ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.  Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ,
2.  Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ,
3.  Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
4.  Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5.  Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και
6. Της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, που έχει έδρα την Αθήνα, οδός 3η Σεπτεμβρίου αρ. 69.

ΚΑΤΑ

1.    Του Υπουργού Εργασίας, οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ. 8 και
2.    Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.
Συγκοινοποιούμενο  στην Επιτροπή  Θεσμών   και  Διαφάνειας   της  Βουλής.

Είμαστε συνένωση συμπράξεων συσταθείσα κατόπιν της δημοσίευσης του νόμου 4019/11, που λειτουργούν  με  την  επιμέλεια  του  Πανελλήνιου  Παρατηρητηρίου  Οργανώσεων  της  Κοινωνίας  Πολιτών, που συνιστά ………. με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος αυτός στην ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα στην συμβολή του ιδιωτικού Τομέα και κυρίως του τρίτου (πυλώνα) τομέα της κοινωνίας των πολιτών σε κοινωφελείς εργασίες, όπως η αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού προέβλεψε και αποτελεί όχι μόνο βούληση του ΄Ελληνα νομοθέτη αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.

΄Οπως γνωρίζετε, το Ταμείο αυτό κατατείνει μεταξύ άλλων και στην αξιοποίηση των πρωτοβουλιών των πολιτών και μάλιστα οι  σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες  και Κανονισμοί αποκλείουν την δυνατότητα καθορισμού ουσιαστικού ρόλου του Δημόσιου Τομέα στις χρηματοδοτούμενες δράσεις, όπως οι σχετικές, για παροχή κοινωφελούς εργασίας, αποκλείοντας ρητά από τον συντονισμό κάθε χρηματοδοτούμενο οργανισμό και οποιονδήποτε φορέα ελέγχεται από το Δημόσιο, αφήνοντας τον ρόλο του Δημοσίου στις συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα με μειοψηφική του συμμετοχή. ΄Όμως, αναδεικνύεται από μια προφανή αβλεψία του ΄Ελληνα Νομοθέτη, να αφήνεται θεωρητικά η δυνατότητα στις αναπτυξιακές εταιρίες  του Δημόσιου Τομέα, δηλαδή αυτές που ελέγχονται κατά μεγίστη πλειοψηφία από τους ΟΤΑ και γενικώς ΝΠΔΔ να συντονίζουν το έργο των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, που προβλέπει ο ως άνω νόμος 4019/2011, ενώ είναι προφανέστατη η βούληση του Νομοθέτη, ο συντονισμός αυτών των  Αναπτυξιακών Συμπράξεων να γίνεται αποκλειστικά από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, είτε κερδοσκοπικού είτε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και από συνδικαλιστικούς φορείς. Συνεπώς θα πρέπει να μην επιτρέπεται από το Υπουργείο Εργασίας να αναλαμβάνουν τον συντονισμό των Αναπτυξιακών Συμπράξεων οι αναπτυξιακές εταιρίες των ΟΤΑ.

΄Όπως επίσης γνωρίζετε, σε  προγενέστερο  ερώτημα  μελών  των  «Συμπράξεων», το οποίο είχαμε θέσει  σχετικά  με τις προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα   των  Αναπτυξιακών  Εταιρειών   της Τοπικής αυτοδιοίκησης στο  πρόγραμμα   ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ, μας απαντήσατε ότι ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου 4019/11,  μολονότι είναι επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα μας απαντήσατε, ερμηνεύοντας στενά το γράμμα και όχι το πνεύμα του Νομοθέτη, ότι: Οι Αναπτυξιακές εταιρίες των Δήμων (ΝΙΙΙΔ) είναι μεν Δημόσιες Επιχειρήσεις σύμφωνα με το παραπάνω ορισμό, όμως συνήθως εμπίπτουν ρητά στην περίπτωση δ) του άρθρου 18 του Ν.4019/2011, όπου σαφώς ορίζεται, ότι οι ανωτέρω Αναπτυξιακές εταιρίες μπορούν να συμμετέχουν και ως Εταίροι και ως συντονιστές στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Ο λόγος διάκρισης, όπως μας ενημερώσατε, των Δημοσίων Επιχειρήσεων των Δήμων σε ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, σχετικά με το θέμα του συντονισμού (και μόνο) της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, γίνεται αποκλειστικά για την ευελιξία της διαχείρισης της Πράξης, καθώς το θεσμικό πλαίσιο, που ρυθμίζει την λειτουργία των ΝΠΔΔ, δεν παρέχει επαρκή ευελιξία σε περίπτωση που τα ΝΠΔΔ έχουν τον ρόλο του συντονιστή-εταίρου, όπως  έχει αποδειχθεί  εμπειρικά, από την υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος  EQUAL.

Κατά το άρθρο όμως 18 παρ. 3 του νόμου 4019/201 Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι υπό στοιχεία α’, β’ και γ’ φορείς δεν δύναται να ορισθούν συντονιστές εταίροι των Συμπράξεων.

