Γράφει η Γαρυφαλλιά Γκαντζούνη

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων


Από τις 3/9/2012 έως και τις 10/10/2012, αποτελεί ανοικτό Πρόγραμμα για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και συγκεκριμένα για την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 •  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 •  Εκπαιδευτικά – Ερευνητικά ιδρύματα
 •  Συλλογικοί Φορείς
 •  Άλλα νομικά πρόσωπα

 

Ενδεικτικά, φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής τους, έχουν ως σκοπό το σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα.

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να αποδεικνύουν ή/και εξασφαλίζουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της παρέμβασης στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών.
 • Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ.
 • Να εξασφαλίζουν τη συνεργασία κλαδικών, επαγγελματικών και άλλων φορέων στο σύνολο των επιλέξιμων Περιφερειών και να διαθέτουν εμπειρία σε θέματα σχετικά με τις δράσεις και την ομάδα ωφελουμένων, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι: 

 •  Εξατομικευμένη συμβουλευτική προς εργαζόμενες γυναίκες για την αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης τους.
 •  Mentoring.
 •  Αυτο-διάγνωση προβλημάτων και τεχνικές παρέμβασης, που αφορούν στην ενημέρωση, υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των γυναικών, μέσω της παρουσίασης τεχνικών διαχείρισης και παροχής πρακτικών συμβουλών, επικοινωνιακής πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας
 • Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων εργαζομένων γυναικών μέσω παρακολούθησης προγραμμάτων  κατάρτισης ή επιμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες τους, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης των ως άνω ενδιαφερομένων γυναικών και των παραγωγικών φορέων της περιοχής για συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια, σε εκθέσεις και φόρουμ, ενημερωτικού ή άλλου χαρακτήρα κ.τ.λ.


Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων 

€ 9.780.000

Η ΕΥΕ ΓΓΙΦ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την  κατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.


Περιοχές

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 1. Αίτηση Χρηματοδότησης
 2. Πρόσκληση
 3. Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί μέσω της υποβολής του στην φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ στην διεύθυνση http://logon.mnec.gr
 4. Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου
 5. Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου) στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ
 7. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Ένωση ή Σύμπραξη φορέων, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας.


Ανάρτηση από οικοsocial.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ

Τηλ.: 210 8813761, e-mail: anadrash3@gmail.com