Οικοτουρισμός – Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας: Θέμα 3ο
 

Φθάνοντας τους διαρκείς πελάτες.

Ο οικοτουρισμός στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη δε αντιμετωπίζεται σαν ένα ξέχωρο τουριστικό προϊόν, αλλά και ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ για τη βελτίωση του image των παράκτιων προορισμών.

Οι διαρκείς πελάτες επισκέπτονται παράλληλα και τους παράκτιους, αλλά και τους οικοτουριστικούς προορισμούς. Συνεπώς, ο οικοτουρισμός αντιμετωπίζεται σαν ένας συμπληρωματικός αναπτυξιακός μοχλός για την υποστήριξη ολόκληρου του τουριστικού προϊόντος μιας χώρας ή μια περιφέρειας.

 

Τα πιο σημαντικά πορίσματα που απορρέουν από τις συζητήσεις σχετικά με το μάρκετινγκ και την προβολή του οικοτουρισμού συνοψίζονται στα εξής:

Ο οικοτουρισμός σε Μεσογειακές χώρες μπορεί να υποστηρίξει το image και να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν σε ευρύτερες περιοχές από αυτές του μαζικού τουρισμού.

Οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να διασφαλίσουν την οικονομική βάση της περιοχής και παράλληλα τη διατήρηση της φυσικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς και να συνεισφέρουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής και ποιότητας για τον τοπικό πληθυσμό.

Λόγω της παγκοσμιοποιημένης αγοράς του τουρισμού, μόνο οι περιοχές οι οποίες έχουν να επιδείξουν κάτι το ιδιαίτερο θα έχουν επιτυχία παγκοσμίως.

Μία ισχυρή σύνδεση μεταξύ οικολογικά ενεργούς φορείς είναι αναγκαία προκειμένου να επιτύχουμε οικονομικά και περιβαλλοντικά ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη/