Με δικαιούχο την ΑΜΚΕ Ερύμανθος ξεκίνησαν δυο προγράμματα δημοσιότητας σε ηλεκτρονικές εφημερίδες για θέματα διαχείρισης αστικού περιβάλλοντος και για θέματα κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια  Αττικής και στον Δήμο Αθηναίων Συμπράττοντες φορείς στο πρόγραμμα είναι στο πρώτο η Περιφέρεια Αττικής και στο δεύτερο ο Δήμος  Αθηναίων.

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αναδείξει θέματα χρηστικής πληροφόρησης και ενημέρωσης με φυσικό αντικείμενο το περιβάλλον και την κοινωνική πολιτική του Δήμου για τους κοινωνικά αδύναμους,  αποκλεισμένους και ανέργους. 

Το  Πρόγραμμα με συμπράττοντα την Περιφέρεια Αττικής  

Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι

Είναι η απασχόληση 24 ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς στοχοθεσίας και ειδικότερα στη έκδοση  ηλεκτρονικής εφημερίδας oikopress, θεματολογίας οικολογικών ζητημάτων και ζητημάτων των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, δικτύωσης και υποστήριξης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής δικτύωσης των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 • Χρηστική/ειδική  ενημέρωση των πολιτών της περιφέρειας για θέματα που αφορούν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Δημιουργία πυλώνα έκφρασης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, που θα βελτιώσει τη συνοχή των δικτύων, τη δυνατότητα κοινών δράσεων και δυνατότητα προβολής κοινών ζητημάτων
 • Δυνατότητα παρεμβάσεων και δημοσιότητας στα κοινά ζητήματα
 • Διάδοση τεχνογνωσίας σε διοργάνωση χρηματοδοτούμενων και μη δράσεων, από τη μια οργάνωση στην άλλη
 • Προβολή των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής στα ζητήματα του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και κοινωνικής πολιτικής
 • Δημιουργία δικτύου social media που θα επικοινωνεί τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής

Ενδεικτική προτεινόμενη λύση/περιεχόμενο δράσης:

Θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό περιοδικό/εφημερίδα με άρθρα και θεματολογία  που σχετίζονται με:

Την οικολογία – Το αστικό περιβάλλον – Την οικοενέργεια – Τις κοινωνικές και πράσινες επιχειρήσεις – Τα βιολογικά προϊόντα -Τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις- Τη δικτύωση-τις δυνατότητες συνεργασίας/κοινών δράσεων- Τα χρηματοδοτικά προγράμματα-Τα επικοινωνιακά γεγονότα της περιφέρειας Αττικής και των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών, με  υλικό το οποίο θα αξιοποιείται για την τακτική μηνιαία ενήμερη και καλαίσθητη έκδοση εφημερίδας.

Επίσης, θα προβάλλονται θεματικές χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες, δυνητικές συνέργειες και συμπράξεις με κοινωνικούς φορείς για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Η δημοσιογραφική ομάδα του προγράμματος μπορεί να ετοιμάζει επίσης υλικό για ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για θέματα της πόλης και οικολογικά θέματα,  προσφέροντας μια νέα διάσταση και στη δημοτική ραδιοφωνία μέσα από τα social media του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου Κοινωνίας Πολιτών και τα site oikosocial, Παρατηρητήριο κοινωνίας πολιτών, oikoenergeia.

Καινοτομία:

Η ειδική θεματολογία της εφημερίδας, σε συνδυασμό με τη χρηστικότητά της, ιδιαίτερα στη συγκυρία, όπου υπάρχει αύξηση των δράσεων/παρεμβάσεων των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και αρκετές δράσεις στο περιβάλλον.

Για την υλοποίηση της δράσης θα προσληφθούν 19 άνεργοι με ειδικότητες: 4 άτομα ως αρχισυντάκτες, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα βιοκλιματικού σχεδιασμού και ανακυκλώσιμων υλικών, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα ήπιων μορφών ενέργειας, 2 άτομα ως συντάκτες για την Κοινωνική Οικονομία, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα Πράσινης ανάπτυξης, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα Κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα Κοινωνικών επιχειρήσεων, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα βιολογικής γεωργίας και δικτύωσης αγροτών, 1 συντάκτης για θέματα οικοτουρισμού- αγροτουρισμού, και επιπλέον 1 διαχειριστής/ στρια διαδικτύου, 2 γραφίστες, 1 Τεχνικό Η/Υ και 1 Λογιστή. ( σύνολο 24 άτομα που θα εργαστούν για 1 πεντάμηνο Από 23/04/2012 – 23/09/2012)

Το Πρόγραμμα  Δήμου Αθηναίων στην ανάδειξη της κοινωνικής πολιτικής  

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς στοχοθεσίας και ειδικότερα η έκδοση  εφημερίδας  στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας  που θα την πωλούν άστεγοι και άνεργοι  για την κοινωνική και οικονομική ενίσχυσή τους.

