ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Άποψη για ΟΚΠ

 • Οι ΟΚΠ συμβάλλουν στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της νομιμότητας των κρατών, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη κοινωνική συνοχή και σε πιο ανοικτές και ισχυρές δημοκρατίες.

 

Πολιτική ΕΕ

 • Η πολιτική της ΕΕ θα επικεντρωθεί στη δέσμευση των ΟΚΠ όσον αφορά, αφενός, την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και συστημάτων λογοδοσίας και, αφετέρου, την επίτευξη καλύτερων αναπτυξιακών αποτελεσμάτων

 • Θα ενσωματωθεί σε όλα τα μέσα και προγράμματα και σε όλους τους τομείς συνεργασίας μια περισσότερο στρατηγική συνεργασία με τις ΟΚΠ

 • Η ΕΕ (προκειμένου να προωθήσει πρόσφορο περιβάλλον για την ανάπτυξή τους) θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων καθώς και των επιχειρησιακών ζητημάτων που μπορεί να θίγουν τις ΟΚΠ, σύμφωνα με τις διεθνείς της δεσμεύσεις.

 

Αυτορρύθμιση και λειτουργία ΟΚΠ

 • Ως παράγοντες ανάπτυξης, οι ΟΚΠ μοιράζονται την ευθύνη να λογοδοτούν για τα αποτελέσματα της δράσης τους, ιδίως στη βάση τους. Διάφορες αυτορυθμιστικές πρωτοβουλίες κερδίζουν διεθνή αναγνώριση.

 • Σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να προωθηθούν οι μηχανισμοί διαλόγου μεταξύ των ΟΚΠ και των τοπικών αρχών δεδομένου ότι προσφέρουν χρήσιμα στοιχεία για τη χάραξη πολιτικής σε αποκεντρωμένο πλαίσιο.

 • Οι τοπικές ΟΚΠ για να αυξήσουν τον αντίκτυπο της δράσης τους, πρέπει να υπερβούν τους περιορισμούς των ικανοτήτων τους που μπορεί να αφορούν την τεχνική διαχείριση, τις ηγετικές δεξιότητες, την άντληση πόρων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων ή θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης.

 • Η ΕΕ θα ενισχύσει τη στήριξή της στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ΟΚΠ, ιδίως των τοπικών παραγόντων, ως τμήμα μια μακροπρόθεσμης, ευέλικτης προσέγγισης που να βασίζεται στη ζήτηση, η οποία θα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση των ΟΚΠ με τη βάση τους και την αντιπροσωπευτικότητά τους.

Διαφάνεια και λογοδοσία στο εθνικό επίπεδο

 • Η υποχρέωση λογοδοσίας των κυβερνώντων για τις πράξεις τους είναι ουσιαστική για την καλύτερη διακυβέρνηση. Στα δημοκρατικά συστήματα το καθήκον αυτό ελέγχου βαρύνει κυρίως τα κοινοβούλια. Οι ΟΚΠ μπορούν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο στην προώθηση της εθνικής λογοδοσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο μέσω ελεύθερης, σαφούς και προσβάσιμης ροής πληροφοριών. Μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του σεβασμού του κράτους δικαίου με την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων και των πολιτικών και μπορούν να κινήσουν και στηρίξουν τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς.

 • Η συμμετοχή των τοπικών ΟΚΠ ως εταίρων στον διάλογο και στην εποπτεία θα βρίσκεται στο επίκεντρο της μελλοντικής δέσμευσης της ΕΕ. Η Ένωση πιστεύει στην αξία της συμμετοχής των ΟΚΠ στις εθνικές πολιτικές και έχει αναλάβει την υποχρέωση να την προωθήσει. Η ΕΕ, κατά τη χρήση δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη συστηματική διευκόλυνση του εποπτικού ρόλου των ΟΚΠ.

ΟΚΠ, Κοινωνικές υπηρεσίες και ΕΕ

 • Θα μπορούσε να χορηγηθεί άμεση στήριξη στις ΟΚΠ που παρέχουν υπηρεσίες για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση ομάδων που στερούνται δικαιωμάτων σε βασικές υπηρεσίες ή για να συμπληρωθεί η δράση δημοσίων αρχών που υπολειτουργούν ή είναι απούσες, ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η ανάγκη αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε ευάλωτες καταστάσεις, σε καταστάσεις συγκρούσεων και κρίσης.

 • Η ΕΕ θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες και εταιρικές σχέσεις των ΟΚΠ που συνδυάζουν κοινωνικές και οικονομικές φιλοδοξίες σε τομείς όπως η αγροτική ανάπτυξη, η επισιτιστική ασφάλεια, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η ενέργεια. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην επιχειρηματικότητα που ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και τονώνει την διατηρήσιμη και χωρίς περιορισμούς οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.

 • Επίσης, θα δοθεί έμφαση στις εργασίες των ΟΚΠ για την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των δεοντολογικών και βιώσιμων επιχειρηματικών προτύπων και της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία, των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, του δίκαιου εμπορίου, και των ενεργειών που αποβλέπουν στην ισότιμη πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και γη, καθώς και για την παρακολούθηση των θεμάτων αυτών.

Χάρτες πορείας

 • Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν χάρτες πορείας για τη συνεργασία με τις ΟΚΠ ανά χώρα, για να βελτιωθούν ο αντίκτυπος, η προβλεψιμότητα και η προβολή των ενεργειών της ΕΕ, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη συνεργασία στους διαφόρους τομείς που καλύπτονται από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Οι χάρτες πορείας θα πρέπει να καταρτίζονται λαμβανομένων υπόψη των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών, να επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα και, ενδεχομένως, να δημοσιοποιούνται και να κοινοποιούνται στις εθνικές αρχές.

Πηγή:

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=688460:cs&lang=el&list=688460:cs,549376:cs,100887:cs,100639:cs,100445:cs,100390:cs,567258:cs,100244:cs,&pos=1&page=1&nbl=8&pgs=10&hwords=%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82~ 

 

Προώθηση απο ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Ιδρυτικό μέλος Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου

Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

email:erymanthos2@gmail.com

τηλ/fax:2108813760-61