Με 224 εποχικούς υπαλλήλους (οκτάμηνης θητείας) θα ενισχυθούν αυτή την εβδομάδα υποκαταστήματα της ΔΕΗ σε όλη την επικράτεια.

224 τεχνίτες και υπάλληλοι στη ΔΕΗ

Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες, αλλά και Υπάλληλους Γραφείου και Ταμίες. Οι υποψήφιοι Μηχανοτεχνίτες θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κ.ά. καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας ή Συντηρητή απλών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, τουλάχιστον Γ΄ Τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολογικού Τομέα ΙΕΚ ή πτυχίου ΤΕΕ Κλάδου Ηλεκτρολογίας, ή πτυχίου Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίου Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη

Για τις δύο τελευταίες ειδικότητες (υπάλληλοι γραφείου και ταμίες), οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Λυκείου καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Ρόδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 4 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου 4 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Καρπάθου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου 1 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Αρχαγγέλου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Μεγίστης ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Τήλου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Χάλκης ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 έως 26/10/2012 2241078590
ΔΕΗ ΑΕ Κλάδος Πωλήσεων Αττικής ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 28 έως 2/11/2012 2103673424
ΔΕ Διοικητικών γραμματέων 20 έως 2/11/2012 2103673424
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ / Κατάστημα πωλήσεων Ρόδου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2241024066
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ / Κατάστημα πωλήσεων Λέσβου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2251021298
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Λέσβου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 5 2251021623
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Καλλονής ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2251021623
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Λήμνου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2251021623
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Αγ. Ευστρατίου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2251021623
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Αντισσας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2251021623
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Καλλονής ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2251021623
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Λήμνου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2254024991
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Χίου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2271044362
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Χίου ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου 1 έως 2/11/2012 2271044370
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Καλαμωτής ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2271044370
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Οινουσσών ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2271044370
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Ψαρών ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2271044370
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Σάμου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2273027317
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Σύρου ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 2281082618
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 3 2281082618
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Θήρας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 2 2281082618
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου 1 έως 2/11/2012 2281082618
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Μυκόνου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 2 2281082618
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 2281082618
Πάρου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 2 2281082618
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Σικίνου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2281082618
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Φολέγανδρου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2281082618
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Πάρου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2281085264
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Σύρου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 2 έως 2/11/2012 2281085264
ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΠ-Η/Περιοχή Ναυπλίου ΠΕ Διοικητικού – οικονομικού 1 έως 2/11/2012 2752021410
ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 2752021410
ΤΕ Τεχνολόγων ηλεκτρολόγων 1 2752021410
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Πόρου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2752021410
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Υδρας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 1 2752021410
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Ηρακλείου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 2810314700
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Μοιρών ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 1 2810314700
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ Χανίων ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών σταθμών υποσταθμών 2 2821024208
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 5 2821024208
ΔΕ Συγκολλητών 1 2821024208
ΥΕ Εργατών 1 2821024208
ΥΕ Τραπεζοκόμων 1 2821024208
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Ρεθύμνου ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 2831028919
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 8 2831028919
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου 2 2831028919
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Ρεθύμνου ΔΕ Διοικητικού – λογιστικού (ταμίες) 2 2831057863
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Αγίου Νικολάου ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 έως 29/10/2012 2841022239
ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1 έως 29/10/2012 2841022239
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 4 έως 29/10/2012 2841022239
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου 2 έως 29/10/2012 2841022239
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Ιεράπετρας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 4 έως 29/10/2012 2841022239
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Σητείας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων – υπόγειων δικτύων 3 έως 29/10/2012 2841022239
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ Αποθηκών Προμηθειών & Μεταφορών ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 1 2105192547
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 2105192547
ΔΕΗ ΑΕ ΥΗΣ Πολυφύτου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών 1 2464032249
ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεροστροβίλων 2 2464032249
ΔΕΔΔΗΕ Πύργου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 2 2621032630
ΔΕΔΔΗΕ Ξυλοκάστρου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 1 2741024463
ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων 1 2741024463
ΔΕΗ Μακεδονίας Θράκης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 11 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 2 έως 2/11/2012 2421065661
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 3 έως 2/11/2012 2421065661
Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2410623001
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4 έως 2/11/2012 2410623001
Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 2 έως 2/11/2012 2431027263
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 έως 2/11/2012 2431027263
Κατάστημα Πωλήσεων Φαρσάλων ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2410623001
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 3 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Εδεσσας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 3 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 2 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 2 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Πολύγυρου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Πτολεμαΐδας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2310482277
Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2691023755
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 έως 2/11/2012 2691023755
Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2695027673
Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2665026290
Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2651022970
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1 έως 2/11/2012 2651022970
Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2661035062
Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2671025853
Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2710243044
Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 1 έως 2/11/2012 2610366466
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4 έως 2/11/2012 2610366466
Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ταμίες) 2 έως 2/11/2012 2710243044
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 2 έως 2/11/2012 2710243044

 


Πηγή: Αναδημοσίευση από Έθνος