Αντιμετώπιση της Ανεργίας σε ευπαθείς ομάδες

Προκηρύχθηκε πρόσκληση που αφορά φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκειμένου να προβάλλουν προτάσεις για τη χρηματοδότηση σχεδίων δράσης, τα οποία έχουν ως απώτερο σκοπό είτε τη δημιουργία νέων είτε τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας». Επιπλέον οι προτάσεις θα μπορούσαν ακόμα να αφορούν ακόμα και τη δημιουργία και λειτουργία «Εθνικού Μηχανισμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» σύμφωνα πάντα με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας.

Ουσιαστικά αναφερόμαστε στη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων με στόχους, τόσο την ενίσχυση και υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα των αστέγων και όσων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, ή απειλούνται από φτώχεια, όσο και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους άνεργους νέους (έως 30 ετών), στους οποίους τα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλά Επιπρόσθετα στόχος του Δικτύου θα μπορούσε να είναι και η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων για την ενεργό συμμετοχή τους στο Δίκτυο.

Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Κοινωνικά Παντοπωλεία

• Φαρμακεία

• Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων

• Τράπεζες χρόνου

• Δημοτικοί Λαχανόκηποι

• Δομή παροχής Συσσιτίων

• Γραφεία Διαμεσολάβησης

• Κοινωνικοί ξενώνες

Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργήσουν στους Δήμους όλης της χώρας με πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο Αττικής, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για όμορους Δήμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν αθροιστικά πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Για τη λειτουργία των 300 περίπου Δομών που αναμένεται να συσταθούν, θα δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών, για διάστημα 24 μηνών.

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων λήγει στις 20 Απριλίου και υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), στη διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα τις ώρες 9.00–14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Διαβάτη, τηλέφωνο: 2108813760, 2108813761. 6988089702, e-mail: anadrash@otenet.gr και panparat@yahoo.gr.