Programme for ΕU Action in the Field of Lifelong Learning

 

Στόχος: Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον Τομέα της Διά Βίου Μάθησης [Programme for ΕU Action in the Field Of Lifelong Learning (Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης – LLP)] αποσκοπεί στο να συμβάλει μέσω της διά βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως προηγμένης κοινωνίας της γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερη και καλύτερη εργασία και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση εκτιμάται σε 1 276 εκατομμύρια EUR. Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων διαφέρουν σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των συμμετεχουσών χωρών. 

Δικαιούχοι: Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, φορείς εθελοντικών δραστηριοτήτων και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

Ημερομηνία υποβολής: Για τις διάφορες δράσεις των προγραμμάτων COMENIUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG έχουν οριστεί διαφορετικές ημερομηνίες, οι οποίες κυμαίνονται από 3/12/12 έως 28/03/2013

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call13/prior_en.pdf 


EUROPEAN EXCELLENCE AWARD FOR ACCESSIBLE TOURISM

Στόχος: Ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Βραβείου Αριστείας για τον Προσβάσιμο Τουρισμό είναι:
-Να ενθαρρυνθεί η προσαρμογή των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες
-Η προώθηση της χρήσης των καινοτόμων λύσεων
-Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της κατάρτισης σε σχέση με την προσβασιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού τουρισμού
-Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την πρόσβαση σε ανάγκες των τουριστών
-Να προωθηθεί η δημιουργία μιας ομοιογενούς και πραγματικά μιας προσιτής εφοδιαστικής αλυσίδας του τουρισμού στην Ευρώπη
-Η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και η προώθηση της δικτύωσης μεταξύ προορισμούς
 

Προϋπολογισμός: Ο μέγιστος προβλεπόμενος προϋπολογισμός  για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι: 300.000 ευρώ.

Δικαιούχοι: Μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ),δημόσιοι φορείς

Ημερομηνία υποβολής: Έως 13/11/2012

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7639


Support for information measures relating to the common agricultural policy (CAP)

Στόχος: να διασφαλίσουν την καλύτερη κατανόηση της ΚΓΠ από το κοινό, ιδίως στο πλαίσιο των προτάσεων για μεταρρύθμιση

— να αναδείξουν τον ρόλο της ΚΓΠ στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

— να βελτιώσουν την κατανόηση της συμβολής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής παραγωγής τροφίμων για τους Ευρωπαίους πολίτες, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

— να τονώσουν το ενδιαφέρον του κοινού για τον ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας με προώθηση των πολλαπλών ρόλων της γεωργίας και να αναδείξουν τη συμβολή της ΚΓΠ με τη στήριξη των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 


Προϋπολογισμός: Η συνολική χρηματοδότηση για τις δράσεις ενημέρωσης που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η EURO 3 000 000. 

Δικαιούχοι: Ο αιτών πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο νόμιμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος τουλάχιστον από διετίας κατά την υποβολή της πρότασης.

Ημερομηνία υποβολής: Έως 31/10/12

Πληροφορίες: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:223:0004:0016:en:PDF 


OMM/PRG/007 – Actions promoting awareness and debate on economic policy coordination within the European Union

Στόχος: O στόχος του προγράμματος είναι να παρέχουν οικονομική στήριξη για τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του κοινού στις συζητήσεις σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης στοχεύει στην ανάλυση των εισφορών από το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη στους υπεύθυνους για την λήψη αποφάσεων.
 

Προϋπολογισμός: Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση δράσεων είναι 80.000 Ευρώ. 

Δικαιούχοι: Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με δική τους νομική προσωπικότητα, η οποία καταχωρήθηκε σε μία από τις χώρες της ΕΕ και ανεξάρτητα από τις δημόσιες αρχές. 

Ημερομηνία υποβολής: 15-10-12 

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/grants/years/2012_en.htm#Prague

 

Financial support for European environmental organisations

Στόχος: Το πρόγραμμα στοχεύει στους ακόλουθους τομεις:1) κλιματική αλλαγή, 2)φύση και βιοποικιλότητα, 3)περιβάλλον και υγεία και 4)φυσικοί πόροι και απόβλητα

Προϋπολογισμός: Ο ενδεικτικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 9.000.000. 

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό στη συμμετοχή των ευρωπαϊκών ΜΚΟ με έδρα και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν νομική υπόσταση για περισσότερο από 2 χρόνια. 

Ημερομηνία υποβολής: 31-10-2012 

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/ngos/pdf/2013/Call%20for%20proposals%202013.pdf 

 

Financial support for New Knowledge for an integrated management of human activities in the sea

Στόχος: Ο σκοπός αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη νέας αντίληψης και  τα εργαλεία λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του περιβάλλοντος για την υποστήριξη της διαχείρισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ. 

Προϋπολογισμός: Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε € 2.000.000. 

Δικαιούχοι: δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς και ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια ή / ερευνητικά ιδρύματα ή διεθνείς οργανισμούς
 

Ημερομηνία υποβολής: 19-12-2012, 5:00 ώρα Βρυξελλών

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/sea2012/call_proposals.pdf

Call for Proposal ENT/CIP/11/C/N02C00 – “Reinforcing procurement of eco-innovation – Network of green public and private procurers”

Στόχος: ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της οικολογικής καινοτομίας με τη δημιουργία διακρατικών δικτύων δημόσιων και ιδιωτικών αγοραστών, προκειμένου να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της ζήτησης για οικολογικές λύσεις στην Ευρώπη και να μοιράζονται οι κίνδυνοι και το κόστος για την αγορά, χρησιμοποιώντας οικολογικά καινοτόμες λύσεις 

Προϋπολογισμός: Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι: € 2.000.000 

Δικαιούχοι: να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς, ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις
 

Ημερομηνία υποβολής: 20/10/2012 

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/funding/pdf/gpp/guide_applicants.pdf

 

Διακρατικό πρόγραμμα VP/2012/009 BUDGET HEADING 04.04.01.01

Η αμοιβαία μάθηση στον τομέα των δεξιοτήτων και της απασχόλησης στην ΕΕ, συμβούλια δεξιοτήτων και αναδιάρθρωση

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι  να υποστηρίξει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ).

Προϋπολογισμός: Η κατανομή του προϋπολογισμού που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ.

Δικαιούχοι: ΝΠΔΔ, ΜΚΟ και ΟΚΠ που είναι μέλη των χωρών της Ε.Ε. ή χωρών PROGRESS

Ημερομηνία υποβολής: Έως 22/10/2012

Πληροφορίες: http://programasue.info/documentos/2012-VP-009.pdf 


Διακρατικό πρόγραμμα Preparatory action ‘You Guarantee’ 

Στόχος: Υποστήριξη εταιρικών σχέσεων για την ενεργοποίηση των μέτρων που στοχεύουν στους νέους μέσω σχεδίων στα πλαίσια των προγραμμάτων Εγγύησης για τους Νέους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ.

Δικαιούχοι: ΝΠΔΔ, ερευνητικά Ιδρύματα, ΜΚΟ και εμπορικά επιμελητήρια

Ημερομηνία υποβολής: Έως 22/10/2012

Πληροφορίες: http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D8720%26langId%3Den&ei=FpBpUN3vI4Kq0QWWqYH4BA&usg=AFQjCNEIKEEbvsldM3ERKj2qMwM-RjwtRQ