Σύμφωνα με την  ερμηνεία της ως άνω παραγράφου δ΄ που μας  δώσατε   ο συγκεκριμένος  νόμος 4019/2011 δεν κάνει διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα. Η ερμηνεία όμως αυτή είναι λανθασμένη  γιατί η αναπτυξιακή εταιρεία του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114 όταν έχει κεφάλαιο συμμετοχής του δημοσίου κάτω του 49,9% είναι ιδιωτική και συνεπώς δεν υπάρχει κώλυμα, όταν όμως έχει κεφάλαιο συμμετοχής του δημοσίου πάνω του 49,9% είναι εταιρεία με δημόσιο χαρακτήρα και συνεπώς εμπίπτει στην περίπτωση γ) των δημόσιων οργανισμών και  επιχειρήσεων, που δεν είναι επιλέξιμες ως συντονιστές εταίροι. Το αυτό εξάλλου προκύπτει όπως γνωρίζουμε και από άλλες σχετικές προσκλήσεις και διατάξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ), που στο επίπεδο των Συμπράξεων οι δημόσιες επιχειρήσεις για να είναι  επιλέξιμες, ως συντονιστές-εταίροι δεν πρέπει να έχουν κεφάλαιο που να υπερβαίνει το 49,9% του συνολικού κεφαλαίου .                                                  
Συμπερασματικά από τα ανωτέρω είναι πλέον φανερό, ότι η διάκριση μεταξύ των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ των Δήμων για το θέμα του συντονισμού δεν γίνεται, όπως αναφέρατε, για λόγους ευελιξίας αλλά καθαρά για λόγους ασυμβατότητας με τις κοινοτικές οδηγίες, που αποκλείουν την δυνατότητα στο Ελληνικό δημόσιο και στις δημόσιες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν κοινοτικούς πόρους για ανάγκες χρηματοδότησης του προσωπικού των δημόσιων επιχειρήσεων με άμεσο η έμμεσο τρόπο.

Επομένως, οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του νόμου είναι καθαρά επιλεκτική και παραπλανητική και συνεπώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση  με άλλους θεμελιακούς νόμους,  όπως το  Ευρωπαϊκό  Δίκαιο  που διέπει  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  για την  ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού, ως επίσης  με  τα  Μνημόνια   1   και  2,  που  απαγορεύουν ρητά  την  πρόσληψη  και  κατάρτιση  ανέργων  από  φορείς  Δημοσίου συμφέροντος ως και προσλήψεις υπαλλήλων στο δημόσιο και δημόσιους οργανισμούς χρηματοδοτούμενες από κοινοτικούς πόρους και κατ΄ επέκταση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  

Οι  Αναπτυξιακές  Εταιρείες  του νόμου   3852/2010 (Α’ 87)   οι οποίες θεωρητικά είναι επιλέξιμες  όταν είναι ιδιωτικού συμφέροντος  και  οι  οποίες  προετοιμάζονται  από  τους  Δήμους  και  Περιφέρειες  να  απορροφήσουν  τα  προγράμματα   ΤΟΠΕΚΟ και  ΤΟΠΣΑ  θα  μπορούσαν  να  είναι  βεβαίως επιλέξιμες  στο  βαθμό  που  οι  Δήμοι  και  το  Δημόσιο  έχουν  ποσοστό κεφαλαίου συμμετοχής κάτω  του 49,9%, όπως αυτό  προβλέπεται  και από  άλλες  προσκλήσεις  του  Υπουργείου  Εργασίας   π.χ.  για  την  Κοινωφελή  Εργασία.  
Στις  περισσότερες  όμως  περιπτώσεις  των  Αναπτυξιακών  Εταιρειών και  συγκεκριμένα  αναφέρουμε ενδεικτικά: α) την  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  του  Δήμου  Αθηναίων β) την  ‘Αχαΐα  Α.Ε.’ γ) την  ‘’Ηλιακή  Α.Ε.’’  δ) την  ‘’Θεσσαλία  ΑΕ.  και  50  ακόμη  τέτοιες  Εταιρείες,   οι   Δήμοι  συμμετέχουν με  ποσοστό  κεφαλαίου που  ξεπερνά το 90%, οπότε χαρακτηρίζονται ως εταιρίες δημόσιου χαρακτήρα και εξ αυτού του λόγου δεν  μπορούν  να  είναι  επιλέξιμοι  Συντονιστές-Εταίροι                                              

