α) Την επικοινωνιακή στρατηγική των Δήμων.

Με λίγα λόγια θα είναι στην ευθύνη του ιδιωτικού φορέα η πληροφόρηση όλων των δημοτών για τους αναπτυξιακούς στόχους των Δήμων συντονισμένα στην ευρύτερη περιφέρεια.

Θα είναι στην ευθύνη του συμβεβλημένου φορέα η τροφοδότηση με πληροφορίες όλου του τοπικού τύπου, η διοργάνωση ημερίδων με θέμα την οικοανάπτυξη, η διεξαγωγή συζητήσεων με σκοπό τη συναινετική αναπτυξιακή στρατηγική και τέλος η εκλαΐκευση των αποφάσεων των συμβουλίων προς όλους τους Δημότες.

Β) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη διεξαγωγή μελετών.

Ο στόχος της οικοανάπτυξης μιας ολόκληρης περιοχής Δήμων είναι μια υπόθεση που προϋποθέτει τη διερεύνηση συνεργιών, συμπληρωματικότητας έργων και την επιλογή της καλύτερης δυνατής αναπτυξιακής πρότασης που θα είναι για το όφελος όλων των Δήμων.

 

Εξειδικευμένοι φορείς ιδιωτικού δικαίου πλέον μπορούν να αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών για οικοαναπτυξιακές υποδομές , για υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος, με πολλαπλασιαστικά οφέλη που διανέμονται σε όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους Δημότες τους.

Η κάλυψη του κόστους από όλους του Δήμους δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, όπως περιβαλλοντολόγου με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας του ποταμού Ερύμανθου καθώς και την αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν μόλυνση του ποταμού.

Επίσης, ενότητα εργασίας του περιβαλλοντολόγου θα είναι η συμβολή του Ερυμάνθου στην ήπια και αειφόρο ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, όπως στον εναλλακτικό και ήπιο οικοτουρισμό.

Ακόμη, με το κόστος να μην αποτελεί στοιχείο που επιβαρύνει απαγορευτικά τον προϋπολογισμό ενός μόνο Δήμου, μπορούν να ανατεθούν σε ιδιωτικούς φορείς η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για οικοαναπτυξιακά έργα προς όφελος όλης της περιοχής, όπως πάρκα αναψυχής που θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα σε όλους τους Δήμους.

Μία άλλη δράση που μπορεί να πραγματοποιηθεί από κοινού από όλους τους Δήμους με ανάθεση σε έναν ιδιωτικό φορέα είναι η δημιουργία δικτυακών τόπων και τουριστικών οδηγών που θα περιλαμβάνουν τα σημεία ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες σε όλη τη περιοχή. Μια τέτοια δράση είναι φανερό ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα και οφέλη εάν συμπεριλάβει όλους τους Δήμους, αλλά και χαμηλότερο κόστος υλοποίησης , καθώς θα ανατεθεί σε ένα φορέα για λογαριασμό όλων των Δήμων.

Επιπλέον, ο ιδιωτικός φορέας επιλογής των Δήμων μπορεί να συντάξει μελέτες για προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε Δήμου, με ένα ανταγωνιστικό κόστος παροχής υπηρεσιών, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να τυποποιήσει τις υπηρεσίες του και να παράγει οικονομίες κλίμακας, μειώνοντας δραστικά το κοστολόγιό του.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που οι Δήμοι αναθέσουν από κοινού την ευθύνη εκπόνησης μελετών για πακέτα οικοανάπτυξης ανά δύο ή τρεις γειτονικούς Δήμους. Θα έχουν πολύ πιο προσιτό κόστος στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην υλοποίηση των δράσεων, αφού ο ίδιος φορέας θα πρέπει να εκτελέσει τις συμβάσεις για όλους τους Δήμους.

Είναι πολύ πιο εφικτές αυτές οι δράσεις με τον διαμοιρασμό του κόστους σε όλους τους Δήμους. Μέσω της συγκρότησης εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο από τη συνεισφορά όλων των φορέων της Τ.Α. και πολύ γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα μπορούν να υλοποιηθούν.

Γενικά, για σχέδια ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, οι εξειδικευμένοι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν σε επαφή τους Δήμους, να διατυπώσουν σχέδια οικοανάπτυξης κοινής αποδοχής και στη συνέχεια θα είναι υπό τη διαρκή επικοινωνία και τον έλεγχο της Τ.Α. Με αυτό τον τρόπο είναι εγγυημένη η ολοκληρωμένη, συντονισμένη και αμοιβαία ανάπτυξη της περιοχής, καθώς δεν είναι ανάγκη να διανέμονται ευθύνες και κονδύλια για την οικοανάπτυξη δεξιά και αριστερά με μικρή δυνατότητα παραγωγής συνεργιών και συμπληρωματικότητας στο αποτέλεσμα, μικρή δυνατότητα συντονισμού και ελέγχου του τελικού αποτελέσματος και αφήνοντας έξω σημαντικούς Δήμους της περιοχής.

Κλείνοντας, να πούμε για μια ακόμη φορά ότι η καθολική και συστηματική θεώρηση του στόχου της οικοανάπτυξης για την περιοχή επιβάλλει αντίστοιχα καθολική δέσμευση συντονισμένης και από κοινού προσπάθειας των Δήμων, η οποία μπορεί να εκφραστεί με τον καλύτερο τρόπο με την από κοινού ανάθεση δράσεων επικοινωνιακής στρατηγικής και έργων οικοανάπτυξης για όλη την περιοχή σε εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς.

Ανάδραση:Δίκτυο Συμβούλων Τηλ 210-8813760, 210-8813761- 6978-926693