Γράφει η Έφη Κοσκώση

Κοινωνιολόγος

 

Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών – Μελών.

 

Συντονιστής του προγράμματος ήταν το ινστιτούτο εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και συμμετείχε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Χώρα – βάση συντονισμού του δικτύου ήταν η Ελλάδα και συμμετείχαν συλλογικά δίκτυα μεταναστευτικών οργανώσεων από την Ολλανδία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Δανία. Κατά κύριο λόγο, η λειτουργία, η παρακολούθηση και η αξιοποίησή του υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

 

Μέσω αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των μεταναστευτικών, των ευρωπαϊκών φορέων και των οργανώσεων από τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Σκοπός του είναι η διάχυση γνώσεων και εμπειρίας σε σχέση με τα αποτελέσματα διαφόρων ενταξιακών πολιτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, η διεύρυνση του υπάρχοντος δικτύου τόσο με άλλες χώρες όσο και με άλλες σχετικές λειτουργίες. Όσον αφορά την Ελλάδα, ιδιαίτερης επιδίωξης ήταν η ανάδειξη ενός ελληνικού μοντέλου οργάνωσης και θεσμικής εκπροσώπησης των μεταναστών. Ιδιαίτερος στόχος είναι, το μοντέλο αυτό να αποτελεί αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου και να μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα με τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών. Από το 2010, υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Κατά την υλοποίηση του προγράμματος στα «εργαστήρια» που λειτούργησαν, οι συμμετέχουσες μεταναστευτικές οργανώσεις είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τεχνογνωσία για τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας διαφόρων μεταναστευτικών κοινοτήτων κρατών-μελών της Ε.Ε. Η συλλογή και ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών αλλά και η μελέτη ενός αποτελεσματικού μοντέλου για τη σύσταση ενός θεσμικά οριοθετημένου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των μεταναστών προσφέρει μια ουσιαστική δυνατότητα βελτίωσης και υιοθέτησης της κατάλληλης δομής από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και από τις επιμέρους μεταναστευτικές οργανώσεις.


Παρόλο που κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ακολουθεί διαφορετική πολιτική ένταξης μεταναστών, στα πλαίσια αυτών των εργαστηρίων προωθήθηκαν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες σε ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην ιθαγένεια, την οικογενειακή επανένωση, τη μακροχρόνια διαμονή, την καταπολέμηση των διακρίσεων, την πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση.


Για την προβολή των πορισμάτων του προγράμματος δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς. Σκοπός της πλατφόρμας είναι στο άμεσο μέλλον να καλύψει θεματικές ενότητες όπως ο ρατσισμός, οι επιθέσεις και οι βίαιες συμπεριφορές, το νομικό καθεστώς και οι ευρωπαϊκές συνεργασίες.


Για περισσότερες πληροφορίες στη διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος
www.migrantnetwork.eu,

στις ιστοσελίδες του Ιν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. www.inegsee.gr

και του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών www.migrant.gr


Ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο αφορά την ένταξη των μεταναστών πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή σύντομα από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης διετούς διάρκειας με τίτλο Φόρουμ για την Ισότιμη Ένταξη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΤοπΕΚΟ. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή των κατάλληλων εφοδίων για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας 90 πολιτών τρίτων χωρών που ζουν στην Αθήνα και απειλούνται από το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μετανάστες/τριες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Για όσους και όσες επιλεχθούν, θα διαμορφωθούν εξατομικευμένα σχέδια που θα περιλαμβάνουν δράσεις κατάρτισης σε εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς και συμβουλευτικές δράσεις σχετικά με την προώθηση και τις δυνατότητες πρόσβασης στην απασχόληση. Οι επωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως μισθωτοί, ως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.akmon.edu.gr και στο Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών www.migrant.gr το οποίο συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΝΤΑΙΟΣ.