Επιχειρησιακά Προγράμματα του

Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013

3η Πρόσκληση

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τις υποψήφιες προτάσεις είναι 12,400,000.00 ευρώ.

Μέγεθος επιδότησης

Κάθε επιδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων ελάχιστων και μέγιστων ποσών:

Ελάχιστο ποσό: € 200,000.00

Μέγιστο ποσό: € 2,000,000.00

Με τον ελάχιστο προϋπολογισμό ανά εταίρο να ανέρχεται σε 100.000€. 

Η επιχορήγηση φτάνει το 80% του συνολικού προϋπολογισμού ανά εταίρο.


2. ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Για τους Έλληνες εταίρους η χορήγηση της εθνικής συμμετοχής γίνεται σύμφωνα απο το πρόγραμμα δημοσιών δαπανών.

Για τους Κυπρίους Εταίρους, η εθνική συμμετοχή διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Στην περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι φορέας του δημοσίου, η εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από το Κράτος και αφού ληφθεί σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του φορέα. Στην περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμός δημοσίου δικαίου, η εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από ιδίους πόρους. Στην περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι ιδιωτικός οργανισμός, η εθνική συμμετοχή καταβάλλεται υπό μορφή χορηγίας από δημόσιο φορέα ή φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμό δημοσίου δικαίου. Σημειώνεται ότι ο ιδιωτικός οργανισμός υποβάλλει αίτημα για χορηγία είτε σε φορέα του Κράτους είτε σε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε οργανισμό δημοσίου δικαίου.

Το αίτημα αξιολογείται από τους εν λόγω φορείς και στην περίπτωση που αξιολογηθεί θετικά τότε παραχωρείται η χορηγία.

 

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες:

Το κόστος του προσωπικού που απασχολείται στο έργο,

Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του προσωπικού που συμμετέχει στο έργο,

Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (νέου ή μεταχειρισμένου) και υπηρεσιών (μεταφορές, ενοικιάσεις, κλπ.),

Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες,

Δαπάνες σχετικά με την υπεργολαβία ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους εταίρους και τον αιτών,

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες:

Προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές απώλειες ή χρέη,

Οι τόκοι που οφείλονται από το δικαιούχο σε οποιοδήποτε τρίτο,

Η αγορά γης ή κτιρίων,

Συναλλαγματικές απώλειες,

ΦΠΑ, όταν ο δικαιούχος είναι σε θέση να το διεκδικήσει,

Οι εισφορές σε είδος που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο, δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες για κοινοτική χρηματοδότηση. Ο Δικαιούχος θα πρέπει, ωστόσο, θα αναλάβει την πραγματοποίηση αυτών των εισφορών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.


4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επιλεξιμότητα του αιτών

Να είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές, δημόσιες αρχές

Να είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου

Να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και την διαχείριση του έργου τους και να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι.


Επιλεξιμότητα των τοπικών εταίρων και των διεθνών εταίρων

Να είναι και από τις 2 συμμετέχουσες χώρες του Προγράμματος

Να είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές, δημόσιες αρχές

Να είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου

Να μην ανήκουν αποκλειστικά στην προηγούμενη κατηγορία.

Να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και την διαχείριση του έργου τους και να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι 

Να έχουν έδρα στην επιλέξιμη περιοχή παρεμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος

  

Αριθμός αιτούντων και συνεργατών

Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος

από δύο (2) και δεν μπορεί να ξεπερνά τους πέντε (5) συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής Εταίρου.


5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 1. Προθεσμία λήξης 24/04/2012 στις 16:00 , στο πρωτόκολλο της ΚΤΓ του Προγράμματος.
 2. Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Η προβλεπόμενη διάρκεια της δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Αναμένεται ο οδηγός εφαρμογής (συνήθως κατόπιν διαπραγμάτευσης).


7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιλέξιμες δράσεις για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 •  Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 

Ενίσχυση Έρευνας- Τεχνολογίας- Καινοτομίας 

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού 

 •  Αξιοποίηση διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών χώρων 

Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

 •  Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής

Βελτίωση συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών.

Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Τοποθεσία υλοποίησης του έργου

Επιλέξιμες περιοχές:

Στην Ελλάδα: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Νομός Λέσβου, Σάμου και Χίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Νομός Δωδεκανήσου

Περιφέρεια Κρήτης: Νομός Χανίων ,Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου

Στην Κύπρο: όλη η χώρα


8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία θα αξιολογηθεί η πλήρης πρόταση θα είναι τα εξής:

1ο Στάδιο αξιολόγησης

 • Συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις
 • Κριτήρια επιλεξιμότητας

2ο Στάδιο αξιολόγησης

 • Συνάφεια πρότασης
 • Ποιότητα αποτελεσμάτων/ βιωσιμότητα
 • Καινοτομία
 • Ποιότητα της εταιρικής σχέσης
 • Συνοχή της πρότασης και ποιότητα προσέγγισης
 • Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο φάκελος υποψηφιότητας της πρότασης έργου θα πρέπει να υποβληθεί σε

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

Κατά την υποβολή της πρότασης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτούνται:

 • αίτηση υποβολής πρότασης
 • ανάλυση παραδοτέου ανά εταίρο
 • δελτίο ωριμότητας
 • δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος

Κατά την υποβολή της πλήρους πρότασης σε έντυπη μορφή απαιτούνται:

 • αίτηση υποβολής πρότασης,
 • δήλωση εταιρικής συνεργασίας,
 • δήλωση συγχρηματοδότησης – μη διπλής χρηματοδότησης,
 • δήλωση μη παραγωγής εσόδων,
 • ανάλυση παραδοτέων ανά εταίρο,
 • δελτίο ωριμότητας ανά εταίρο,
 • δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος.
 • Οι ιδιωτικοί οργανισμοί με έδρα τη Κύπρο θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο αποδοχής χορηγίας για το ποσό της εθνικής χρηματοδότησης 
 • Για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς:  
 1.  Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού 
 2.  Επίσημο έγγραφο για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου 
 3.  Επίσημο έγγραφο για την προέλευση των οικονομικών πόρων 
 4.  Επίσημο έγγραφο για την οικονομική κατάσταση τα τρια τελευταία έτη 
 5.  Υπεύθυνη δήλωση του φορέα για την μη διανομή κερδών.