Ειδικοί στόχοι:

 • Χρηστική/ειδική  ενημέρωση των πολιτών της Αθήνας για τα προβλήματα των αστέγων και κοινωνικά αδύναμων ομάδων.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών, συμμετοχή στην επίλυση των βιοτικών προβλημάτων των αστέγων με μία πολύ μικρή συμμετοχή στη βάση της ανταποδοτικότητας
 • Δημιουργία βιώσιμης παρέμβασης μιας κοινωνικής επιχείρησης για τη συντήρηση των αστέγων-απόρων.
 • Γνωστοποίηση δικαιωμάτων και δυνατοτήτων σε άτομα αποκομμένα από τον κοινωνικό ιστό.
 • Ένταξη των αστέγων στις οικονομικές διαδικασίες και νοηματοδότηση στην καθημερινότητα τους.
 • Οριζόντια συνεργασία με άλλους δικαιούχους που υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ανάπτυξη ενός χρηστικού και διδακτικού παραδείγματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Work Shops

Αξιoπρεπείς εισροές για την οικονομική ενίσχυση  των αστέγων.

Απογραφή των αστέγων/συνεργασία με δημοτικές υπηρεσίες/καταγραφή ειδικών προβλημάτων και ανάδειξή τους, τόσο στη δημοσιότητα, όσο και στο διαδίκτυο

Δημιουργία συνθηκών για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις στο μέλλον για επανένταξη.

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των κοινωνικά αδύναμων ομάδων στους θεσμούς και ειδικά στη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων.


Τα παραδοτέα του έργου είναι:

Η έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με ενδεικτικό τίτλο «επανένταξη»

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί μια εναλλακτική ομάδα ενημέρωσης από ανέργους δημοσιογράφους με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να προβάλλεται αυτός ο χώρος, να αναδειχθούν προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις, αλλά και ιδιώτες χορηγοί για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με στόχο να περιοριστούν τα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο έντυπο αυτό θα προβάλλονται θεματικές με δικαιώματα, υποχρεώσεις, δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της αυτό – οργάνωσης ατόμων με περιορισμένες ευκαιρίες και δυνατότητες, με στόχο τις χρηστικές πληροφορίες που μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή τους.

Η δημοσιογραφική ομάδα του προγράμματος μπορεί να ετοιμάζει επίσης υλικό για ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για θέματα της πόλης και ιδιαίτερα των αστέγων, άνεργων και μεταναστών, προσφέροντας μια νέα διάσταση και στη δημοτική ραδιοφωνία.

Για την υλοποίηση της δράσης θα προσληφθούν 19 άνεργοι με ειδικότητες:2 άτομα ως αρχισυντάκτες, 2 άτομα ως συντάκτες για το περιβάλλον, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα ανεργίας και αστέγων,  2 άτομα ως συντάκτες για την Κοινωνική οικονομία, 2 άτομα ως συντάκτες για την Κοινωνική αλληλεγγύη, 1 άτομο ως συντάκτης για θέματα μεταναστών, 2 άτομα ως συντάκτες για Ευρωπαϊκά θέματα, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα υγείας, 2 άτομα ως συντάκτες για το καταναλωτικό κίνημα, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, και επιπλέον 2 άτομα ως διαχειριστές/ στριες διαδικτύου, 1 γραφίστας, 1 Τεχνικός Η/Υ και 1 Βιβλιοθηκονόμος- οργάνωση γραφείου.


Αριθμός ωφελουμένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράμματος

2 άτομα ως αρχισυντάκτες, 2 άτομα ως συντάκτες για το περιβάλλον, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα ανεργίας και αστέγων,  2 άτομα ως συντάκτες για την Κοινωνική οικονομία, 2 άτομα ως συντάκτες για την Κοινωνική αλληλεγγύη, 1 άτομο ως συντάκτης για θέματα μεταναστών, 2 άτομα ως συντάκτες για Ευρωπαϊκά θέματα, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα υγείας, 2 άτομα ως συντάκτες για το καταναλωτικό κίνημα, 2 άτομα ως συντάκτες για θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας,  2 άτομα ως διαχειριστές/ στριες διαδικτύου, 1 γραφίστας, 1 Τεχνικός Η/Υ και 1 Βιβλιοθηκονόμος- οργανωση γραφείου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων η ΑΜΚΕ Ερύμανθος καλεί όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα στο επίπεδο της Περιφερείας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων να συνεργαστούν σε επίπεδο επικοινωνίας ώστε να προβληθούν οι σχετικές δράσεις που υλοποιούνται παράλληλα αυτήν την περίοδο ώστε να υπάρξει συνέργεια μεταξύ εθελοντικών οργανισμώνν και κοινωφελούς εργασίας.

Ο υπεύθυνος του προγράμματος:

Βασίλειος Τακτικός