Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού>> 2007-2013

Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

 

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τις υποψήφιες προτάσεις είναι 60,000,000.00 ευρώ.

Μέγεθος επιδότησης

Κάθε επιδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων ελάχιστων και μέγιστων ποσών:

Μέγιστο ποσό: € 800,000.00

Η επιχορήγηση είναι το 100% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης.


2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Οι ακόλουθες άμεσες και έμμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες:

Το κόστος του προσωπικού που απασχολείται στο έργο,

Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του προσωπικού που συμμετέχει στο έργο,

Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (νέου ή μεταχειρισμένου) και υπηρεσιών (μεταφορές, ενοικιάσεις, κλπ.),

Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες,

Δαπάνες σχετικά με την υπεργολαβία ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους εταίρους και τον αιτών (εως 30%),

Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τις απαιτήσεις της Σύμβασης με την Ε.Ε. (διάδοση πληροφοριών, έλεγχος, μετάφραση, αναπαραγωγή, την ασφάλιση, κατάρτισης για εκείνους που συμμετέχουν στην έργο, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου και το οικονομικό κόστος των υπηρεσιών,

Φόροι, (όταν η δικαιούχος δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει πίσω το ποσόν).

Ένα πάγιο ποσοστό επί των γενικών εξόδων (είναι επιλέξιμο ως έμμεσες δαπάνες) του δικαιούχου, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για τα ΝΙΠΔ.

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες:

Προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές απώλειες ή χρέη,

Οι τόκοι που οφείλονται από το δικαιούχο σε οποιοδήποτε τρίτο,

Η αγορά γης ή κτιρίων, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την άμεση εκτέλεση του έργου, η ιδιοκτησία θα πρέπει να μεταβιβάζεται στους τοπικούς εταίρους του δικαιούχο (κατά περίπτωση) ή στους τελικούς αποδέκτες της δράσης, όταν αυτή θα έχει πάψει να υφίσταται,

Συναλλαγματικές απώλειες,

ΦΠΑ, όταν ο δικαιούχος είναι σε θέση να το διεκδικήσει,

Οι εισφορές σε είδος που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες για κοινοτική χρηματοδότηση. Ο Δικαιούχος θα πρέπει, ωστόσο, θα αναλάβει την πραγματοποίηση αυτών των εισφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.


3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επιλεξιμότητα του αιτών

  Να είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες θα αποτελούνται από α) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, δ)αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ,ε)νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Επιλεξιμότητα των εταίρων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.

Να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

Να είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους

Να είναι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις 

Να είναι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και της περίπτωσης β’ της παρ. 3  του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) 

Να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Να είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. 

Τα 3 πρώτα υπό στοιχεία φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.

Αριθμός αιτούντων και συνεργατών

Για να είναι επιλέξιμη η αίτηση θα πρέπει να συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη τουλάχιστον 3 εταίροι.

Ένας φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Αναπτυξιακές Συμπράξεις, αλλά μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία.


4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 05/03/2012  στις 17:00
 2. Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Η ολοκλήρωση των πράξεων πρέπει να συντελεστεί μέχρι τις 30/06/2014

 

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

α) Η πρώτη δόση ύψους 25% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο δικαιούχος/συντονιστής υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Βεβαίωση έναρξης, (σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα).

β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, μετά την πιστοποίηση από το δικαιούχο της υλοποίησης τουλάχιστον του 75% του φυσικού αντικειμένου της πράξης, και οικονομικού αντικειμένου ύψους 50% της πρώτης και δεύτερης δόσης.

γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 25% αφορά την πληρωμή του τελικού υπολοίπου και πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το δικαιούχο του 100% του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης και την υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες βάσει του κεφαλαίου 3, για το σύνολο των ωφελουμένων.


6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιλέξιμες δράσεις για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 •  Μελέτες 

είναι επιλέξιμη μόνο η ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχεδίου δράσης.

 •  Δικτύωση  
 •  Ενέργειες ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
 •  Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης 
 •  Κατάρτιση – Επιμόρφωση 
 •  Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη 

Τοποθεσία υλοποίησης του έργου

Οι δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν στην Ελλάδα

Μέγιστος αριθμός αιτήσεων και χρηματοδοτήσεων ανά αιτών

Ο αιτών μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Ο αιτών δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με περισσότερες από μία επιδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.


7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για αξιολόγηση προωθούνται μόνο οι προτάσεις των Δικαιούχων για τους οποίους έχει δοθεί θετική γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία για τη διαχειριστική τους επάρκεια.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε δύο στάδια:

 •  ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος στοιχείων πληρότητας πρότασης 
 •  ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Κριτήρια εξέτασης των στοιχείων πληρότητας πρότασης

• Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα  

• Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα.

Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση πράξης, εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος.

Διαχειριστική Επάρκεια (έκφραση θετικής γνώμης)

Κριτήτρια αξιολόγησης πράξεων

• πληρότητα και σαφήνεια της πράξης ,

• τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,

• σκοπιμότητα πράξης και

• ωριμότητα πράξης.


8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την Διαχειριστική Επάρκεια:

 1. Το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» συμπληρωμένο
 2. Καταστατικό της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης
 3. Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Εταίρων για τη συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη.
 4. Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Εταίρων
 5. Οργανόγραμμα της ΑΣ σε μορφή διαγράμματος ροής
 6. Περιγραφή προσόντων και θέσης του Διαχειριστή.
 7. Περιγραφή των καθηκόντων του Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου  και του Υπευθύνου παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου
 8. Εγχειρίδιο Διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων τυποποιημένων εντύπων.
 9. Περιγραφή διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής.

Κατά την υποβολή της πλήρους πρότασης απαιτούνται:

1) Σχέδιο Δράσης

2) Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης

3) Πίνακας  Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Προτεινόμενης Πράξης

4)Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης

5) Η Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας

6)Σύμφωνο διακρατικής συνεργασίας