Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) είναι Ένωση Κοινωνικών Αναπτυξιακών Συμπράξεων που λειτουργούν ανά τη χώρα με σκοπό τη διαρκή υποστήριξη και ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης, της ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας, της πολιτιστικής ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης και της οικοανάπτυξης.

Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2012 με νομική φυσιογνωμία Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας και έχει ως μέλη της, περισσότερες από 15 Συμπράξεις και Δίκτυα καθώς και πλειάδα άλλων εθελοντικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας.

Η Π.Ε.Σ.Κ.Ο., ως σημαντικός φορέας στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία προϋποθέσεων εμπιστοσύνης για τη συνεργασία μεταξύ κρατικών ή κοινοτικών φορέων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών αναδεικνύοντας ζητήματα διαφάνειας, ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Αναπτύσσει συνεργασίες με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρείες και συλλογικές οργανώσεις προκειμένου να υλοποιήσει τους σκοπούς της. Σχεδιάζει, συμμετέχει σε ή εκπονεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Αναλυτικότερα, οι δραστηριότητες – ενέργειες της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. εστιάζονται στους εξής άξονες:

 • δημιουργία (υπο)δομών και εργαλείων για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία

 • ενίσχυση της (τοπικής) απασχόλησης στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας

 • προώθηση του εθελοντισμού και της δια βίου μάθησης

 • προώθηση της βιώσιμης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, της υγιεινής διατροφής και συνολικά της αειφόρου περιβαλλοντικής πολιτικής

 • προστασία και προαγωγή της ανθρώπινης υγείας

 • ενίσχυση θεσμών αλληλεγγύης και διασφάλισης κοινωνικής συνοχής

 • ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας

 • ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση

 • εκπόνηση μελετών και ανάληψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της διεθνούς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας

Στις άμεσες προτεραιότητες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας η Π.Ε.Σ.Κ.Ο. εντάσσει τις ακόλουθες δράσεις :

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη του τρίτου τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

 • Σχεδιασμός και λειτουργία ενός οριζόντιου επικοινωνιακού συστήματος στο διαδίκτυο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο για χρηστική ενημέρωση και διάδοση τεχνογνωσίας

 • Οργάνωση και συγκρότηση του εθελοντισμού ως προϋπόθεση κοινωνικού κεφαλαίου για την ίδρυση «ηθικής τράπεζας» και αναπτυξιακών εταιρειών νέου τύπου με επίκεντρο τις κοινωνικές συμπράξεις και την αλληλέγγυα οικονομία για την πράσινη ανάπτυξη.

Παράλληλα, η Π.Ε.Σ.Κ.Ο. αναλαμβάνει ρόλο συμβουλευτικό, συντονιστικό και διαχειριστικό στην προώθηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με τους σκοπούς της και υλοποιούνται από τα μέλη της.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)

Διεύθυνση: Φειδίου 7

     106 78

     Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3300080

 Fax: 210 3300081

 E-mail: pesko.info@gmail.com

Προώθηση από ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Ιδρυτικό μέλος Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου

Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

email: erymanthos2@gmail.com

τηλ/fax:2108813760-61