Επιμέλεια: Νατάσα Στάμου

Δημοσιογράφος

 

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε νέους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του, προσφάτως τεθέντος σε ισχύ, νέου δημοσιονομικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

f7stamouB1«Ο νέος αυτός κανονισμός επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις για όλους τους δικαιούχους χρηματοδότησης της Ε.Ε. Κατορθώσαμε να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο για τους αποδέκτες κονδυλίων της Ε.Ε., πράγμα που συνεπάγεται ευκολότερη πρόσβαση και συντόμευση της προθεσμίας για τη λήψη χρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι νέοι κανόνες προετοιμάζουν το έδαφος για μια πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων της Ε.Ε. Αυτό είναι σημαντικό για κάθε ευρωπαίο πολίτη, δεδομένου ότι σε περιόδους κρίσης ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ένας από τους βασικότερους στόχους της εντολής μου είναι να καταστούν τα κονδύλια της Ε.Ε. πιο προσιτά και να αυξηθεί η υποχρέωση λογοδοσίας όσων διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτά», δήλωσε ο κ. Janusz Lewandowski, Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό και το δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Απλούστευση Διαδικασιών

Οι προωθούμενες πολυάριθμες βελτιώσεις διασφαλίζουν ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες ως προς τη χορήγηση κονδυλίων της Ε.Ε. σε επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ερευνητές, φοιτητές, περιφέρειες, δήμους, κοινότητες και άλλους δικαιούχους, από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Πιο συγκεκριμένα, η περίοδος μεταξύ των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και της σύναψης συμβάσεων επιδότησης πρόκειται να συντομευθεί, ενώ και οι προθεσμίες πληρωμής θα μειωθούν. Η έμφαση του συστήματος επιδοτήσεων θα μετατοπιστεί από την επιστροφή πραγματοποιούμενων δαπανών σε πληρωμές βάσει αποτελεσμάτων, χάρη στην ευρύτερη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών ή μοναδιαίου κόστους. Επίσης, οι δικαιούχοι κονδυλίων της Ε.Ε. δε θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να ανοίγουν χωριστούς τοκοφόρους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Διαφάνεια και λογοδοσία

Η νέα νομοθεσία αυξάνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κάθε προσώπου που εμπλέκεται ή ασχολείται με τα οικονομικά της Ε.Ε. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν μεταξύ άλλων την υποχρέωση των αρχών των κρατών μελών που διαχειρίζονται κονδύλια της Ε.Ε. να υπογράφουν και να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες δηλώσεις που θα πιστοποιούν ότι τα κονδύλια της Ε.Ε. έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προστασίας των Ευρωπαίων φορολογούμενων Πολιτών αλλά και των χρημάτων τους, ενισχύονται οι μηχανισμοί δημοσιονομικών διορθώσεων σε περιπτώσεις παρατυπιών που διαπράττονται από δικαιούχους και αποκαλύπτονται μέσω ελέγχων. Ως αποτρεπτικό μέσο, η Επιτροπή θα δημοσιεύει τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων για κατάχρηση των κονδυλίων της Ε.Ε.

Ενίσχυση Αποτελεσματικότητας αξιοποίησης των κονδυλίων της Ε.Ε.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των κονδυλίων της Ε.Ε. μέσω καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης. Προς το σκοπό αυτό καθιερώνονται νέες δυνατότητες για μία πιο ευέλικτη εφαρμογή των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), που απηχούν αιτήματα φορέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που συμμετέχουν σε ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξεδόθη, στόχος της Επιτροπής είναι η συνέχιση της προώθησης σειράς προτάσεων απλούστευσης ώστε οι προτάσεις αυτές να εδραιωθούν στη νέα γενιά προγραμμάτων (2014-2020), που είναι επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες: