ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : Για ένα ρυθμιστικό σχέδιο ανάπτυξης οικοτουρισμού – αγροτουρισμού στις ορεινές περιοχές των Νομών Ηλείας – Αχαΐας.

 

Η Μ.Κ.Ο. « Ερύμανθος » έχοντας συγκροτήσει με την συνεργασία Δήμων και ομοσπονδιών συλλόγων το παρατηρητήριο Ερυμάνθου για την συμβουλευτική υποστήριξη των διαδικασιών ανάπτυξης της ομώνυμης περιοχής έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την δημιουργία όλων των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού ήπιας μορφής – μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται σανίδα δημογραφικής σωτηρίας. Η πρωτοβουλία πηγάζει μέσα από την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η δημογραφική ερήμωση των ορεινών περιοχών που συμβαδίζει βέβαια με την οικονομική συρρίκνωση όπως δείχνουν άλλωστε όλα τα ποιοτικά, ποσοτικά στοιχεία των διαθεσίμων μελετών της περιφέρειας.

 

Κι αυτό συμβαίνει μολονότι οι διαθέσιμοι πόροι από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα ανάπτυξης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αντικειμενικά μπορούν να γίνουν σημαντικές επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι εμφανές ότι ούτε οι μηχανισμοί του κράτους ούτε οι μηχανισμοί της αγοράς μπορούν να αποτρέψουν την φθίνουσα πορεία χωρίς την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Εάν γινόταν θα το είχαν κάνει ήδη.

Χρειάζεται μάλλον ένα ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο θα κινητοποιήσει ανθρώπινους πόρους με κίνητρο το περιβάλλον, την υγιεινή ποιότητα ζωής στο αγροτικό χώρο συγκροτώντας το απαραίτητο κοινωνικό κεφάλαιο της περιοχής και το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει συνδετικά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών.

Μια ακόμη μονομερής τεχνοκρατική μελέτη ελάχιστα μπορεί να προσθέσει εάν δεν προβλέπει τον τρόπο και τους μηχανισμούς κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων.

Στην βάση αυτής της αντίληψης η Μ.Κ.Ο. “Ερύμανθος” έχοντας ήδη στα πεπραγμένα της την δικτύωση συλλόγων και ομοσπονδιών της περιοχής Ερυμάνθου, γι’ αυτό το σκοπό, προτείνει την εκπόνηση μελέτης Ρυθμιστικού Σχεδίου ανάπτυξης του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού με συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμογής και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας.

Πρόκειται για ένα μοντέλο, το οποίο θα αναδεικνύει τον αυθεντικό αγροτικό χαρακτήρα του συνόλου της περιοχής παρέμβασης, τα προϊόντα ποιότητας και τις ασχολίες των κατοίκων και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα και η φθίνουσα απασχόληση με τον εναλλακτικό τουρισμό.

Ένα Master Plan, το οποίο θα προγραμματίσει τον συντονισμό δράσεων στον τομέα αυτό και θα διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της αγροτουριστικής πολιτικής στο χώρο αυτό και θα είναι εργαλείο άσκησης αγροτουριστικής παρέμβασης από τους Δήμους της περιοχής.

Άξονες του σχεδίου μελέτης θα είναι:

  • Η ανάδειξη, προώθηση και προβολή του ειδικού χαρακτήρα της αγροτικής ζωής και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Η διαμόρφωση προϋποθέσεων για την δυνατότητα διαβίωσης και εμπειρίας του επισκέπτη κοντά στις αγροτικές δραστηριότητες.
  • Η ενίσχυση της δυνατότητας για προμήθεια και κατανάλωση τοπικών βιολογικών προϊόντων των επισκεπτών – άμεσα από τους παραγωγούς και πιστοποιημένα καταστήματα.
  • Η προώθηση της συμπληρωματικότητας δράσεων και προϊόντων σε σχέση με την υφιστάμενη προσφορά με στόχο την ενίσχυση ενδιαφέροντος ενός ειδικού πακέτου προορισμού.
  • Η διατύπωση ενός καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών που συνθέτουν τον ειδικό αγροτουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
  • Η ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση στελεχών για τον εναλλακτικό τουρισμό.

Δικτύωση και εμπλοκή της Τοπικής Κοινωνίας.

 

Συνεργασία με τους αγρότες παραγωγούς

Τους επαγγελματίες για την προσφορά υπηρεσιών.

Τους παραγωγούς χειροτεχνικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

Τους συλλόγους και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τους παράγοντες τοπικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την διεξαγωγή ετήσιου Συνεδρίου εναλλακτικού τουρισμού.

 

Συνδυασμός της ανάπτυξης βιολογικών προϊόντων με την περιβαλλοντική δράση και ευαισθητοποίηση

 

Με την ανάδειξη οικοτόπων και προστασία οικοσυστημάτων.

Με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Με την προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Υποδομές για την ανάπτυξη υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Δραστηριότητες μορφωτικού χαρακτήρα για το περιβάλλον, την υγιεινή διατροφή και διαβίωση.

 

Προτεινόμενα έργα σύνδεσης της αγροτικής κληρονομιάς με παραδειγματικές οικοτουριστικές πρωτοβουλίες.

 

Θεματικά πάρκα.

Πάρκα φυσικής ιστορίας.

Πάρκα βιολογικών προϊόντων.