Αναμένεται εντός του Ιουνίου πρόσκληση των Π.Ε.Π. που αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις και υπο-σύσταση επιχειρήσεις όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 433,50 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

Το πρόγραμμα επιχορηγεί τις εξής Επιλέξιμες Δαπάνες:

– Κτιριακές Εγκαταστάσεις
– Μηχανολογικός Εξοπλισμός
– Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
– Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
– Συστήματα Αυτοματοποίησης
– Προβολή & Προώθηση
– Αμοιβές Συμβούλων

Εκταμίευση της επιχορήγησης : Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά από επιτόπιο έλεγχο της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 60% της εγκεκριμένης επιχορήγησης (απαιτείται προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τράπεζα).

Τα Δικαιολογητικά Ένταξης περιλαμβάνουν:

Την  επενδυτική πρόταση που θα υποβάλλεται με τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Πρότασης, τοοποίο θα παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, το «έντυπο υποβολής» της επενδυτικής πρότασης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε φυσική μορφή εις διπλούν.

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επενδυτική πρόταση θα ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) επενδυτική πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε ένα άξονα ενός Π.Ε.Π.
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:
• από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο)
• από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες)
• από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
• από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)
Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια είναι:
• Μακεδονία- Θράκη: 22.500.000,00 €
• Κ. Μακεδονία: 90.000.000,00 €
• Δ. Μακεδονία: 22.500.000,00 €
• Ήπειρος: 22.500.000,00 €
• Στερεά Ελλάδα: 18.000.000,00 €
• Θεσσαλία: 22.500.000,00 €
• Ιόνια: 22.500.000,00 €
• Δ. Ελλάδα: 22.500.000,00 €
• Β. Αιγαίο: 22.500.000,00 €
• Ν. Αιγαίο: 15.000.000,00 €
• Κρήτη: 22.500.000,00 €
• Αττική: 130.500.000,00 €

Από το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας το 70-80% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ το 20-30% για τις νέες και υπο-σύσταση επιχειρήσεις.
Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) και φαίνεται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα:

 

Περιφέρεια 

Δημόσια Επιχορήγηση (%) 

ποσοστό ενίσχυσης για μεσαίες επιχειρήσεις 

ποσοστό ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 

50% 

60% 

Κ. Μακεδονία 

40% 

50% 

Δ. Μακεδονία 

40% 

50% 

Ήπειρος 

50% 

60% 

Στερεά Ελλάδα 

40% 

50%

Θεσσαλία

40%

50%

Ιόνια

40%

50%

Δ. Ελλάδα

50%

60%

Πελοπόννησος

40%

50%

Β. Αιγαίο

40%

50%

Ν. Αιγαίο

40%

50%

Κρήτη

40%

50%

Αττική

40%

50%

 

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας της χώρας και θα ισχύσουν οριζόντια και για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, ανεξάρτητα από το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ότι αφορά το ποσοστό χρηματοδότησης.

Αυτά θα αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:

• Την επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
• Την δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης)
• Την Βιωσιμότητα της επιχείρησης
• Την διατήρηση ή / και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
• Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασμό της επένδυσης
• Τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την επίσημη σελίδα της προδημοσίευσης  

 

Στοιχεία επικοινωνίας για την ΙΝΜΕΚΟ:  Νίκος Κλάδης, Βασίλης Τακτικός 2108813760, 2108813761, 2111825967

anadrash@otenet.gr, panparat@yahoo.gr