Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων – κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου – σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό. Επίσης, περιλαμβάνει την απασχόληση ανέργων σε εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ). Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε παρόμοιες εκδηλώσεις, συμβάλλει στην ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην διοργάνωση εκδηλώσεων, που αναδεικνύουν και αξιοποιούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Πολιτισμός

Κατηγορία δικαιούχων

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Συλλογικοί Φορείς

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Φορείς μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Σωματεία
 • Συλλόγους
 • Ιδρύματα
 • Εταιρίες Αστικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

Αποκλείονται ως δικαιούχοι της πράξης:

 • Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις
 • Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα από το κράτος
 • Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής
 • ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αναπτυξιακές εταιρείες)
 • Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις – Επαγγελματικές Ενώσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Φορείς οι οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να διαθέτουν νομική προσωπικότητα, …  

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Περίοδος υποβολής

από 23/4/2012 έως 31/5/2012

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη (3 αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού (ΕΥΠΟΤ) στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα, τις ώρες 8.30-3.30 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής. Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει υποχρεωτικά την πρόταση νέου έργου προς ένταξη μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ βάσει του αριθμ. πρωτ. 38590/ΟΠΣ 1140/7.9.2011 εγγράφου που αφορά την «Υποχρεωτική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς Διαχείρισης μέσω του ΟΠΣ» του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνημμένα σε μορφή pdf το υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα. Σε περιπτώσεις που ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα λόγω μεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού & Τουρισμού στη διεύθυνση Θεμιστοκλέους 87, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10681 Αθήνα τις ώρες 09:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία αποστολής την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Το έντυπο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) που θα υποβληθεί στο φάκελο  με τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρμόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι το παραγόμενο από το σύστημα μετά από τη συμπλήρωση της φόρμας ΤΔΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ και θα πρέπει να υποβληθεί σε τρία αντίγραφα.