Σε ποιους απευθύνεται:

 •  Υπουργεία- ΝΠΔΔ,
 •  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β΄βαθμού),
 •  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)


Ποσοστό συγχρηματοδότησης:

Εώς 85% από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


Ανώτατος προϋπολογισμός χρηματοδότησης (ανά έργο):

Από 2.000.000€ εώς 10.000.000€


Περίοδος υποβολής προτάσεων:

Από 23/04/ 2012 εώς 30/06/2015

Τομέας ενδιαφέροντος:

Αστική ανάπτυξη

Ενδεικτικά έργα που χρηματοδοτούνται:

 •  Αστικές υποδομές (μεταφορές, ύδρευση και αποχέτευση, διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας)
 •  Ιστορική  και πολιτιστική κληρονομιά
 •  Τουρισμός
 •  Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων
 •  Χώροι γραφείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα πληροφορικής/  έρευνας και ανάπτυξης
 •  Οικονομίας της γνώσης (δημιουργία ή αναπαλαίωση πανεπιστημιακών κτηρίων)
 •  Ενεργειακή απόδοση και  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 •  Κοινωνική ενσωμάτωση
 •  Αύξηση της κινητικότητας

Περίληψη

Με την πρωτοβουλία JESSICA τα κράτη μέλη αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων.

Οι πόροι του JESSICA μπορούν να διοχετεύονται σε έργα σε τομείς όπως αστικές υποδομές, προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, δημιουργία χώρων γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τομείς πληροφορικής, προώθησης της οικονομίας της γνώσης, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.α


Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Ηπείρου:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2150

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2142

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2146

Περιφέρεια Κρήτης:

www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2145

Περιφέρεια Πελοποννήσου:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2153

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2143

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2148

Περιφέρεια Αττικής:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2149

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2147Διευκρινιστικές ερωτήσεις:

Απόστολος Μπόνιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο

Τηλ. 210 8813760, 210 8813761 email: erymanthos2@gmail.com, anadrash1@gmail.com