ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχέδιο 1.

 

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται σε δράσεις προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου των Αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας. Συγκεκριμένα, αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών και υπηρεσιών πληροφόρησης, με βασικό σκοπό την προβολή και ανάδειξη του αρχαιολογικού και ιστορικού πλούτου των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας.

Αυτό προτείνεται μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των επισκεπτών-τουριστών, με την ανάπτυξη πακέτων πολιτιστικών διαδρομών, με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εκπόνηση ειδικών επιστημονικών μελετών, για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Το προτεινόμενο από τη μελέτη έργο αποσκοπεί στους παρακάτω ειδικούς στρατηγικούς στόχους:

 • Ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών, φυσιογνωμίας και ιστορικής ταυτότητας της περιοχής.
 • Διαφοροποίηση του πολιτισμικού προϊόντος μέσα από την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης για προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ενίσχυση του ρόλου του πολιτιστικού τομέα στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
 • Εξομάλυνση των περιορισμών του πολιτισμικού κλάδου, π.χ. γλωσσικοί περιορισμοί.
 • Δρομολόγηση νέων πολιτιστικών σχεδίων δράσης μέσα από τη σύνδεση πολιτιστικών ενεργειών με τον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τρία υποέργα:

 • Με την πρώτη ενέργεια (πρώτο υποέργο) προβλέπεται η δημιουργία πολύγλωσσου (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) διαδικτυακού τόπου, με πληροφορίες σχετικά με το έργο (τις δράσεις που αυτό περιλαμβάνει, πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης του κλπ) και εκτενή παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρημάτων και ιστορικών μνημείων της περιοχής, από την προϊστορική έως και την σύγχρονη ιστορική περίοδο.

  Ο δικτυακός τόπος θα είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε να είναι φιλικός στο χρήστη και να διευκολύνεται η αναζήτηση πληροφοριών και η πλοήγηση από τους χρήστες.

  Το προτεινόμενο υποέργο, με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μιας πολιτιστικής στρατηγικής για την ευρύτερη περιοχή των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας.

 • Με τη δεύτερη ενέργεια (δεύτερο υποέργο) προβλέπεται ο σχεδιασμός και εκπόνηση ειδικών σχεδίων για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, με ενεργή συμμετοχή μαθητών, της τοπικής κοινότητας και επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου.

  Στόχος της προτεινόμενης ενέργειας είναι η προβολή της ευρύτερης περιοχής ως αναπτυσσόμενο ιστορικό τουριστικό προορισμό.

 • Με την τρίτη ενέργεια (τρίτο υποέργο), εκπονείται ειδική μελέτη εφαρμογής προτάσεων ενοποίησης των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της ευρύτερης περιοχής των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας.

  Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από παρουσίαση των τοπογραφικών και χωροταξικών σχεδίων των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και από ανάλυση και παρουσίαση των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των μνημείων, με παράθεση υλοποιήσιμων προτάσεων για την μελλοντική ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την προσέγγιση που προτείνεται στο τρίτο υποέργο, αφορούν στην προώθηση της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας και στη δικτύωση του έργου με άλλα έργα του τομέα της αρχαιολογίας. Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να αναζητηθούν τρόποι σύναψης συνεργιών με εμπειρογνώμονες και ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την πολιτιστική και τουριστική προβολή του τόπου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων προβλέπεται η δημιουργία έντυπου πληροφοριακού υλικού ολοκληρωμένων πολιτιστικών διαδρομών για την περιοχή και παραγωγή πολυμεσικών δίσκων (multimedia-cd rom), με αναλυτική παρουσίαση του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής.

Ο τρόπος και η μεθοδολογία προβολής της περιοχής συνιστά έναν δίαυλο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πληροφοριακών αναγκών, με κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα με τους επισκέπτες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η πολυπόθητη «διαφοροποίηση του πολιτισμικού και τουριστικού προϊόντος», που αποτελεί «προϋπόθεση για επιτυχία στην παγκόσμια αγορά οικοτουριστικών προορισμών». Επίσης, με αυτό τον τρόπο προβάλλεται ο πολιτιστικός μανδύας της περιοχής και επιδρά ευεργετικά στην καλλιέργεια της επιδιωκόμενης «οικοτουριστικής κουλτούρας».

