Άλλα λένε οι αποφάσεις  των Κυβερνητικών οργάνων και άλλα συνεχίζουν να πράττουν οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων  ΤΟΠΣΑ…και ΤΟΠΕΚΟ…τα οποία για μια ακόμη φορά περνούν κατά μέγα μέρος στα χέρια των αναπτυξιακών Εταιρειών τω Δήμων και ημετέρων ΜΚΟ.. 

Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom−up) λέει η Κ τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητεσ και τα ισχύοντα συστήματα επενδυτικών κινήτρων της κάθε περιοχής. Καπέλωμα από τα πάνω και από το διαπλεκόμενο πελατειακό σύστημα ισχύει στην πράξη… 

Δείτε παρακάτω την σχετική απόφαση….

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 2.475/οικ.3.33 

 

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 

Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής: 

• της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης

1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και

• της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007−2013». 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. 

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Στο κόστος των συγκεκριμένων πράξεων δεν περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας της θέσης απασχόλησης. 

Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση και για την Κοινωνική Ένταξη για ευάλωτες ομάδες έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση τωναναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μέσα από τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι (α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και (β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κ.λπ. προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και (γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Ο βαθμός επίτευξης του στόχου του Σχεδίου Δράσης βεβαιώνεται ως εξής:

i. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία.

ii. για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης,

iii. για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (όπως: ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κ.λπ.) η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος,

iv. για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom−up) τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς και τα ισχύοντα συστήματα επενδυτικών κινήτρων της κάθε περιοχής. Η αρχή αυτή προϋποθέτει την ανάλυση των τοπικών συνθηκών και το συνδυασμό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και προώθησης της οικονομικής τοπικής ανάπτυξης, μέσα από την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος και της τοπικής αγοράς εργασίας.

• Ενσωμάτωση των αρχών ισότητας των φύλων (Gender mainstreaming) ως ενδογενές συστατικό στοιχείο του προγραμματισμού, από την αρχική ανάλυση και τη διαμόρφωση στρατηγικής έως την τελική αξιολόγηση.

• Πολυσυμμετοχικότητα μέσω της διασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων αλλά ταυτόχρονα και των ομάδων στόχου.

• Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, ώστε η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης να συμβαδίζουν αρμονικά και ισόρροπα µε την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και να αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που αναδύονται στον τομέα του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου του τομέα της «πράσινης επιχειρηματικότητας».


Στοιχεία Επικοινωνίας : erymanthos2@gmail.com  Τηλ/Fax: 2108813760, 2108813761