Οικοτουρισμός – Η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας: Θέμα 4ο
 

Μία βιώσιμη κατανομή μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Οι περισσότερες εισηγήσεις στο συνέδριο τόνισαν τη σημασία της εμπλοκής του τοπικού πληθυσμού στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Υπογραμμίστηκε ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος προκειμένου ο οικοτουρισμός να έχει θετική οικονομική συνεισφορά στον τοπικό πληθυσμό και στη διατήρηση και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Βεβαίως, απαιτείται ένα αρχικό επίπεδο επένδυσης προκειμένου να διεγερθεί η τοπική κοινωνία και να συμμετάσχει σε οικοτουριστικές δράσεις και δραστηριότητες. Στις μη παράκτιες περιοχές, άλλωστε ο οικοτουρισμός είναι η μόνη λύση που με κάποιο αρχικό κόστος επένδυσης βεβαίως, μπορεί να είναι η μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική λύση στην τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας.

 

Τα κυριότερα σημεία στα οποία έδωσαν βάρος ο συμμετέχοντες στο συνέδριο ήταν τα εξής:

Ο οικοτουρισμός είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για την αλλαγή των προτύπων από αυτά που ισχύουν για τους προορισμούς μαζικού τουρισμού, σε αυτούς του εναλλακτικού. Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την οικοτουριστική ανάπτυξη σε ερημωμένες περιοχές, λόγω του ότι ο οικοτουρισμός συχνά λειτουργεί ως αντισταθμιστικός παράγοντας στην ερήμωση της υπαίθρου, δίνοντας κάποια αντισταθμιστικά οφέλη προς όφελος της ανάπτυξης των περιοχών της υπαίθρου.

Υπάρχει ανάγκη για ευρείες πηγές χρηματοδότησης, από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Οι εθνικοί οργανισμοί τουρισμού μπορούν να παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, σαν ένα εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επενδύσεις σε διαφορετικού είδους υποδομές στον οικοτουρισμό είναι χρήσιμες και σημαντικές.

Υπάρχει ένας αριθμός οργάνων χρηματοδότησης οικοτουριστικών δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν υποδομές στον οικοτουρισμό.

Η έννοια του οικοτουρισμού είναι σχεδόν αδύνατο να οριστεί, εάν δεν συνεισφέρει οφέλη στο βιοτικό επίπεδο του τοπικού πληθυσμού.

Υπάρχουν παραδείγματα εμπλοκής τοπικών εταιρειών αλλά και τοπικού πληθυσμού στην περιβαλλοντική προστασία. Η ανάγκη της κατάλληλης υποδομής είναι το κλειδί για τις περιοχές προστατευόμενων περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων.

Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να εγγυηθούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διανομή των ωφελειών από τον οικοτουρισμό. Επίσης, η μη κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να εμπλακούν ενεργά στις οικοτουριστικές δράσεις και την κοινωνικο- οικονομική εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας.