ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχέδιο 2.Βασικός σκοπός του έργου είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του φορέα υλοποίησης στα πεδία ανάδειξης, ενημέρωσης και περιβαλλοντικής δράσης, για την ορθολογική διαχείριση και προστασία του υδάτινου πλούτου του ποταμού Ερύμανθου.

Η δράση καλύπτει όλη τη λεκάνη απορροής του ποταμού, που περιλαμβάνει τους Δήμους Αροανίας – Λαμπείας – Φολόης – Κοντοβαζαίνης – Τροπαίων.

Τελικός στόχος είναι η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη προσέγγιση καταγραφής προβλημάτων και δυνατοτήτων αντιμετώπισής τους, που αφορούν στην περιοχή του Ερυμάνθου, και περιλαμβάνει συντονισμένες περιβαλλοντικές δράσεις ενημέρωσης και δραστηριοποίησης των φορέων και των κατοίκων της περιοχής σε σχέση με το ποτάμι.

Προβλέπονται δράσεις συμμετοχής των συλλογικών φορέων της περιοχής σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και δημιουργία δικτυότοπου, με βάση το υφιστάμενο δίκτυο συλλόγων περιοχής Ερυμάνθου.

Στο έργο προβλέπεται η δημιουργία βάσης δεδομένων με διάφορες θεματικές ενότητες. Αυτές αφορούν στην έρευνα, καταγραφή των προβλημάτων και αναγνώριση των αιτιών που προκαλούν μόλυνση στον ποταμό Ερύμανθο και των επιπτώσεων που επιφέρουν στη βιοποικιλότητα.

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την προστασία της πέστροφας Ερυμάνθου και της βίδρας.

Επίσης, ενότητα εργασίας του ειδικού επιστήμονα που θα αναλάβει την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου είναι η συμβολή του Ερυμάνθου στην ήπια και αειφόρο ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, όπως στον εναλλακτικό και ήπιο οικοτουρισμό.

 

Αυτό γίνεται μέσα από την προβολή βασικών σημείων στις πηγές του ποταμού, με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, για τη δημιουργία τόπων αναψυχής και μέσα από τη δημιουργία φυσικού πάρκου στο ποτάμι, για την ανάδειξη στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς.

Στις δυνατότητες συμβολής του Ερύμανθου στην τοπική ανάπτυξη περιλαμβάνεται και η ανάδειξη δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να λαμβάνουν χώρα στο ποτάμι (πχ rafting, canoe kayak κλπ.).

Τέλος, η ανάδειξη των ιστορικής σημασίας και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας πέτρινων γεφυριών που υπάρχουν στο ποτάμι, μπορεί να βοηθήσει την προώθηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.

Για την επίτευξη της παραπάνω δράσης προβλέπεται η σύσταση ομάδας διαχείρισης, στο πλαίσιο της ΜΚΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, η οποία είχε και τη σχετική πρωτοβουλία. Η ομάδα θα περιλαμβάνει τα ήδη δραστηριοποιημένα μέλη της Μ.Κ.Ο. καθώς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, σε θέματα διαχείρισης υδάτων και προστασίας υδάτινων οικοσυστημάτων.

Η δεύτερη δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση ημερίδων και εκθέσεων, καθώς και την καθιέρωση ετήσιας γιορτής του ποταμού Ερυμάνθου. Μέσα σε αυτή τη δράση προβολής, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης περιλαμβάνονται εκδόσεις για την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής, δημιουργία φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκόπησης, καθώς και γύρισμα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι δρόμοι του νερού στον Ερύμανθο».

Σκοπός της διοργάνωσης των ημερίδων με περιφερειακή διάσταση είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αξιοποίηση του ποταμού Ερυμάνθου με τρόπο τέτοιον ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπου ο ποταμός Ερύμανθος αποτελεί φυσικό σύνορο.

Παράλληλα με τις ημερίδες, προβλέπεται η υλοποίηση εκθέσεων με διάφορα θέματα που αφορούν στον ποταμό. Για την πορεία υλοποίησης των δράσεων θα εκδοθεί σχετικό διμηνιαίο newsletter και θα δημιουργηθεί αντίστοιχη ιστοσελίδα (web-page), στην οποία θα αναδειχθούν όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα της ευρύτερης περιοχής και του υδάτινου στοιχείου, των πηγών, παραποτάμων, φαραγγιών και πέτρινων γεφυριών του ποταμού Ερύμανθου.