Η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Δήμο Αθηναίων & στην Περιφέρεια Αττικής- Κεντρικός Τομέας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται από τις 10 Αυγούστου 2012 εώς και τις 20 Αυγούστου 2012 μεταξύ 09.00πμ και 14.00μμ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται:

α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 69, β’ όροφος (τηλ. επικοινωνίας 210- 8813760, 210-8813761, 698 9865476),

β)  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς την ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, 3ης Σεπτεμβρίου 69, 10433 ΑΘΗΝΑ,  υπόψη κ. Βασίλειου Τακτικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΧ 44.903/1/2012

_-1
_-2
_-3

_-4
_-5
_-6
_-7
_-8
_-9
_-10
_-11
_-12
_-13
_-14
_-15

Έντυπο αίτησης ΚΟΧ.1

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής (ΚΟΧ)