Κοινωφελής εργασία ΑΜΚΕ Ερύμανθος 80 θέσεις Δήμος Αιγιαλείας- Δήμος Καλαβρύτων Από τις 08/06 εώς 17/06 μπορεί να υποβληθεί αίτηση για σύμβαση εργασίας στην έδρα του δικαιούχου ΑΜΚΕ Ερύμανθος: Δημοτικό κατάστημα Αρχαίας Ψωφίδας του Δήμου Καλαβρύτων, ΤΚ 20516 Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην παραπάνω διεύθυνση αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά Πληροφορίες στο: 210 8813760, 210 8813761 και 698 9865476

1
2
3