Το πρόγραμμα ISEDE-NET στο οποίο συμμετείχε ο ΕΟΜΕΧ, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, να δημιουργήσει μία περισσότερο ανταγωνιστική αγορά εργασίας και να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ικανοποιεί αυτό τον στόχο μέσα από την δημιουργία ενός πολυεπίπεδου, διεθνικού δικτύου, για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών . Επίσης με την ευαισθητοποίηση του κοινού για την κοινωνική οικονομία.

Οι εταίροι, οι οποίοι κι αναφέρονται πιο κάτω, διακυρήσσουν αρχικά ότι το πρόγραμμα βασίζεται στις παραδοσιακές Ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η συνεργασία και στη συνέχεια παραθέτουν τις αξίες και δεσμεύσεις τους:

  • Είμαστε δεσμευμένοι για την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική οικονομία.

  • Προωθούμε την ευελιξία, την ανεκτικότητα και το ανοιχτό πνεύμα. Δημιουργούμε μια διεθνή κοινότητα, καθιστώντας δυνατή την ροή των πληροφοριών και την ανταλλαγή των εμπειριών.

  • Δίνουμε έμφαση στις τοπικές ανάγκες και πόρους για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις.


Το έργο συμβάλλει σε μία ποιο ανταγωνιστική Ευρώπη.

Κυριότερα παραδοτέα:
• 8 μελέτες για την κοινωνική οικονομία/ κοινωνική επιχειρηματικότητα (παραθέτονται links στο τέλος της αμακοίνωσης)
• Μελέτες σκοπιμότητας για τις νέες αγορές( market niches)
• Μελέτη για νέα καινοτόμα εργαλεία για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• ISEDE-NET κοινωνικό δίκτυο αποτελούμενο από κατ’ ελάχιστον 400 κοινωνικές επιχειρήσεις, καταχωρημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ISEDE-NET ,στην οποία θα υπάρχει και πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό σε 8 γλώσσες
• online τοπικά help-desks

 

Κυριότερα αναμενόμενα αποτελέσματα:
• Καλύτερη γνώση για τις κινητήριες δυνάμεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες χώρες και το επίπεδο των εταίρων
• Μόνιμες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
• Δημιουργία διεθνικού δικτύου κοινωνικής επιχειρηματικότητας , για την αύξηση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων και την βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά
• Εφαρμογή πιλοτικών δράσεων για την ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα της οικονομίας

Supporter: South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE) financed by the European Regional Development Fund of the European Union

Total project budget: 2.426.790,31 €
Total ERDF Contribution of the project: 2.062.771,77 €
Duration of the Project: 11.03.2009 – 30.09.2011


 

Εταίροι:
1. Lead Partner – Province of Brescia, Economic Development Area – Brescia, Italy
2. ARGE Association for Waste Prevention – Graz, Austria
3. Association for support of people with mental disabilities – Varna, Bulgaria
4. Bulgarian Association of Regional Development Agencies and Business Centres – Sofia, Bulgaria
5. Hellenic Organization of Small & Medium sized Enterprises and Handicraft – Athens, Greece
6. Savaria Rehab-Team Nonprofit LTD., Szombathely, Hungary
7. City of Venice – Venice, Italy
8. Caritas Ambrosiana Foundation – Milano, Italy
9. Institute For Economic Research – Ljubljana, Slovenia
10. European Movement in Serbia – Belgrade, Serbia
11. National Employment Service – Belgrade, Serbia
12. Association of Economic Development of Ivano-Frankivsk – Ivano-Frankvisk, Ukraine