Επιχειρησιακά Προγράμματα του


Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»


Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013

                                                                                2η πρόσκληση

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επιλεξιμότητα του Επικεφαλής Εταίρου 

Να είναι δύο (2) , ένας από κάθε χώρα

Να είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές, δημόσιες αρχές

Να είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου

Να είναι διεθνείς οργανισμοί

Να έχουν έδρα στην επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος και να λειτουργούν για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την έναρξη της πρόσκλησης 

Επιλεξιμότητα των τοπικών εταίρων και των διεθνών εταίρων

Να είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές, δημόσιες αρχές

Να είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου

Να έχουν έδρα στην επιλέξιμη περιοχή παρεμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος 

Αριθμός αιτούντων και συνεργατών

Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής Εταίρου.

Κάθε εταίρος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 2 προτάσεις ανά Μέτρο.

  

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 1. Προθεσμία λήξης: 16/05/2012, στις 16:30, στο Πρωτόκολλο της ΚΤΓ του Προγράμματος.

     2.   Διάρκεια υλοποίησης του έργου : δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.


3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τις υποψήφιες προτάσεις είναι 14,010,347.00 ευρώ.

Για τους δικαιούχους από τη Ελλάδα διατίθενται 9,259,758.00€

Ενώ για τους δικαιούχους από την ΠΓΔΜ διατίθενται 4,750,589.00€

Μέγεθος επιδότησης

Κάθε επιδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει  κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων ελάχιστων και μέγιστων ποσών:

Ελάχιστο ποσό: € 150,000.00

Μέγιστο ποσό: € 1,200,000.00

Με τον ελάχιστο προϋπολογισμό ανά εταίρο να ανέρχεται σε 30.000€. 

Η επιχορήγηση φτάνει 100%του συνολικού προϋπολογισμού.

  

4. ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Για τους Έλληνες εταίρους η χορήγηση της εθνικής συμμετοχής γίνεται σύμφωνα απο το πρόγραμμα δημοσιών δαπανών.

Για Πρωήν Γιουγκοσλάβους  εταίρους η εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από το Κράτος .


5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες:

Το κόστος του προσωπικού που απασχολείται στο έργο,

Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του προσωπικού που συμμετέχει στο έργο,

Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού (νέου ή μεταχειρισμένου) και υπηρεσιών (μεταφορές, ενοικιάσεις, κλπ.),

Δαπάνες για αναλώσιμα και προμήθειες,

Δαπάνες σχετικά με την υπεργολαβία ή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τους δικαιούχους εταίρους και τον αιτών,


Οι ακόλουθες δαπάνες δεν θεωρούνται επιλέξιμες:

Προβλέψεις για πιθανές μελλοντικές απώλειες ή χρέη,

Οι τόκοι που οφείλονται από το δικαιούχο σε οποιοδήποτε τρίτο,

Η αγορά γης ή κτιρίων,

Συναλλαγματικές απώλειες,

ΦΠΑ


6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Επιλέξιμες δράσεις για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 •  Ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης 
 1.  Οικονομική Ανάπτυξη
 2.  Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού
 3.  Προώθηση αειφόρου τουρισμού
 4.  Προστασία της ανθρώπινης ζωής 
 •  Βελτίωση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του προγράμματος 
 1.  Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής
 2.  Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

Τοποθεσία υλοποίησης του έργου

Επιλέξιμες περιοχές:

 • Στην Ελλάδα:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Νομός Φλώρινας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Νομοί Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης

Περιφέρεια Κρήτης: Νομός Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου


 • Στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας:

     Περιφέρεια της Πελαγονίας

     Περιφέρεια του Βαρδάρη

     Περιφέρεια Νοτιοανατολική

     Περιφέρεια Νοτιοδυτική


7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία θα αξιολογηθεί η πλήρης πρόταση θα είναι τα εξής:

1ο Στάδιο αξιολόγησης

 • Συμμόρφωση προς τις διοικητικές απαιτήσεις
 • Κριτήρια επιλεξιμότητας

2ο Στάδιο αξιολόγησης

 • Συνάφεια πρότασης
 • Ποιότητα αποτελεσμάτων/ βιωσιμότητα
 • Καινοτομία
 • Ποιότητα της εταιρικής σχέσης
 • Συνοχή της πρότασης και ποιότητα προσέγγισης
 • Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση

 

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά την υποβολή της πλήρους πρότασης σε έντυπη μορφή απαιτούνται:

 • αίτηση υποβολής πρότασης,
 • δήλωση εταιρικής συνεργασίας,
 • δήλωση μη παραγωγής εσόδων,
 • ανάλυση παραδοτέων ανά εταίρο,
 • για ιδιωτικούς οργανισμούς:  
 1.  Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού 
 2.  Επίσημα έγγραφα για τηνπροέλευση, χρήση των εσόδωντου τελευταίου έτους πριν την ανακοίνωση της Πρόσκλησης 
 3.  Δήλωση μη διανομής των κερδώνΕπίσημο έγγραφο, που να δηλώνει την λειτουργία του οργανισμού για τουλάχιστον 1 χρόνο, πριν την ανακοίνωση της Πρόσκλησης.
 • ένα CD/DVDROM με την ηλεκτρονική μορφή της υποβολής της πρότασης
 • οι προτάσεις που σχετίζονται με υποδομές πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα (άδειες, σχέδια) για να αποδείξουν την ωριμότητα του σχεδίου.
 • απόφαση του φορέα του κάθε εταίρου δηλώνοντας τη συμφωνία του για τη υποβολή της πρότασης σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους κάθε εταίρου.

Επιπροσθέτως με τα παραπάνω, ο Επικεφαλής Εταίρος της ΠΓΔΜ πρέπει να υποβάλλει:

 •  τον ‘Καθορισμό των δαπανών του προυπολογισμού’, την ‘Αιτιολόγηση του προυπολογισμού και το κόστος του και ‘Πηγές χρηματοδότησης’
 •  δήλωση του οικονομικού Επικεφαλής Εταίρου
 •  νομική μορφή οντότητας
 •  έντυπο οικονομικής αναγνώρισης.