Συνεργασία μεταξύ χωρών Μεσογείου


Θέμα προγράμματος (στόχοι)

Το πρόγραμμα MED είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, και την προώθηση μιας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Υποστηρίζουμε να εφαρμόσει μια σειρά από δραστηριότητες και έργα σε τομείς προτεραιότητας της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, του πολιτισμού. Το πρόγραμμα Med αποσκοπεί να κεφαλαιοποιήσει και να παρακολουθείτε τα κύρια επιτεύγματα, τις δραστηριότητες και τις πρακτικές της συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην καθιέρωση ολόκληρου του μεσογειακού χώρου MED ως μιας περιφέρειας, ικανής να ανταγωνισθεί στο διεθνή χώρο, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ανάπτυξη και απασχόληση για τις επόμενες γενιές, η υποστήριξη της εδαφικής συνοχής καθώς και η ενεργή παρέμβαση προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση έργων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν:

  •  τη μακροχρόνια επίδραση των αποτελεσμάτων έργων που έχουν ήδη εγκριθεί και
  •  τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος MED για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να αυξήσει την πραγματική και μελλοντική επίδραση της διακρατικής συνεργασίας μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων των διαφόρων έργων στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές. Ο στόχος της πρόσκλησης δεν είναι απλά η συνέχιση έργων που χρηματοδοτήθηκαν ή ακόμα υλοποιούνται αλλά η υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών βασισμένων σε αποτελέσματα των εν λόγω έργων. Για το σκοπό αυτό έχουν εντοπισθεί τρείς βασικές θεματικές ενότητες: καινοτομία, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, και προσβασιμότητα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι φορείς

Στο Πρόγραμμα MED συμμετέχουν η Κύπρος και περιφέρειες της Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Σλοβενία και το Γιβραλτάρ του Η.Β. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με κονδύλια του προ-ενταξιακού μέσου της κάθε χώρας.

Οι δικαιούχοι φορείς που είναι επιλέξιμοι είναι:

-εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές

-εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες περιβάλλοντος

-περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες και οργανώσεις

-Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια

-Εκπαιδευτικά κέντρα

-οργανισμοί  ελέγχου και πιστοποίησης

-ομάδες επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, πλατφόρμες

-Η κοινωνία των πολιτών, επαγγελματικές εταιρίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς

  

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής

Η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2012 στις 8.00 μ.μ. (ώρα Γαλλίας).

  

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Oι εταίροι θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 5 χώρες κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στην επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος MED.

-Η Εταιρική σχέση να μην περιλαμβάνει περισσότερο από 3 εταίρους που ανήκουν σε ίδιο προηγούμενο σχέδιο και 2 εταίρους που ανήκουν στην ίδια νομική δομή (Υπουργείο, Περιφερειακό Συμβούλιο, Εμπορικό Επιμελητήριο …)

-Ο Επικεφαλής Εταίρος θα πρέπει να είναι ένας δημόσιος οργανισμός ή ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου (σύμφωνα με τον ορισμό της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και η δομή του πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις περιοχές της ΕΕ που ανήκουν στην ζώνη MED.

-Κανένας εταίρος πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο από το 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (ΕΤΠΑ + + IPA δημόσια συγχρηματοδότηση) του έργου.

-Καμία χώρα δεν θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο από το 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού (ΕΤΠΑ + + IPA δημόσια συγχρηματοδότηση) του έργου.

Η μέγιστη διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες (με εξαίρεση την περίοδο της προετοιμασίας) και να τελειώσει 30 του Ιουνίου του 2015 το αργότερο.

Η κατανομή του ΕΤΠΑ για το έργο θα πρέπει να είναι μεταξύ 300 000,00 € και 1 εκατομμύριο ευρώ.


Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου περιλαμβάνουν τα έξοδα προσωπικού, ταξιδιών, υποδομές, κόστος εξοπλισμού, αναλώσιμα, έξοδα πληροφόρησης και διάδοσης, διοικητικά έξοδα κλπ.


Προϋπολογισμός

ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης αυτής ανέρχεται σε €7εκ. ΕΤΠΑ.

Δεδομένου ότι τα έργα για κεφαλαιοποίηση μπορεί να εφαρμόστουν σε  διάφορα είδη δραστηριοτήτων  με σκοπό την αντιμετώπιση αναγκών σε διάφορα επίπεδα, δεν εχει οριστει σταθερος προυπολογισμος.

 

Περίληψη προκήρυξης/ Περισσότερες πληροφορίες από ΙΝ.ΜΕ.ΚΟ τηλ. 210-8813761, e-mail: anadrash3@gmail.com 

Link: http://www.programmemed.eu/en/the-project-life/appel.html

 

 

Προώθηση από ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Ιδρυτικό μέλος Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου

Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών

email: erymanthos2@gmail.com
τηλ/fax:2108813760-61