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι διατάξεις του νόμου  4019/2011 είναι σαφείς και δεν μπορούν να ερμηνεύονται κατά  το  δοκούν  από την  κρατική  γραφειοκρατία και μάλιστα κατά τρόπο που αντιβαίνει στην  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ρυθμίζει την  διαχείριση  των  κοινοτικών  πόρων  και απαγορεύει  ρητά την μετατροπή της χρήσης των πόρων, που προορίζονται π.χ. για παροχή κοινωφελούς εργασίας, από  το  Δημόσιο  και  από την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση, για  την χρηματοδότηση άμεσων ή έμμεσων   προσλήψεων υπαλλήλων και προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων, ως επίσης  για έμμεση χρηματοδότηση του εργατικού κόστους των δημόσιων επιχειρήσεων και των πάγιων και διαρκών αναγκών τους.                                                                                                                                                                                                                
Γνωρίζοντας  λοιπόν,  ότι  τα  παραδοτέα χρήματα του συγκεκριμένου προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ προορίζονται για την  δημιουργία και εξασφάλιση  θέσεων  εργασίας,  αυτές  τις  θέσεις  δεν  μπορούν  να  τις  διαχειριστούν Δημόσιες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και συγκεκριμμένα επιχειρήσεις που το κεφάλαιό τους υπερβαίνει το 49,9%.   Σε  διαφορετική  περίπτωση  είναι  πασιφανές, ότι  η  Διαχειριστική  Αρχή  του  Υπουργείου  Εργασίας  χρησιμοποιεί  τους  πόρους  αυτούς  κυριολεκτικά  από  την  «πίσω  πόρτα»  κατά τρόπο  ουσιαστικά  παράνομο, προκειμένου να εξυπηρετήσει το  πελατειακό  πολιτικό  σύστημα του  Δημοσίου και ειδικότερα της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες «Αναπτυξιακές εταιρίες», κατά την γενικότερη ομολογία, έχουν καταλήξει να λειτουργούν με δυσανάλογο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με την προσφορά τους, που πολλές φορές φθάνει μόλις το 30%.                                                                               
Περαιτέρω, όσοι από εμάς εκπροσωπούμε  αναλογικά τον  χώρο  της  Κοινωνικής  Οικονομίας,  των  Κοινωνικών  μη  Κερδοσκοπικών  Επιχειρήσεων   και  των  Οργανώσεων  της  Κοινωνίας των  Πολιτών,  έχουμε  αντιληφθεί τις  «πονηρές» μεθόδους  του  πολιτικού  πελατειακού  συστήματος τις οποίες και δεν πρόκειται να αποδεχθούμε αδιαμαρτύρητα 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε ασκώντας
τα νόμιμα δικαιώματά μας με κάθε νόμιμο μέσο

Διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ κατά παρέκκλιση από τους στόχους  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) προς χάριν της διαιώνισης  της υφαρπαγής των πόρων από φορείς δημόσιου χαρακτήρα, που ενώ προορίζονται για ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, τελικά χρησιμοποιούνται για την συντήρηση ζημιογόνων εταιριών του δημοσίου και των συντεχνιακών τους συμφερόντων.

Σας δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε φαινόμενα, όπως συνέβησαν στο  παρελθόν, που τα χρήματα που προορίζονταν για τα  προγράμματα  «Stage»  και για τα προγράμματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων κατέληξαν επί της ουσίας με διάφορες μεθοδεύσεις στις «τσέπες» των επιτηδείων και όχι στους πραγματικούς αποδέκτες τους, δηλαδή τους κοινωνικά αποκλεισμένους.
Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι, συνεχίζεται η ίδια παρελκυστική τακτική, παρά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν, ότι  από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται  για την κατάρτιση των ανέργων, θεωρητικά ωφελούνται από αυτό το σύστημα μόλις το 1,2 %  του συνόλου των ανέργων που τελικά  βρίσκουν εργασία.

Σας ζητάμε να μας ενημερώσετε για την αποδοχή από μέρους σας και των υπηρεσιών που εποπτεύετε των άνω νομικά και ουσιαστικά βάσιμων απόψεών μας ως προς τις προϋποθέσεις της επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων αναπτυξιακών εταιρειών, όχι μόνον βάσει του νόμου 4019/11, στον οποίο υπάρχουν διφορούμενες και αυτοαναιρούμενες ερμηνείες αλλά βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και Οδηγιών, από τις οποίες και απορρέει ο άνω νόμος και είναι δεσμευτικές για την Ελληνική νομοθεσία, ως επίσης βάσει των σχετικών δεσμεύσεων του  μνημονίου, που έχει υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση, για  περιορισμό των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές συμπράξεις, εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης

Σας γνωρίζουμε εκ των προτέρων, ότι σε  κάθε περίπτωση οι απαντήσεις σας αυτές θα θεωρηθούν δεσμευτικές και θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής ως και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ελπίζοντας ότι συναινείτε στις ως άνω ορθές μας ερμηνείες και εφαρμογές του Νόμου, άλλως θα αναγκασθούμε με λύπη μας να καταγγείλουμε είτε την σιωπή σας σαν τυχόν παρελκυστική τακτική είτε την τυχόν λανθασμένη ερμηνεία των ως άνω διατάξεων και να διεκδικήσουμε δικαστικά την δικαίωση των ως άνω θέσεών μας και την αποζημίωσή μας από τα Νομικά και ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που θα εμπλακούν σε μη ορθή εφαρμογή του ως άνω Νόμου.

Με την επιφύλαξη  κάθε νομίμου δικαιώματός της, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ της που απευθύνεται της γνώση της  και για της νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην οικεία έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2012

Για τους Συντονιστές του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου
Μαρία Χατζή
Βαγγέλης Σπινθάκης
Κώστας Σκριάπας
Χρήστος Καραζούπης
Βασίλης Τακτικός
Δημήτρης Μιχαϊλίδης

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος