Επιδοτούμενα προγράμματα για δημόσιους φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών ή και επιχειρήσεις

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.

Web site: www.oikosocial.gr 

E-mail: anadrash@otenet.gr 

Τηλ.: 2108813760, 2108813761,2111825967 – 6989865476

1. Πρόγραμμα ICT4GROWTH “Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας”

Επιλέξιμοι φορείς είναι μεμονωμένες, υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Υποβολή προτάσεων μέχρι 8/6/2012 (1ος κύκλος υποβολής). 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας  που επιδοτούνται δύναται να αφορούν:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.)
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.)
 • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
 • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Μεταφορές.
 • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 300.000 € μέχρι 3 εκ  € (για πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις) ή 1 έως 5 εκ € (για μεγάλες επιχειρήσεις).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. 7 εργάσιμες μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, κατατίθεται φυσικός φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά: Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση, Εγγραφα νομιμοποίησης εξουσιοδότησης, Εγγραφα τεκμηρίωσης κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, Σύμφωνο Συνεργασίας, Συμβολαιογραφική Πράξη

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=351


 

2. Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Δικαιούχοι του προγράμματος: Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του κλάδου «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»

Νέα παράσταση Προθεσμίας λήξης: 18/05/2012

Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Η προβλεπόμενη διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για τις υποψήφιες προτάσεις είναι 30,000,000.00 ευρώ.

Τα 10.000.000€ κατανέμονται για τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 20.000.000€ για τις νέες μεταφορικές επιχειρήσεις

Κάθε επιδότηση που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30.000 εως και 180.000€:Η επιχορήγηση είναι το 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της δράσης για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις, το 45% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και το 70% για για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν στην Ελλάδα


Για περισσότερες πληροφορίες:

http://erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=387;2012-02-22-11-50-34&catid=43;epidotiseis&Itemid=49


 

3. ΠΕΠ 2012- Νέο μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)      –  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 500 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).
Το πρόγραμμα θα αφορά τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) όσο και νέες επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης αναμένεται να κυμαίνεται από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση & Τουρισμός) και από 30.000 € μέχρι 80.000 € (Εμπόριο & Υπηρεσίες). 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

– Κτιριακές Εγκαταστάσεις
– Μηχανολογικός Εξοπλισμός
– Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
– Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
– Συστήματα Αυτοματοποίησης
– Προβολή & Προώθηση
– Αμοιβές Συμβούλων

 


4. Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011


Νέος κύκλος υποβολής προτάσεων μέχρι 30 Απριλίου 2012

Ο Αναπτυξιακός Νόμος απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες ή υπό-σύσταση επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίησης, Τουρισμού & Υπηρεσιών.
Το ποσοστό επιχορηγησης κυμαίνεται από 15% έως 55% (ανάλογα με τηνπεριοχή υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης) και η ενίσχυση μπορεί να είναι συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/n3908.htm

 

5. Esecurity– «Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις ψηφιακής ασφάλειας»

Το πρόγραμμα “e-security” έχει ακόμα διαθέσιμους πόρους για όλη την Ελλάδα εκτός από τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.  

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια και την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους οι οποίες: 

 • Έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους πριν την 1/1/2010.
 • Απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με σχέση εξηρτημένης εργασίας  
 • Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
 • Στο διάστημα από 1/1/2000 έως 1/4/2009 έχουν αγοράσει πάγιο εξοπλισμό πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών – λογισμικό του οποίου η συνολική αξία υπερβαίνει τις 10.000 €

Επιλέξιμες δαπάνες:  

 • Εξοπλισμός (server, firewall, routers, switches, LAN, wi-fi, backup, κάμερες κ.α.)  
 • Λογισμικό (λογισμικό ασφαλείας, backup, recovery, κρυπτογράφησης) κ.α.
 • Υπηρεσίες (εγκατάσταση, εκπαίδευση, παραμετροποίηση κ.α.)

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι 5.000 €. Ο μέγιστος προϋπολογισμός εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την ανάγκη της για ψηφιακή ασφάλεια και μπορεί να φτάσει τις 70.000 €. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι 70%.  

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?ID=2786


 

6. Digiretail– «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου»

Το πρόγραμμα “Digi Retail” έχει ακόμα διαθέσιμους πόρους για την περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και ΚεντρικήςΜακεδονίας.
Το πρόγραμμα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας (δεν είναι επιλέξιμες κοινοπραξίες και μη κερδοσκοπικές εταιρίες).
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει:
– να ανήκουν στο κλάδο του λιανικου εμπορίου (ΚΑΔ 47)
– να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη χρήση
– να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € την τρέχουσα χρήση και τις 2 προηγούμενες (από προγράμματα που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis)
– να λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Το πρόγραμμα Digi-Retail χρηματοδοτεί επενδύσεις που στοχεύουν στην Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων (στόχος Ε1) και στην Εξωστρέφεια – Προώθηση – Επικοινωνία (στόχος Ε2).
 

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΙΝΜΕΚΟ στο τηλέφωνο 2111825967, 2108813760, 2108813761 και e-mail anadrash@otenet.gr,υπεύθυνοι επικοινωνίας Βασίλης Τακτικός,Κωνσταντίνα Μπαλάσκα και Νίκος Κλάδης.