Το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο σχεδιάζει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα προς τα τέλη του Ιανουαρίου, να παρουσιάσει το έργο τριάντα (30) υποδειγματικών οργανώσεων ΚΤΠ (Κοινωνίας Των Πολιτών) σ’ ‘όλη την χώρα.

Οι οργανώσεις αυτές θα αναφέρονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως η ανθρωπιστική δράση, το περιβάλλον, η πολιτιστική δράση, ο θεσμός κοινωνικής

 αλληλεγγύης και δια βίου μάθησης ως σημεία αναφοράς υποδειγματικών δράσεων.

Η μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί μέσω των δράσεων τους θα αποτελέσουν τα κριτήρια επιλογής των προαναφερθέντων οργανώσεων, ενώ μπορούν να γίνουν ανοικτές προτάσεις και μέσω διαδικτύου.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο αριθμός των οργανώσεων που θα επιλεγούν δεν θα είναι αυστηρά περιορισμένος καθώς θα υπάρχει μια ευελιξία σε περίπτωση που προκύψουν περισσότερα χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχουν να παρουσιάσουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία.

Επιπλέον το υλικό που θα συγκεντρωθεί από τις οργανώσεις αυτές μπορεί και να αποτελέσει την βάση για υλοποίηση προγραμμάτων με κεντρικό άξονα την δια βίου μάθηση η οποία μπορεί να αναπτυχθεί με την σύμπραξη συλλογικών οργανώσεων με δήμους της περιοχή τους.

Το 2012 αναμένεται να αποτελέσει κομβικό χρονικό σημείο καθώς θα δοκιμασθούν πρακτικά πλέον οι συμπράξεις μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της ΚΤΠ, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και των τοπικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την απασχόληση. Έχει άλλωστε αποδειχθεί συνεργασία που αναπτύσσεται σ’ αυτό το επίπεδο και η οριζόντια επικοινωνία μέσω του διαδικτύου αποδίδουν ήδη καρπούς.

Καλούμε τις οργανώσεις που θέλουν να συνεργαστούν με βάση αυτό το σχεδιασμό και που έχουν να προτείνουν ρεαλιστικά υποδείγματα δράσης, να απευθυνθούν στη γραμματεία του παρατηρητηρίου στο αριθμό τηλεφώνου 211 1825967 και 6989865476