Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός

Το ΕΚΤ είναι ένας τρόπος δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό τη μείωση των διαφορών ευημερίας και επιπέδου ζωής στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., προωθώντας έτσι την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Είναι ένα βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Ε.Ε. για Ανάπτυξη και Απασχόληση, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της Ε.Ε., παρέχοντάς τους καλύτερες δεξιότητες και καλύτερες εργασιακές προοπτικές.

Κατά την περίοδο 2007-2013, περίπου 75δις€ θα κατανεμηθούν στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε. προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Eπιχειρησιακά Προγράμματα

Την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί 3 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, από το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Περιλαμβάνει δράσεις με στόχο την ανάπτυξη των προσόντων των εργαζομένων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση,  

«Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στόχο έχει την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων για όλους, την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τη βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, με δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου της Δημόσιας Διοίκησης, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και διαδικασιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών, να τονωθεί η επιχειρηματικότητα και να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικότερος προορισμός για επενδύσεις.

Ε. Π. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», όπως όλα τα Ελληνικά ΕΠ της 4ης Προγραμματικής Περιόδου που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, αφορά και στις 13 περιφέρειες της χώρας, καλύπτοντας έτσι και το στόχο «Σύγκλιση» και το στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση».

2. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 2.058.000.000 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 1.440.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συμμετοχή και 618.000.000 Εθνική Συμμετοχή. Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιμάται ότι θα διατεθούν Εθνικοί Πόροι ύψους 157.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη δαπανών των έργων που δεν συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. όπως προβλεπόμενα έσοδα κλπ. Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 2.215.000.000 ΕΥΡΩ.

– ∆ια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται

«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενήλικων» με αντιστοίχηση στους άξονες προτεραιότητας 7, 8 και 9.

4ος Στρατηγικός Στόχος: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» με αντιστοίχηση στους άξονες προτεραιότητας 10, 11 και 12.


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή.

Επικοινωνία ΙΝΜΕΚΟ, 2108813761