ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ , ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-FYROM, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ

                                                                   Ανοικτές Προσκλήσεις
Επιδοτούμενα προγράμματα για δημόσιους φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ή και επιχειρήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Web site:  www.oikosocial.gr
E-mail: panparat@yahoo.gr
Τηλ.: 2111825967 – 6989865476

1. Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Επιλεξιμότητα του αιτών

Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές
Γ) Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης
(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

1.    Προθεσμία λήξης: 20/03/2012
2.    Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Η προβλεπόμενη διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τις υποψήφιες προτάσεις είναι 30,000,000.00 ευρώ.
Τα 10.000.000€ κατανέμονται για τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 20.000.000€ για τις νέες μεταφορικές επιχειρήσεις

Κάθε επιδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30.000 εως και 180.000€:
Η επιχορήγηση είναι το 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις, το 45% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και το 70% για για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι αιτούντες ή οι εταίροι, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν με δικούς τους πόρους, ή από άλλες πηγές την εισφορά το λιγότερο του 20% που τους αναλογεί.

Οι δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν στην Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=387:2012-02-22-11-50-34&catid=43:epidotiseis&Itemid=49  

2. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013:

Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας με την Ελλάδα με την οποία συνορεύει με θαλάσσια σύνορα. Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος συμμετέχουν οι Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και τμήμα του Νοτίου Αιγαίου, ενώ η Κύπρος συμμετέχει στο σύνολο της.
Το Πρόγραμμα θα καλύψει την περίοδο 2007-2013.

Προθεσμία λήξης: 24/04/2012 στις 16.00

Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός  του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος ανέρχεται σε περίπου 56 εκ ευρώ από τα οποία 45 εκ ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ για τα έργα που θα εγκριθούν στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος ανέρχεται στο 80%.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι δημόσιοι φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με κάποιες προϋποθέσεις.
Για την υλοποίηση των στόχων του, το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα κάτω από τους 3 άξονες προτεραιότητας  που έχουν καθοριστεί:
(1) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής συνεργασίας,
(2) Ανάδειξη και προστασία φυσικών  και πολιτιστικών πόρων και
(3) Βελτίωση της προσβασιμότητας και ασφάλειας της περιοχής συνεργασίας.

Ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος  έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας, ενώ παράλληλα έχει συσταθεί Γραφείο Πληροφόρησης στο Γραφείο Προγραμματισμού της Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:
http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=385:-2007-2013-&catid=43:epidotiseis&Itemid=49

3. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013:

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνει 5 περιοχές NUTS III στην Ελληνική πλευρά (Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Σερρών) και 3 στην πλευρά της ΠΓΔΜ (Pelagonia, Vardar και όλο το  νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας)
Ο Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος καθορίζεται ως η:  

-Ενίσχυση της Σύγκλισης στις διοικητικές περιφέρειες του προγράμματος με την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Με Ειδικούς Στόχους την:

-Υποστήριξη των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών ανθρώπινων πόρων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής και

-Προώθηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής ως μέσου για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Για την υλοποίηση του Προγράμματος έχουν τεθεί ως Άξονες προτεραιότητας:

-Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης: Προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσω κοινών παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών σχέσεων. Θα υλοποιηθεί μέσω τεσσάρων μέτρων με επίκεντρο την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων, την προώθηση της  επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη του τουρισμού, την προστασία της δημόσιας υγείας.

-Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων: Προώθηση κοινών διασυνοριακών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

-Τεχνική Βοήθεια: Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της ομαλής υλοποίησης του Προγράμματος.

Προθεσμία λήξης: 16/05/2012 στις 16.30

Επιλεξιμότητα του  Επικεφαλής Εταίρου

–    Να είναι δύο (2) , ένας από κάθε χώρα
–    Να είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές, δημόσιες αρχές
–    Να είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου
–    Να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου
–    Να είναι διεθνείς οργανισμοί
–    Να έχουν έδρα στην επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος και να λειτουργούν για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την έναρξη της πρόσκλησης

Επιλεξιμότητα των τοπικών εταίρων και των διεθνών εταίρων

–    Να είναι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές, δημόσιες αρχές
–    Να είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου
–    Να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου
–    Να έχουν έδρα στην επιλέξιμη περιοχή παρεμβασης του επιχειρησιακού προγράμματος

Ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) συμπεριλαμβανομένου και του Επικεφαλής Εταίρου.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 24.810.005 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στον σύνδεσμο: http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=388:-2007-2013-&catid=43:epidotiseis&Itemid=49

4. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Περιγραφή μέτρου
Η τρέχουσα πρόσκληση αφορά και τους τρεις (3) άξονες του προγράμματος:
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας
• Βελτίωση της προσβασιμότητας σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής,
καθώς επίσης και όλους τους ειδικούς στόχους του προγράμματος.

Τελικοί Δικαιούχοι
• Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
• Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
• Ιδιωτικοί οργανισμοί
Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν εταίρους και από τις δύο (2) χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και θα πρέπει να συνεργάζονται με δύο τουλάχιστον από τους ακόλουθους τρόπους: Κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση.
Ο συνολικός αριθμός των εταίρων που θα συμμετέχουν σε ένα έργο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 (περιλαμβάνεται ο Επικεφαλής Εταίρος)

Προϋπολογισμός
20,000,000.00€

Προθεσμία Λήξης: 04/06/2012 στις 16.00 (τοπική ώρα Ιταλίας)

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2111825967 και     
 e-mail panparat@yahoo.gr υπεύθυνος επικοινωνίας Κωνσταντίνα Μπαλάσκα και Νίκος Κλάδης.