Το βιβλίο «Αρχαίες Πόλεις Πέριξ της Ολυμπίας» περιλαμβάνει μια έρευνα για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των νομών Ηλείας, Αρκαδίας και Αχαΐας. Αναφέρεται στον κάθε τόπο που περιέχει αρχαιολογικές τοποθεσίες και μνημεία, με στοιχεία που τεκμηριώνουν ιστορικά και συνάμα προβάλλουν οτιδήποτε παρουσιάζει ενδιαφέρον και αποτελεί δυνητικό πόλο έλξης για επισκεψιμότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διατύπωση στρατηγικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη της περιοχής που διατυπώνονται στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου.

Εκεί χωρίζεται η περιοχή σε τρεις ζώνες, με σκοπό την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών ανάπτυξης, που να ανταποκρίνονται και να προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ζώνης, ώστε να υπάρξει διερεύνηση, ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Τέλος, αναζητούνται οι αναπτυξιακές προϋποθέσεις, που αφορούν στις πηγές χρηματοδότησης, τις διαδικασίες πληροφόρησης και δικτύωσης – συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση των διατυπωμένων προτάσεων.

 

Στο βιβλίο «Τα Χωριά Νότια του Ερύμανθου» γίνεται εκτενής αναφορά σε κάθε χωριό, αλλά και στην ιστορική κληρονομιά του τόπου γενικότερα, ο οποίος είναι παρών στις περιηγήσεις του γνωστού ιστορικού Παυσανία. Στις περιγραφές, εκτός από τα τοπικά χαρακτηριστικά που είναι ελκυστικά για τους επισκέπτες, γίνεται και αναφορά στην ιστορική εξέλιξη, ακμή και ρόλο των χωριών αυτών στην Αρχαιότητα.

 

Το βιβλίο «Τοπικό Όραμα και Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχής Ερυμάνθου» αναφέρεται στην περιοχή γύρω από την λεκάνη του ποταμού Ερυμάνθου. Αποτελεί τη σκιαγράφηση ενός οράματος και μια προσπάθεια αναπτυξιακού σχεδιασμού για το μέλλον, στοχεύοντας κυρίως σε έναν ανοιχτό διάλογο με την τοπική κοινωνία για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε ένα, όσο το δυνατό, ανέπαφο φυσικό περιβάλλον.

Στο βιβλίο εξετάζεται και παρουσιάζεται όλο το φάσμα των ερεθισμάτων που μπορούν να συνυπολογιστούν στην κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων, με κίνητρο την αγάπη για το φυσικό περιβάλλον, την ελκυστικότητα των πολιτιστικών διαθεσίμων αλλά και τη χρησιμότητα της ανάπτυξης των βιολογικών προϊόντων στην περιοχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα στο μοντέλο εναλλακτικής ανάπτυξης που προτείνεται.

 

Τέλος, το βιβλίο «Τα χωριά του Δήμου Κοντοβάζαινας» αναφέρεται σε καθένα από τα χωριά που αποτελούν το Δήμο Κοντοβάζαινας. Παρουσιάζει τα σημεία της περιοχής που έχουν ιστορική σημασία και ενδιαφέρον και τα διάφορα μυθολογικά φορτία που τα ενδύουν. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για το σημείο του βιβλίου που παρουσιάζει τα «πέντε κομβικά σημεία» για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Εκεί θέτονται κάποιοι βασικοί αναπτυξιακοί πυλώνες, απαραίτητοι για τον προσανατολισμό κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, προς τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της περιοχής.