72,7 εκατ. Ευρώ σε τουριστικές επιχειρήσεις

Λίφτινγκ με επιδοτήσεις σε υπάρχουσες μικρές και μεσαίες τουριστικές μονάδες, καταλύματα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματακ.λπ. αλλά και ενισχύσεις για την δημιουργία τέτοιων νέων επιχειρήσεων προβλέπει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ  συνολικού προυπολογισμού 72,7 εκατ. Ευρώ. Η σχετική προκήρυξη του Υπουγείου Ανάπτυξης έχει προδημοσιευτεί και αναμένονται οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση αλλά και οι τελικές λεπτομέρειες να είναι έτοιμες μετά τις εκλογές. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα τρέξουν οι Περιφέρειες προβλέπεται η ενίσχυση από 40% εώς 60% των ποσών που θα ζητήσουν οι επιχειρηματίες για να ενταχθούν.

Ο επιχορηγόυμενος προυπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου κυμαίνεται από 30.000 εώς 300.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις:

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

2. Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

3. Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

 

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής όσων δικαιούνται των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

1. Να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενό τους, στην ελληνική επικράτεια.

2. Να μην είναι προβληματική επιχείρηση.

3. Να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

4. Να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

5. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Για τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους θα πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες.

Ποσοστά επιχορήγησης και επιλέξιμες δαπάνες 

Από 40% έως 60% κυμαίνονται τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων και ανάλογα με την περιφέρεια όπου ανήκει η επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά ενίσχυσης στην Αν. Μακεδονία, τη Θράκη, την Ηπειρο και τη Δ. Ελλάδα θα είναι 60% για τις μικρές και 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά, την Κρήτη και το Β. Αιγαίο το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις είναι 50% και για τις μεσαίες 40%. Σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο τα αντίστοιχα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50% και 40%.

Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι:

 • Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.
 • Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Με ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν οι προτάσεις 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας της χώρας και θα ισχύσουν οριζόντια και για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, ανεξάρτητα από το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά το ποσοστό χρηματοδότησης.

Αυτά θα αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:

 • Την επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
 • Τη δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης)
 • Τη βιωσιμότητα της επιχείρησης
 • Τη διατήρηση ή/και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
 • Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασμό της επένδυσης
 • Τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Τελική βαθμολογία
Μία επενδυτική πρόταση, για να προχωρήσει στην κατ’ ουσία αξιολόγησή της, θα πρέπει κατ’ αρχήν να χαρακτηριστεί πλήρης, στη συνέχεια παραδεκτή και να βαθμολογηθεί. Η τελική βαθμολογία μιας παραδεκτής επενδυτικής πρότασης για να θεωρηθεί θετικά αξιολογημένη δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από μια ελάχιστη βαθμολογία (π.χ. 60 σε σύνολο 100) η οποία και θα προσδιοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση της προκήρυξης.

Οσες επενδυτικές προτάσεις έχουν βαθμολογία μικρότερη αυτής της ελάχιστης βάσης χαρακτηρίζονται «αρνητικά» αξιολογημένες επενδυτικές προτάσεις και δεν επιχορηγούνται ακόμα και αν υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ  

Στοιχεία για την εν λόγω προδημοσίευση είναι διαθέσιμα στους ιστότοπους www.ependyseis.gr, www.espa.gr, www.startupgreece.gov.gr.

Επιπλέον σχόλια και ερωτήσεις μπορoύν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του www.espa.gr στην Ενότητα Υποβολή Ερωτημάτων (σύνδεσμος http://www.espa.gr/el/Pages/HelpDesk.aspx) και στις διευθύνσεις mme@mnec.gr και infoespa@mnec.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ : 210 8813760-210 8813761