ΤΟ ΙΝΜΕΚΟ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   

ICT 4 GROWTH 

(ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Το οποίο αφορά επιδότηση επιχειρήσεων εως 80%, οι οποίες θα είναι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει δικαίωμα να υποβάλει /υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου.

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Κλάδης  2111825967

Email: anadrash@otenet.gr, klaudios@hotmail.com

ICT 4 GROWTH

(ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 80%) επιχειρήσεων ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια.

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, έχει δικαίωμα να υποβάλει /υλοποιήσει μία (1) το πολύ πρόταση έργου.  

Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις.  

Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμoύ πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας)  

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων εξωτερικού είναι δυνατή στην περίπτωση σύμπραξης και υπό την προϋπόθεση ότι: 

η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, η οποία θα αναλάβει και το ρόλο του Συντονιστή,  

οι επιχειρήσεις του εξωτερικού δεν επιχορηγούνται και η χρηματοδότηση τους θα πρέπει να γίνεται από ίδιους πόρους,  

η συμμετοχή τους αποφέρει αμοιβαίο όφελος για τους συμμετέχοντες στη σύμπραξη  

2. Η υποβολή των προτάσεων

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε 3 εξαμηνιαίους κύκλους. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και κατόπιν αποστέλεται ο φάκελος της πρότασης εντός 7 ημερών. Η υποβολή του 1ου κύκλου λήγει την 7/6/2012.

3. Κατηγορίες Ενεργειών και ποσοστά ενίσχυσης

 


 

4. Επιλέξιμες Δαπάνες

Δ1 Δαπάνες προσωπικού για έρευνα και ανάπτυξη
Δ2 Δαπάνες προς συμβούλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες
Δ3 Δαπάνες απόσβεσης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διενέργεια διαδικασίας βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.
Δ4 Δαπάνες αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που αφορούν τη διενέργεια της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.
Δ5. Δαπάνες μεταφοράς/ αγοράς τεχνογνωσίας
Δ6 Συμπληρωματικά γενικά έξοδα: όπως έξοδα μετακινήσεων και διαμονής, εκθέσεων και επιδείξεων, παρουσία και συμμετοχής σε συνέδρια κλπ.
Δ7 Λειτουργικές Δαπάνες, που είναι άμεσο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων έρευνας & ανάπτυξης.
Δ8 Δαπάνες Προμήθειας Ενσώματων Στοιχείων Ενεργητικού. (κτιριακά, εξοπλισμός)
Δ9 Δαπάνες Προμήθειας Ασώματων (άυλων) Στοιχείων Ενεργητικού. (λογισμικό, αγορά αδειών,μελέτες κλπ)
Δ10 Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις.
Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινά από την ημ/νία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.


5. Θεματικοί τομείς


Δεδομένου ότι η παρούσα Δράση αποτελεί ένα συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο για την προώθηση της καινοτόμας επιχειρηματικότητας δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 1. Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
 2. Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
 3. Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
 4. Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
 5. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 6. Μεταφορές.
 7. Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Τα ανωτέρω αναγραφόμενα παραδείγματα είναι εντελώς ενδεικτικά και στοχεύουν να αναδείξουν τη φυσιογνωμία της Δράσης.

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν την προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους και όχι τη ζήτηση (προμήθεια) αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις.

 

6. Ίδια συμμετοχή

Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού του έργου και μπορεί να καλυφθεί είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε με δέσμευση φορολογηθέντων αποθεματικών.

Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός – δημόσια επιχορήγηση – ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.


7. Κατηγορίες Επενδύσεων

Κατηγορία I: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια Προϋπολογισμός: Ελάχιστος 300.000 €, Μέγιστος 5.000.000 €

Κατηγορία II: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους Προϋπολογισμός: Ελάχιστος 5.000.000 €, Μέγιστος 20.000.000 €

Προϋποθέσεις για την κατηγορία ΙΙ:

 • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον 1 θέση ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης  
 • Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, ,Θεσσαλίας, ,Ιόνια Νησιά,, Δυτ. Ελλάδα , Πελοπόννησος, , Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη.  
 •  Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα  

8. Χρονοδιάγραμμα

Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις 2 φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο της Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες

Σημείο εκκίνησης είναι η ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.


9.  Αξιολόγηση

Για κάθε κύκλο, μετά την αξιολόγηση και την βαθμολογία των προτάσεων γίνεται κατάταξη αυτών με φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και εγκρίνονται όσα επενδυτικά σχέδια έχουν την καλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Κατά την συμβασιοποίηση του έργου απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στο 10% της εγκεκριμένης επιχορήγησης


10. Καταβολή των ενισχύσεων


Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
Κάθε εξάμηνο, καθώς και στο πέρας της Α φάσης και της Β φάσης αποστέλλονται εκθέσεις προόδου από τον φορέα της επένδυσης. Ακολουθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση της προόδου του έργου. Μετά από κάθε πιστοποίσηση είναι δυνατή η καταβολή τμηματικών ενισχύσεων ανάλογα με το ποσοστό υλοποίησης του έργου. Παρότι κάποιες από τις ενέργειες της Β φάσης μπορεί να προηγούνται χρονικά από την ολοκλήρωση των ενεργειών της Α φάσης, δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν πριν από την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της Α φάσης. Η τμηματική καταβολή των ενισχύσεων που προηγούνται της τελικής πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 80% των συνολικών ενισχύσεων.


11. Δικαιολογητικά

 1. Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής
 2. Υπεύθυνη Δήλωση
 3. Έγγραφα νομιμοποίησης – εξουσιοδότησης του υπογράφοντος την πρόταση
 4. Έγγραφα τεκμηρίωσης κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
 5. Σύμφωνο Συνεργασίας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 6. Συμβολαιογραφική πράξη, ειδικά για την περίπτωση των υπό σύσταση επιχειρήσεων