Συγκριτικό πλεονέκτημα στην όλη διαδικασία αποτελεί η γειτνίαση της περιοχής παρέμβασης με το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων. Για το λόγο αυτό, το σύνολο των προτεινόμενων ενεργειών προσανατολίζεται και αφορά στην ανάδειξη των χώρων αυτών και στην ενσωμάτωσή της στο χαρακτήρα της περιοχής. Με τη δημιουργία των ολοκληρωμένων πακέτων πολιτιστικών διαδρομών στην περιοχή, ενισχύεται η πολιτιστική παρουσία της περιοχής στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Οι ειδικοί αυτοί στόχοι συγκλίνουν στην ανάπτυξη μιας πολιτιστικής στρατηγικής ειδικής για την περιοχή, με την προώθηση μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών. Έτσι, αποτελούν τη βάση για μια συνολική πολιτιστική πολιτική για την περιοχή.

Η στοχοθεσία του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει την καθιέρωση του Νομού Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε πόλο έλξης ταξιδιωτών με πολιτιστική συνείδηση μέσω της προώθησης της περιοχής στην εσωτερική και εξωτερική τουριστική αγορά. Στρατηγική επιλογή για αυτή την είναι η έμφαση στη «διαφοροποιημένη» εικόνα του τόπου, ένα εργαλείο που αποδεδειγμένα αυξάνει την επισκεψιμότητα και μειώνει την εποχικότητα που χαρακτηρίζει το συνηθισμένο τουριστικό προϊόν.

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει θετικά η δημιουργία δικτύου πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την οργανωμένη και κατανεμημένη πληροφορία, για οτιδήποτε παρουσιάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον στον τόπο. Σε αυτό το δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν οι κάτοικοι και οι αναπτυξιακοί παράγοντες της περιοχής, οι σύλλογοι, οργανώσεις νέων, πολιτιστικά δίκτυα και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας κοινής δράσης μπορούν πολύ γρηγορότερα και δραστικότερα να γίνουν αντιληπτά από τον οποιονδήποτε επισκέπτη της περιοχής.

Επίσης, η προσπάθεια των ιδιωτών για εφαρμογή κοινών προτύπων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μπορεί να αναβαθμίσει την περιοχή, κατατάσσοντάς τη στην «κάστα των εκλεπτυσμένων προορισμών». Το επίπεδο και η ομοιογένεια των παρερχομένων αγαθών, που μοιραία γίνονται αντιληπτά από κάθε επισκέπτη, αποτελεί το δείκτη ποιότητας για το τουριστικό επίπεδο της περιοχής.

Τέλος, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν άλλον έναν αποφασιστικό παράγοντα για την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων στην παροχή πολιτιστικών ευκαιριών και δυνατοτήτων, μέσα από την ψηφιοποίηση και προβολή του αρχαιολογικού και ιστορικού πλούτου της κάθε περιοχής. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, οι ενέργειες στοχεύουν στην προβολή και ανάδειξη του τόπου, μέσα από τη χρήση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογικών πρακτικών, ώστε η ενδιαφερόμενη επιστημονική και μη κοινότητα να αποκτήσει δομημένη πρόσβαση στην μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Ως τελικοί αποδέκτες του έργου, αναφέρονται οι ακόλουθες ομάδες:

 • Υπουργείο Πολιτισμού
 • Αρχαιολόγοι και Ιστορικοί
 • Σύλλογοι συλλεκτών στον ελληνικό και διεθνή χώρο
 • Ειδικοί επιστήμονες και εφορίες αρχαιοτήτων
 • Ευρύ κοινό και τοπική κοινότητα
 • Επισκέπτες – τουρίστες

Συνολικά, το παρόν έργο παρουσιάζει σημεία συνέργιας και συμπληρωματικότητας με άλλα έργα προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής. Συγκεκριμένα, με την ετήσια έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, που γίνεται κάθε χρόνο στην Αρχαία Ψωφίδα, έδρα του Δήμου Αροανίας.