Επιχειρησιακό Προγράμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»

Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.

Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επιλεξιμότητα του αιτών

Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις) οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης

(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του

ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.


2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

  1. Προθεσμία λήξης: 20/03/2012
  2. Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Η προβλεπόμενη διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τις υποψήφιες προτάσεις είναι 30,000,000.00 ευρώ.

Τα 10.000.000€ κατανέμονται για τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 20.000.000€ για τις νέες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και για τις υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πρόκειται να συσταθούν υπό τη μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε.

Μέγεθος επιδότησης

Κάθε επιδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων ελάχιστων και μέγιστων ποσών:

Ελάχιστο ποσό: € 30,000.00

Μέγιστο ποσό: € 180,000.00

Η επιχορήγηση είναι το 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις, το 45% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και το 70% για για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis.


4. ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Οι αιτούντες ή οι εταίροι, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν με δικούς τους πόρους, ή από άλλες πηγές την εισφορά το λιγότερο του 20% που τους αναλογεί.


5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ- ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες- Δράσεις είναι επιλέξιμες:

– Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης

– Επενδύσεις σε πάγια: Εξοπλισμός 

– Αγορά οικοπέδου (εως 10% του προυπολογισμού)

– Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας

– Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ. (εως 10%)

– Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα – Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.(εως 30%)

– Άϋλες δαπάνες (εως 20%)


Τοποθεσία υλοποίησης του έργου


Οι δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν στην Ελλάδα


Μέγιστος αριθμός αιτήσεων και χρηματοδοτήσεων ανά αιτών


Ο αιτών μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.


Ο αιτών δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με περισσότερες από μία επιδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.


Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες:

–     Η αγορά οχήματος

– Οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη,έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

–    Οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.

–    Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον

λογισμικό στην επιχείρηση.

–    Προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές απώλειες ή χρέη,

–    Οι τόκοι που οφείλονται από το δικαιούχο σε οποιοδήποτε τρίτο,

–    Συναλλαγματικές απώλειες,

– Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας

–   Οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήματος

–   Φ.Π.Α.


6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση

προκαταβολής, μέχρι το 35% της δημόσιας χρηματοδότησης.

Β) Ενδιάμεσες καταβολές

Στον δικαιούχο καταβάλλεται, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση μέχρι ποσοστού 80%

της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της

προκαταβολής.

Γ) Αποπληρωμή

Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης του έργου

από πλευράς δικαιούχου.

  

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της πρότασης
  • Αξιολόγηση της Ποιότητας του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης
  • Κριτήρια αξιοπιστίας επιχειρηματικού φορέα και επιχειρηματικού σχεδίου (Για τις νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)
  • Αξιολόγηση της Ποιότητας του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης (Για τις νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και startup επιχειρήσεις

1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης για τα ημερολογιακά έτη (χρήση), 2008,

2009, 2010.

2. Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογίας Ε3, Ε5, Φ01 για τα

ημερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010.

3. Η νόμιμη λειτουργία της μεταφορικής επιχείρησης οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποδεικνύεται με τα εξής:

Α. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Β. Ισχύουσα άδεια ή άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης.

Γ. Βεβαίωση λειτουργίας, συνοδευόμενη από το τελευταίο καταστατικό της εταιρίας.

Δ. Έγκριση λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης και έγκριση της

τελευταίας μεταβολής της λειτουργίας αυτής από την αρμόδια υπηρεσία

Ε. Ειδικά για τις ΑΕ και ΕΠΕ, επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό περί

μεταβολών από την οικεία Διεύθυνση Α.Ε για τις ΑΕ ή το πρωτοδικείο για

τις ΕΠΕ, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ καθώς και αντίγραφο από

το βιβλίο μετόχων.

ΣΤ. Έγκριση ίδρυσης σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων.

4. Εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2008, 2009, 2010.

5. Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση,για τα ημερολογιακά έτη (χρήση) 2008,2009, 2010.

6. Δήλωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

7. Υπεύθυνες δηλώσεις με το γνήσιο της υπογραφής (2)

8. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης εξοπλισμού για ΑΠΕ.

9. Προσφορές-προτιμολόγια για όλες τις δαπάνες